تهدیدات بیولوژیکی کشورهای آمریکا و اسرائیل و ارائه راهکاری مناسب جهت مواجهه با این تهدیدات در ایران

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه هوایی شهید ستاری

چکیده

هدف این مقاله ارائه راه کارهای مقابله­ای با تهدیدات بیولوژیکی کشورهای آمریکا و اسرائیل جهت آشکارسازی ،پیشگیری، پاسخ به تروریسم بیولوژیک و کاهش عوارض ناشی از این حملات  برای نسل های آینده در ایران می باشد. در این مقاله سعی برآن شده است با استفاده از منابع کتابخانه­ای در گام نخست بیوتروریسم، تهدیدات و عوارض آن تبیین و در گام بعدی به منظور آمادگی مقابله با تهدیدات در سطح ملی و امنیت نیروهای داخلی راه­کارهایی مناسب ارائه گردد. این تحقیق از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر روش جزء تحقیقات توصیفی-تحلیلی است و به روش تحلیل نظام مند انجام شده و در پایان پیشنهاداتی برای مقابله با تهدیدات بیولوژیکی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biological Threats of the American Occupation of the Quds Regime and Providing an Appropriate Solution to these Threats in Iran

نویسنده [English]

 • Reza Eskandary sedighi
Faculty Member of Shahid Sattari Air University
چکیده [English]

The high yield, cost-effectiveness and living nature of biological agents that Biological Threats of the American Occupation of the Quds Regime and Providing an Appropriate Solution to these Threats in Iran.cause dispersal and proliferation in the contaminated area and area are among the features that make countries more attractive to these agents. In this paper, we have tried to explain the threats and their consequences by using library resources in the first step of bioterrorism and in the next step to provide appropriate solutions in order to prepare for national threats and internal security . The statistical population includes all the available documents and has been studied in full. The purpose of this study is applied research and descriptive-analytical research method and systematic analysis. Therefore, defense against the potentially debilitating effects of an attack requires awareness of the epidemiological principles of biological warfare, and fuller awareness of all aspects of these weapons is needed to ensure the security of the nation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Bio terrorism
 • Biological Weapons
 • Doctrine
 • Convention
 • Threat
 • سرلک، احمدرضا؛ خردمند، داوود،"آشنایی با عوامل و تک‌هایش. م.ه "، انتشارات مدیریت تحقیقات و برنامه‌ریزی آموزشی (مد تبا)"، تهران، جلد اول، 1396، ص 40.
 • احسانی قمیشلویی، ناصر، "دفاع شیمیایی –بیولوژیکی"، نشریه علمی- خبری دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شماره 37، شهریور 1390، ص 58.
 • کرمی، رضا؛ شفیعی، اسماعیل سروستان، (1395)، مجموعه مقالات بیوتروریسم، انتشارات موسسه فرهنگی موعود عصر (عج)، تهران، ص 178
 • طاهری، رمضانعلی،"نقش مهندسی ژنتیک در تولید سلاح‌های بیولوژیک جدید"، فصلنامه علمینظامی دفاع نامتعارف، ش 28 و 29، معاونت عملیات سپاه پاسداران، زمستان 92.
 • حسینی‌دوست، سید رضا، "مقابله با بیوتروریسم (مدیریت بحران)"، فصلنامه علمی نظامی دفاع نامتعارف، ش 22، معاونت عملیات سپاه پاسداران، شهریور 94.
 • شهپری، مهدی (1396)، مقدمه‌ای بر پدافند زیستی، چاپ اول، تهران: بوستان حمید، ص 97 -98-99-108
  • محمد پناه، بهنام (1392)، فرگشت و ژنتیک، تهران: نشر آمه، ص 28-29-30-31
  • حاتمی، حسین، اپیدمیولوژی و کنترل بیماری‌های مرتبط با بیوتروریسم، (1381)، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، تهران، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، مرکز مدیریت بیماری‌ها، مرکز نشر صدا، ص 42.
  • شاه‌حسینی، محمدحسن، (1383)، مروری تاریخی بر کاربردهای عوامل میکروبی در جنگ و عملیات بیوتروریسم، دانشگاه امام حسین، تهران، ص 102.
  • کرمی، رضا، (1395)، نگاهی ویژه به بیوتروریسم دارویی آمریکا، انتشارات روزنامه مشرق، تهران، ص 123-122-121-120-119-118.
  • افتخاری نبوی طباطبایی، حمیدرضا (1396)، بیوتروریسم و نهادهای بین‌المللی، چاپ اول، تهران: خرسندی،83-73-21 ص.
  • بیگدلو، مهدی؛ ملکوتی خواه، علی (1391)، بیوتروریسم، چاپ اول، تهران: انتشارات مرکز آموزشی و پژوهشی شهید سپهبد صیاد شیرازی، 1- 3 ص.
  • توکلی، حمیدرضا؛ صراف پور، رضا؛ صمدی، محمد، (1384)، «آب، غذا و بیوتروریسم»، فصلنامه طب نظامی، 1384، ش 7.
   • خلیلی فر، سید امید؛ ولدخانی، آمنه (1389)، بیوتروریسم (تشخیص، پیگیری، مقابله)، چاپ اول، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی،13 ص 8.
   • کاظم نیا، محمدرضا؛ عبدالرضا، رستمی، (1390)، تروریسم و پدافند غیرعامل، تهران، آبنوس، 17 ص.
   • آزاد، عبدالله، "بیوتروریسم"، معاونت تربیت و آموزش سپاه، مرکز تألیف کتاب‌های درسی، چاپ اول، زمستان 1387.
   • سند راهبردی پدافند زیستی کشور (92-96)، قرارگاه پدافند زیستی و شیمیایی کشور، چاپ پاییز 1393.
   • Wheelis M. Biological Warfare at the 1346 Siege of caffa. Emerging infectious Diseases.2002;8:971-975
   • Orlandoceniarelli,Silvia Rea,Marianchiara Carestia,FabrizioD,Amico,Andrea Malizia,Carlo Belleci,et al.Bioweapons and Bioterorism: a review of history and biological aggents.Defence S&T Teach Bull.2013;6(2):111-129
   • Centers for Disease control and Prevention (CDC).Investigation of a ricin-containing envelope at a postal facility-south carolina.MMWR (Morb Mortal Wkly Rep) 2013; 52:1129.
   • Centers for Disease Control and Prevention (CDC).Biological and Chemical Terrorism: strategic plan for preparedness and response.Recomendations of preparedness of CDC strategic. Planning Workgroup.MMWR Recomm Rep2000; 49:1.
   • Center for Diseases Control and Prevention.Bioterorism Agents/Diseases,by Categoryfile://emergency.cdc.gov/agent/agentlistc.category.asp.September21,2012
   • Clifford Ho Lane,Anthony 5 Fauci,Microbial bioterorism in Dennis L kasper,Anthony S Fauci.Microbial bioterrosim in Dennis L Kasper,Anthony Fauci, Stephen.L.Hauser,et al.Harrison,s principles of internal medicine.McGraw-Hill.2015.26le
   • AmonSS,Schechter R,Inglesby TV,Henderson DA,Barlett JG,Ascher MS TV,et al.Botolinum Toxin as a Biological Weapon:medical and public health management.JAMA.2012;285:1059-1070
   • Bradbery S M, Dickers KJ,Rice p,Griffithes GD,Vale JA. Ricin poisoning. Toxicol Rev.2003:2265-70
   • Riedel S. Biological Warfare and bioterrorism: a historical review. BUMC proceeding.2004;1