ارزیابی تنش‌های حرارتی و برودتی و تأثیر آن بر فعالیت‌های نظامی در استان آذربایجان غربی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه افسری امام علی (ع)

چکیده

آب‌وهوا از عواملی است که طرح‌های نظامی، تاکتیک‌ها، فرماندهی، انتخاب نیروهای نظامی، تجهیزات نظامی، البسه، آماد، تعمیر و نگهداری، ساخت و پشتیبانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این تحقیق به‌منظور ارزیابی تنش‌های حرارتی و برودتی و تأثیر آن‌ها بر فعالیت نیروهای نظامی در استان آذربایجان غربی از شاخص دمای معادل فیزیولوژیک استفاده گردید. بدین منظور از بین ایستگاه‌های سینوپتیک موجود در منطقه، 7 ایستگاه که دارای طول دوره آماری بالای 25 سال (2009- 1985) بودند، انتخاب گردید. سپس داده‌های مربوط به پارامترهای اقلیمی شامل دمای هوای خشک، رطوبت نسبی، سرعت باد، ابرناکی و فشار بخار اشباع در دوره روزانه و ساعتی از سازمان هواشناسی دریافت گردید. شرایط آسایش اقلیمی و تنش‌های گرمایی و سرمایی در روزها و ماه‌های مختلف سال با استفاده از شاخص PET ارزیابی و سپس در محیط GIS پهنه‌بندی گردید. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که در مناطق مرتفع استان (ارتفاعات غربی و جنوب شرقی) به‌غیراز ماه‌های خرداد، تیر، مرداد و شهریور در بقیه ماه‌های سال تنش‌های سرمایی با شدت‌های مختلف برای فعالیت نیروهای نظامی وجود دارد. علی­رغم این ‌که در مناطق کم ارتفاع (بخش‌های شرقی) استان در بین ماه‌های فروردین تا آبان شرایط مطلوب و نسبتاً مطلوبی برای فعالیت نیروهای نظامی وجود دارد اما در بین ماه‌های آبان تا فروردین به علت حاکمیت تنش‌های سرمایی، شرایط برای فعالیت نیروهای نظامی مطلوب نیست. تنش‌های گرمایی در سطح استان بسیار محدود بوده و تنها در ماه‌های تیر و مرداد در مناطق کم ارتفاع استان اتفاق می‌افتد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of thermal and cold stresses and their impact on military activities in West Azerbaijan Province

نویسنده [English]

 • Ali Hanafi
چکیده [English]

Climate in all human activities, including military activities has a major impact. Climate factors that military plans, tactics and doctrines, command, select troops, military equipment, clothing, logistics, maintenance, development and support will be affected. In this study, to evaluate the climatic comfort of troops in west Azerbaijan province was used as an index of physiological equivalent temperature. Purpose of the stations in the region, which has 7 stations throughout the period of over 25years (1985-2009) were selected. The data on climatic parameters including air temperature, relative humidity, wind speed, cloud and vapor pressure during the day and hourly were received. Heat and cold stress conditions, climate and comfort in the days and months of the year were assessed by using the PET. The results showed that in the Highlands parts of Province (western and south-east), with the exception of June, July, August and September there are cold stress for the activities of the armed forces. If the Low height areas (eastern parts) between the months of April to November, there are favorable conditions for the activities of the armed forces, But in the months of November to April due to cold stress state conditions are not favorable for troops. Thermal stresses in the province has been very limited and happening only during the months of July and August in Low height areas.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Climatology
 • Military troops
 • PET index
 • Climate Comfort
 • West Azerbaijan
 • اسماعیلی، رضا؛ صابر حقیقت، اکرم؛ ملبوسی، شهرام (1389) ارزیابی شرایط اقلیم آسایش بندر چابهار در جهت توسعه گردشگری، کنگره بین‌المللی جغرافیدانان جهان اسلام، زاهدان.
 • افروشه، رضا؛ سعیدی، علی؛ مختاری، داود (1391) نقش عناصر آب‌وهوایی بر فعالیت نیروهای نظامی استان آذربایجان شرقی با استفاده از شاخص دمای فیزیولوژی (PET)، پنجمین کنگره بین‌المللی جغرافیدانان جهان اسلام، تبریز.
 • پاینده، نصرالله، زکی، غلامرضا (1383) محاسبه دمای مؤثر با طراحی نرم‌افزار سلامت، پژوهش‌های جغرافیایی دانشگاه تهران.
 • پاینده، نصرالله (1384) پهنه‌بندی دمای مؤثر در سطح کشور با تأکید بر جغرافیای نظامی، رساله دکتری دانشگاه اصفهان.
 • حنفی، علی (1393) آب و هواشناسی نظامی، انتشارات دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش.
 • حنفی، علی (1393) ارزیابی و پهنه‌بندی وضعیت اقلیم دفاعی در نیمه غربی کشور، رساله دکتری در رشته اقلیم‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان.
 • حنفی، علی؛ خوشحال دستجردی، جواد (1393) ارزیابی و پهنه‌بندی تقویم اقلیم نظامی مناطق مرزی همجوار با کشور عراق، فصلنامه مدیریت نظامی، سال چهارم، شماره 54، صص 178-155.
 • حنفی، علی؛ فخری، سیروس (1393) تحلیل شاخص‌های اقلیم دفاعی در نیمه غربی ایران، فصلنامه علوم و فنون نظامی، سال دهم، شماره 29، صص 46-25.
 • حنفی، علی؛ خوشحال دستجردی، جواد؛ علیجانی، بهلول و فخری، سیروس (1393) ارزیابی و پهنه‌بندی وضعیت اقلیم دفاعی نیمه غربی کشور با استفاده از شاخص اقلیم دفاعی، پژوهشنامه جغرافیای انتظامی، شماره 6 دوره دوم، صص 56-27.
 •  حنفی، علی؛ اصانلو، علی( 1397) ارزیابی و پهنه‌بندی شاخص‌های اقلیمی مؤثر در فعالیت نیروهای نظامی و انتظامی در مناطق مرزی ایران و افغانستان، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مرزی، سال ششم، شماره دوم.
 • حنفی، علی (1397) اقلیم‌شناسی نظامی ایران ( غرب و شمال غرب)، انتشارات دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش.
 • ذوالفقاری، حسن (1386) تعیین تقویم زمانی مناسب برای گردش در تبریز با استفاده از شاخص‌های دمای معادل فیزیولوژیک (PET) و متوسط نظرسنجی پیش‌بینی‌شده (PMV)، مجله پژوهش‌های جغرافیایی، شماره 62، صص 141-129.
 • قبادیان، وحید؛ فیض مهدوی، محمد (1380) طراحی اقلیمی- اصول نظری و اجرای کاربرد انرژی در ساختمان، انتشارات دانشگاه تهران
 • کاویانی، محمدرضا (1372) بررسی نقشه زیست اقلیم انسانی ایران، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 27.
 • صفوی، یحیی (1378) اصول و مبانی جغرافیای نظامی، انتشارات دانشگاه امام حسین (ع)، تهران.
 • علیجانی، بهلول (1367)، آب‌وهوا و برنامه‌ریزی فعالیت‌های نظامی، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، ص 118- 96.
 • کالینز، جان، ام (1384) جغرافیایی نظامی (جغرافیای طبیعی) ترجمه: آهنی، محمدرضا، محسنی، بهرام، انتشارات دانشگاه امام حسین (ع).
 • سنایی فر، یونس ( 1390) جغرافیای نظامی ایران، انتشارات دانشگاه افسری امام علی (ع)

 

 • Amiranashvili, A. Matzarakis, A. Kartvelishvili, L. (2008) Tourism climate index in Tbilisi. Transactions of the Georgian Institute of Hydrometeorology 115, 1-4.
 • De Freitas, C. R. (2001) Theory, concepts and methods in climate tourism research. Proceedings of the first international workshop on climate, tourism and recreation. (Ed.) A. Matzarakis and C.R. de Freitas. International Society of Biometeorology, Commission on Climate Tourism and Recreation. 3-20.
 • Endler, C. Matzarakis, A. (2007) Climate change and climate-tourism relationships in Germany. In: A. Matzarakis, C. R. de Freitas, D. Scott (Eds.), Developments in Tourism Climatology, 260-266.
 • Hoppe P (1999) the Physiological Equivalent Temperature-a Universal Index for the Biometeorological Assessment of the Thermal Environment. Int. J.Biometeorology.
 • Lin, T. P. Andrade, H. Hwang, R. L. Oliveira, S. Matzarakis, A. (2008) the comparison of thermal sensation and acceptable range for outdoor occupants between Mediterranean and subtropical climates. Proceedings 18th InternationalCongress on Biometeorology, Tokio 22-26 September 2008, 1-4.
 • Matzarakis, A. (2007). Climate Thermal Comfort and Tourism, Proceedings of the 2st International workshop on Climate Change andTourism Assessment and Coping Strategies (Ed.) A. Matzarakis and C. Bas Amelung- Krzysztof Blazejczyk - Andreas Matzarakis.
 • Olgay, v, 1973, Design with climate,Princeton university press. p.185.
 • Terjung, W.H.1968. World Patterns of the Monthly Comfort Index. International journal of biometeorology vol. 12, n. 2, pp.119 123, 141.
 • Thomson, Madeleine C. Garcia –Herrera Ricardo, Beniston Martin (2008) Seasonal forecasts, climatic change and human health:health and climate, Springer Science +Business Media B. V, 232 pages.
 • Steadman RG (1979) the assessment of sultriness. Part I. A temperature-humidity index based on human physiology and clothingscience. J Appl Meteorol 18:861 873.