کاربرد مطالعات ژئومورفولوژی در تدوین راهبرد‌های نظامی، دفاعی و امنیتی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشیار ژئومورفولوژی دانشکده جغرافیا و علوم محیطی دانشگاه حکیم سبزواری. سبزوار، ایران

2 دانشکده جغرافیا و علوم محیطی دانشگاه حکیم سبزواری. سبزوار، ایران

3 دانشجوی دکترای ژئومورفولوژی دانشکده جغرافیا و علوم محیطی دانشگاه حکیم سبزواری. سبزوار، ایران

چکیده

امروزه ژئومورفولوژی نظامی به عنوان یک علم نوین، شایستگی و کاربردی بودن خود را در بحران های سیاسی و بین المللی بروز داده و ارتباط تنگاتنگی میان دو دانش ژئوپولتیک، علوم نظامی و ژئومورفولوژی ایجاد شده است. در این تحقیق با استفاده از اطلاعات، آمار، نقشه ها و تصاویر ماهواره ای منطقه مرزی خراسان شمالی، نقش علم ژئومورفولوژی در تدوین راهبرد­های نظامی، دفاعی و امنیتی در این منطقه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد دو تنگه سارانی و باجگیران و بستر رودخانه سومبار و چندیر محدوده های حساس ژئوپلتیکی از نقطه نظر پدافند غیر عامل محسوب می­شوند و هرگونه اجرای راهبرد نظامی، دفاعی و امنیتی، بدون شناخت و تحلیل های ژئومورفولوژیکی، محکوم به شکست است. لذا استفاده از مدل های رقومی و ارتفاعی، نقشه های ژئومورفولوژی نظامی، سیستم اطلاعات جغرافیایی ، سنجش از دور ، مدل­های مسیر یابی، مکانیابی، طراحی حوزه دید در اجرای هرگونه عملیلات آفندی و پدافندی الزامی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of geomorphological studies in the strategies of military, defense and security

نویسندگان [English]

 • mohammad ali zanganeh asadi 1
 • ebrahim taghavi moghadam 2
 • Fereshteh Beyramali 3
1 -Associate Professor Geomorphology of Hakim Sabzevari University, Sabzevar
2 sabzevar
3 PhD student in Geomorphology, Hakim Sabzevari University, Sabzevar
چکیده [English]

Awareness of military and security strategies against foreign threats has been taken into consideration since the beginning of the formation of civilizations. military geography has been a leading and decisive science in all scenes, conflicts and international conflicts, and some of the conquerors of the commanders have called geography warlords. Today, military geomorphology has emerged as a modern science of merit and applicability in political and international crises, and a close connection has been made between geopolitical knowledge, military science and geomorphology. In this research, using the information, statistics, maps, satellite images, the role of geomorphology in the formulation of military, defense and security strategies was evaluated. According to the study, it was determined that any military, defense and security strategy implementation without geomorphologic analysis is condemned to failure. Therefore, using digital and high-altitude (DEM) models, military geomorphologic maps, geographic information system (GIS) ), Remote sensing (RS), Route optimization, and Site Selection, the View Shed design is mandatory for any offensive and defensive operations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strategy
 • Defense
 • Geo-morphology
 • Location
 • Border
 • احمدی، حسن،  (1378)، ژئومورفولوژی کاربردی، جلد اول، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران، ص 375.
 • اسماعیلی، علی، (1379)، کاربرد دفاعی و امنیتی رودخانه های مرزی استان کرمانشاه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین، تهران
 • اکبری, الهه؛ سیما پورهاشمی و محمد معتمدی راد، (۱۳۹۱)، نقش و کارکرد عوارض ژئومورفولوژی در مسائل امنیتی و دفاعی کشور، همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها، زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
 • امین سبحانی، ابراهیم، (1367)، ژئومورفولوژی و نقش آن در امور دفاعی، مجموعهمقالات سمینار جغرافیای کاربردی و جنگ، تهران، ص 168.
 • آریایی، علی اصغر، (1367)، کاربرد ژئومورفولوژی در مسائل زمین شناسی نظامی، مجموعه مقالات سمینار جغرافیای کاربردی و جنگ، دانشگاه امام حسین (ع)، تهران، ص 172.
 • پاشازاده, منوچهر, سیدین, افشار, پارسای‌مقدم, مهدی. (1396). تحلیل نقاط بهینه استقرارگاه‌های نظامی برمبنای ملاحظات دفاعی و امنیتی با استفاده ازGIS (مطالعه موردی: استان اردبیل). فصلنامه مدیریت نظامی، 17(66), 23-51.
 • پناهی، حمید، شرفی، نرجس، (1397)، نقش تغییرات بستر رودخانه های مرزی کشورها در مناقشات مرزی منطقه خاورمیانه (مطالعه موردی کشور ایران)، انشارات علوم و فنون مرزی، شماره 1، ص 75.
 • چورلی، ریچارد، شوم، استانلی آلفرد، (1384)، ژئومورفولوژی ، انتشارات سمت، جلد اول، ص 1.
 • حنفی، علی، حاتمی، ایرج، (1392)، مکانیابی مناطق مساعد برای استقرار نیروهای نظامی در منطقه مرزی مهران با استفاده از GIS ، فصل نامه علمی- پژوهشی مدیریت نظامی، شماره 49، صص 107- 128.
 • خبازی، مصطفی، صباحی گراغانی، یاسر، ناظری، بهاره. (1397). ارزیابی معیارهای مکان‌گزینی پادگان‌های نظامی بر اساس راهبردهای پدافند غیرعامل در برابر تهدیدات احتمالی آینده (مطالعه موردی: پادگان صفرپنج کرمان). آینده‌پژوهی دفاعی، 3(9)، 111-135.
 • رامشت، محمدحسین، (1388)، نقشه ها ژئومورفولوژی (نمادها و مجازها)، انتشارات سمت. تهران
 • رضایی ‌عارفی، مرتضی، (1387)، نقش پدیده‌های ژئومورفولوژیکی در مسائل دفاعی و امنیتی نواحی مرزی جنوب شرق کشور، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم سبزوار، دانشکده جغرافیا و علوم محیطی، سبزوار.
 • زنگنه اسدی محمد علی، رضایی عارفی محسن، رضایی عارفی مرتضی، نور محمدی علی محمد. ۱۳۹۲، نقش پدیده های ژئومورفولوژی در مسایل دفاعی و امنیتی نواحی مرزی جنوب شرقی کشور با استفاده ازمدل تحلیلی SWOT، دوفصلنامه ژئومورفولوژی کاربردی ایران شماره1 ص27-43
 • شهیدی، محمد حسین، (1371)، شبکه ارتباطی در شهر سالم.مجموعه مقالات نخستین سمپوزیوم شهر سالم. انتشارات اداره کل روابط عمومی و بین الملل شهرداری تهران، ص 67-159.
 • عبادی نژاد، سید علی، بهرام آبادی، بهروز، (1396)، مدل سازی مطالعات ژئومورفولوِژیکی در مکان یابی پاسگاه های مرزی و تأمین امنیت مرز (مطالعه موردی محدوده نوار مرزی شهرستان زیرکوه)،  فصلنامه دانش انتظامی خراسان جنوبی، شماره 18، ص 91.
 • عزّتی، عزّت الله، (1389)، جغرافیای استراتژیک ایران، انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، جلد اول، ص 23.
 • علی پور، عباس، باقری، سیدسجاد (1395)، بررسی نقش ویژگیهای ژئومورفولوژیکی در دفاع از مناطق مرزی و تعیین خطوط دفاعی بر اساس آن، فصل نامه جغرافیای نظامی و امنیتی، صص5-25.
 • علی نژاد، مهدی، عابدی، یونس (1393)، تحلیل جغرافیایی نوار مرزی ایران و پاکستان از منظر دفاع و امنیت (براساس داده های GIS)، پژوهش نامه مطالعات مرزی، شماره 5، صص 1-28.
 • قربانی، زینب، (1395)، تحلیل فضایی شبکه شهری استان مازندران با رویکرد آمایش دفاعی، رساله دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه فردوسی مشهد، ص 58.
 • کریمی, مرتضی، عبادی, علی, قره باغی، مصطفی. (1394). تحلیل وضعیت امنیت مرزی شهر بانه از طریق شناسایی فرایندها و اشکال ناهمواری زمین. فصلنامه جغرافیای نظامی و امنیتی، (1).
 • کهرباییان، پروین، بهنیافر، ابوالفضل، شاکری زارع، حجت، رضایی عارفی، محسن (1393)، تحولات مورفولوژیکی و الگوی پیچان ورد بستر رودخانه مرزی هریرود با استفاده از RS، پژوهش های ژئومورفولوژیکی کمّی، شماره 3، ص 54.
 • مختاری، داوود، (1382)، اهمیت مطالعات ژئومورفولوژیکی در طراحی نظامی، ماهنامه نگاه، شماره 39، ص 23.
 • مقیمی، ابراهیم، یمانی، مجتبی، بیگلو، جعفر، مرادیان، محسن و فخری، سیروس، (1391)، تأثیر ژئومورفولوژی زاگرس جنوبی بر پدافند غیرعامل در منطقه شمال تنگه هرمز، (با تأکید بر مکانیابی مراکز ثقل جمعیتی)، فصل نامه مدیریت نظامی، شماره 41، ص 101.
 • یحیی پور، محمدصادق، موغلی، مرضیه، صدیقی، ابوالفضل، حسینی امینی، حسن (1395)، آمایش و مکانیابی از نظر پدافند غیرعامل، انتشارات فقه الصادق، تهران، ص 213-215.
 • یمانی، مجتبی، (1379)، ضرورت مطالعات ژئومورفولوژیک در اهداف نظامی و عملیاتی، مجموعه مقالات همایش جغرافیا، کاربردهای دفاعی و امنیتی، چاپ اول، دانشگاه امام حسین (ع)، صص21-39.
 • یمانی، مجتبی، شرفی، سیامک، (1391)، پارامترهای هندسی و نقش آن ها در تغییرات زمانی- مکانی بستر رودها، نشریه جغرافیا و توسعه، شماره 45، 15.

 

 • Liverman, D. M., Varady, R. G., Chavez, O., & Sanchez, R. (1999). Environmental issues along the United States-Mexico border: drivers of change and responses of citizens and institutions. Annual Review of Energy and the Environment, 24(1), 607-643.‏
 • Guth, P. L. (2011). Military applied geomorphological mapping: Normandy case study. In Developments in Earth Surface Processes (Vol. 15, pp. 577-588). Elsevier.‏
 • Mondal, I., & Bandyopadhyay, J. (2014). Environmental Change of Trans International Boundary Indo-Bangladesh Border of Sundarban Ichamati River Catchment Area Using Geoinformatics Techniques, West Bengal, India. Universal Journal of Environmental Research & Technology4(3).‏
 • Collins, G, M, (1998), Military Geography for professionals and the public, Washington, D, C: national Defense university Press.
 • Farigdon, H., (1989), Sterategic Geography: NATO and Warsaw Pact and Superpowers, London, Routledge, p.103.
 • Garison, L., (1958), Geography and world politics, p. 259.
 • Gilewitch, D .A, (2003), Military Geography: the interaction of desert geomorphology and military operations, Ariston’s State University Tempe, p.15.
 • Guth, P. l., (2011), In Press, Military Applied Geomorphological Mapping:
  Normandy Case Study, Amazon, p. 18.
 • Häusler, H. (2015). Military geology and comprehensive security geology–Applied geologic contributions to New Austrian Security Strategy. Austrian Journal of Earth Sciences108(2), 302-316.‏
 • Kleinmanns, J., (1999), look into the country. Towers, Marburg: Jonas-Verlag, pp. 152, Brosch, 20 EUR
 • Kraak, M. J., (2010), Cartography: Visualization of Spatial Data, Prentice, p. 32.
 • Muir, R., (2001) Political Geography: A New Introduction, Translated by: MiSafavi Y, the Institute of Geography of Army, Tehran, p. 281.