چگونگی همکاری‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای همسایه دریای خزر در تأمین امنیت خطوط کشتیرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

چکیده

تأمین امنیت خطوط کشتیرانی یکی از وظایف نیروی دریای هر کشور است که ممکن است در قالب همکاری نظامی بین کشور­های دریایی انجام ­شود. هدف از این تحقیق تبیین همکاری جمهوری اسلامی ایران با کشورهای همسایه دریای خزر در تأمین امنیت خطوط کشتیرانی در حوزه‌های ایجاد ساختار امنیت جمعی، مبارزه با تروریسم و تعاملات نظامی عملی است. داده‌های این پژوهش در دو سطح کیفی و کمی تحلیل گردید؛ تحلیل کیفی با استفاده از اسناد و مدارک و مصاحبه با 8 نفر از صاحب‌نظران نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران انجام شد و با توجه به نتایج حاصله، پرسشنامه تهیه و بین 51 نفر از افسران ارشد منطقه چهارم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران توزیع گردید. برای تعیین میزان اهمیت همکاری­های نظامی ایران با کشورهای همسایه دریای خزر از روش تحلیل رتبه­بندی فریدمن استفاده ‌شد و چون فرضیه­ای برای این پژوهش در نظر گرفته نشده بود اهداف تحقیق مورد بررسی و درنهایت موردپذیرش قرار گرفت. در پایان مشخص گردید همکاری­های نظامی در سه حوزه تعاملات دریایی، ایجاد ساختار امنیت جمعی و مبارزه با تروریسم می­تواند در تأمین امنیت خطوط کشتیرانی در دریای خزر حائز اهمیت باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Islamic Republic of Iran's Military cooperation with the neighbors of the Caspian sea in securing shipping lines.

نویسنده [English]

 • Hassan Koochaki
aja command and staff university
چکیده [English]

Today, unity and cooperation in international relations are of great importance due to the extensive communication between countries and the globalization process. The Caspian Sea is very important in maritime transport. The seabed network is located between its major ports, and each of these paths is of particular communication and economic importance to the countries of the sonnet Securing shipping lines is one of the naval tasks of any country that may be carried out in the form of military cooperation between the countries of the sea .The purpose of this natural research is the cooperation of the Islamic Republic of Iran with its neighbors. Military Interaction Practiced in Securing Shipping Lines in the Fields of TerrorismThe data of this study were analyzed at both qualitative and quantitative levels. In the qualitative analysis section, using the documents and interviewing with 5 Iranian Navy experts, the questionnaire was prepared and between 2 The senior officers of the 4th Marine Corps of the Islamic Republic of Iran Army were distributed Two methods of Friedman ranking analysis have been used to determine the importance of Iran's military cooperation with the Caspian neighbors And because the hypothesis is not considered for this research, the research goals were investigated and finally accepted In the end, it was determined that military cooperation in three areas of maritime interactions Creating a collective security structure and combating terrorism could be important in securing shipping lines in the Caspian Sea.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Military cooperation
 • Caspian sea
 • Shipping lines
 • security
 • امیر احمدیان، بهرام و مهناز گودرزی، دریای خزر (منافع روسیه و امنیت ایران)، تهران: نشر قومس ،1389.
 • پورهاشمی، عباس، زارعی، سحر و یلدا خلعت بری ، «بررسی جایگاه اصل همکاری در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست »، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره ۳۹ ، ۱۳۹۲.
 • نگاهی تئوریک به سیاست آمریکا در قارۀ آفریقا: از بازدارندگی تا گسترش، مجله اطلاعات سیاسی - اقتصادی، بهمن و اسفند 1382، شماره 197 و 198.
 • ریحانی، زینب، شکل­گیری نظام امنیت دسته‌جمعی در دریای خزر: ضرورت­ها،موانع،راهکارها، پایان­نامه برای دریافت کارشناسی ارشد،1396.
 • شیخ‌الاسلامی، محمدحسن، حسین حسینی، محمد و صارم شیراوند ، «تأثیر نظامی کردن حوزه دریای خزر بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز، شماره ۸۹ ، ۱۳۹۴.
 • قربان نیا،ناصر، مواجه با تروریسم رویکرد نظامی، سیاسی و یا حقوقی، نامه مفید، مرداد و شهریور 1383.
 • کولایی، الهه و تقوایی، احسان , «اهداف و دستاوردهای روسیه از ایجاد پیمان امنیت دسته‌جمعی»، فصلنامه راهبرد، سال بیست و دوم، شماره 68 ،پاییز ۱۳۹۲.
 • کولایی، الهه و گودرزی، مهناز ، دریای خزر چالش‌ها و چشم‌اندازها، تهران: نشر میزان،۱۳۹۲.
 • معاونت پژوهش و تولید علم، راهبردهای مقابله با تروریسم، دانشکده اطلاعات،1394.
 • معین‌آبادی بیدگلی، حسین و صدری علی بابالو، صیاد ، عملکرد سازمان امنیت و همکاری اروپا در مناقشه قره‌باغ میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان ، مطالعات اوراسیای مرکزی، دوره 8، شماره یک، بهار و تابستان ۱۳۹۴.
 • نورمحمدی، مرتضی و شربتی،وحید،ضرورت­ها و عوامل مؤثر بر اتحادها در قفقاز جنوبی، فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 87،1393.
  • Cohen, Ariel,Russia s Eurasian Union Could Endanger the Neighborhood and U.S.Jnterests,the heritage foundation,No.2804, 14 June 2013. http://www.heritage.org/europe/report.
  • Mamdedov, Rustam. (2007). "Military- Political activity in the    Caspian in the post-soviet period", Central Asia and the Caucasus, No. 4 (46).
  • Rostami, M. (1378).Dictionary of military terms, joint press publications Aja.