تاثیر معنویت در محیط کار بر افزایش انگیزه شغلی کارکنان منطقه جنوب غرب پدافند هوایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کردستان، سنندج، ایران

2 گروه تربیت بدنی، موسسه آموزش عالی دولتی علامه قزوینی، قزوین، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر معنویت در محیط کار بر افزایش انگیزه شغلی کارکنان انجام  شد. این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی بوده و به لحاظ روش انجام آن، توصیفی از نوع همبستگی است که با به کارگیری ابزار پرسشنامه داده­های مورد نیاز جمع­آوری شده است. جامعه آماری آن کارکنان منطقه جنوب غرب پدافند هوایی است که از میان آنان 196 نفر به عنوان نمونه به صورت تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزارهای مورد استفاده در پژوهش، دو پرسشنامه معنویت در محیط کار میلیمن و همکاران و پرسشنامه اشتیاق شغلی اوترخت  هستند. به منظور تجزیه و تحلیل داده­های به دست آمده از پرسشنامه­های جمع­آوری شده از آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون خطی ساده برای آزمون فرضیه­ها استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که معنویت و ابعاد آن بر انگیزه شغلی کارکنان منطقه جنوب غرب پدافند هوایی تاثیر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of spirituality in workplace on the occupational motivation of the Islamic Republic of Iran's army personnel

نویسندگان [English]

 • Hamid Sourni 1
 • Maryam Ershad 2
1 Department of Psychology, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
2 Department of Sport Physiology, University of Allame Qazvini, Qazvin, Iran
چکیده [English]

In this study, the relationship of spirituality in the workplace with the occupational motivation is investigated. The research procedure is applicable and correlation in terms of purpose and descriptive research method, respectively. Requisite data are gathered by employing questionnaire tools. Statistical universe comprises the personnel of the South - West district of Khatam - al -anbia Air Defense in which 196 people are randomly chosen as samples. Spirituality in workplace questio nnaire by Mylymn et.al. and Utrecht work engagement questionnaire are used. In order to analyze the obtained data from the collected questionnaires, correlation test and simple linear regression analysis are used to examine the theorems which measure the influence of the independent variable on the dependent variable. Results demonstrate that spirituality and its dimensions having effects on occupational motivation of the Islamic Republic of Iran's army personnel.
Key words: S pirituality, O ccupational M otivation, M anpower, A rmy

کلیدواژه‌ها [English]

 • spirituality
 • occupational motivation
 • manpower
 • army
 • اقبالی، صادق؛ همتی­گلیان، سیدابراهیم؛ رعیت­پیشه، محمدعلی. (1396). بررسی تاثیر معنویت در سازمان بر اشتیاق شغلی پرسنل منطقه یکم نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه علمی-پژوهشی آموزش علوم دریایی، شماره 11، 31-45.
 • آتش­سیرو، گلاله؛ فیضی، کاوه. (1393). مطالعه ویژگی­های معنوی مدیران و رابطه آن با رضایت شغلی. نوآوری­های مدیریت آموزشی، سال دهم، شماره 1، 79-92.
 • آزادمرزآبادی، اسفندیار؛ پورخلیل، مجید؛ هاشمی­زاده، سیدمرتضی؛ شکوهی، پریا. (1393). نقش معنویت سازمانی در استرس شغلی و رضایت شغلی کارکنان اداری بیمارستان بقیه الله. مرکز تحقیقات و علوم رفتاری، دوره 16، شماره 3، 147-153.
 • آقازاده، فاطمه؛ میری، عبدالرضا؛ نوری، روح­اله. (1393). شناسایی حد بهینه معنویت سازمانی در رابطه با حداکثر نمودن عملکرد کارکنان (مورد کاوی استانداری قزوین). مجله مدیریت و توسعه و تحول (ویژه نامه)، 101-108.
 • بهادری، محمدکریم؛ بابایی، منصور؛ مهرابیان، فردین. (1391). اولیت­بندی مولفه­های موثر بر انگزیش شغلی در کارکنان یک مرکز نظامی به روش تحلیل سلسله مراتبی. مجله طب نظامی، دوره 14، شماره 4، 236-243.
 • بیشه، مجید؛ رودساز، حبیب. (1393). نقش معنویت اسلامی در بروز رفتار شهروندی سازمانی. فصلنامه مدیریت منابع در نیروی انتظامی، سال چهارم، شماره 1، 82-104.
 • پورعزت، علی­اصغر؛ امیری، مجتبی؛ آقامحمدی، داود و وثوقی­نیری، عبداله. (1397). تصویرپردازی از مختصات ارتش مقتدر در پرتو رهنمودهای قرآن حکیم. فصلنامه پژوهشی مطالعات بین­رشته­ای دانش راهبردی، سال هشتم، شماره 30، 95-120.
 • ترکمان، فرخ؛ عابدی، سیده­مریضه. (1388). شناسایی عوامل موثر در رضایت شغلی دبیران. تحقیقات روانشناختی، دوره 1، شماره 4، 38-48.
 • حاجلو، نادر. (1392). ویژگی­های روانسنجی نسخه ایرانی اشتیاق شغلی. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، سال چهارم، شماره 2، 61-68.
 • خورشیدی، عباس؛ مولانا، ناصره؛ درب­اصفهانی، حمیده. (1389). عوامل موثر بر تقویت انگیزه شغلی مدیران. تحقیقات روانشناختی، دوره 2، شماره 6، 13-29.
 • رسولی­نژاد، مرتضی؛ شیبانی، حسین؛ محرمی، جعفر. (1393). رابطه معنویت با تعهد و احساس مسئولیت در دانشجویان، فرهنگ در دانشگاه اسلامی سال چهارم، شماره اول، 45-61.
 • رضایی، بیژن؛ بجانی، حسین، تارین؛ حمداله. (1397). تبین نقش معنویت در بهبود عملکرد سازمانی. فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت منابع در نیروی انتظامی، سال ششم، شماره 2، 241-263.
 • سلاجقه، سنجر؛ فرح­بخش، شیما. (1389). معنویت و تعهد سازمانی. راهبرد توسعه، شماره 23، 203-221.
 • سلطانی، شاروخ؛ جباری، غلام؛ فاروق، یزدان­ستا. (1395). تاثیر معنویت بر رضایت شغلی نیروی انسانی ادارات دولتی جنوب استان آذربایجان غربی. فصلنامه رسالت مدیریت دولتی، سال هفتم، شماره 21، 73-87.
 • سلطانی، شاروخ؛ جباری، غلام؛ یزدان­ستا، فاروق. (1395). تاثیر معنویت بر رضایت شغلی نیروی انسانی ادارات دولتی جنوب استان آذربایجان غربی. رسالت مدیریت دولتی، دوره 7، شماره 21، 73-86.
 • سلیمی­پناه، پرویز. (1397). اندیشه­های نظامی مقام معظم فرماندهی کل قوا در حوزه راهبرد و فناوری نظامی و تاثیر آن بر معماری ارتش جمهوری اسلامی. فصلنامه علمی-پژوهشی آموزش علوم دریایی، شماره 12، 90-103.
 • شهبازی، محمد؛ عنصری، آرش؛ جواهری­کامل، مهدی. (1388). بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی نیروهای پلیس. توسعه انسانی پلیس، دوره 6، شماره 26، 89-103.
 • صادقی­فر، جمیل؛ فاضلی، معصومه؛ کرامت­منش، فاطمه؛ تولیده، زهرا؛ موسوی، سیدمسعود. (1393). رابطه رهبری معنوی و انگیزش شغلی در بین مدرسین دانشگاه پیام نور ایلام. مجله علمی پژوهشی اخلاق زیستی، دروه چهارم، شماره 12، 108-158.
 • صانعی، مهدی؛ حسن­پور، اکبر. (1391). راهکارهای اساسی پرورش معنویت در سازمان­ها. اخلاق در علوم و فناوری، سال هفتم، شماره 2، 34-42.
 • عسکریان، مصطفی؛ باقری، شادی. (1391). بررسی انگیزش شغلی اعضای هیات علمی معاونت آموزشی ناجا. پژوهش­های مدیریت نظامی، دوره 7، شماره 1، 7-39.
 • غفاری، رحمان؛ رستم­نیا، یحیی. (1395). الگوی اثرگذاری رهبری معنوی و انگیزش مبتنی بر معنویت بر عملکرد سازمانی. فصلنامه مدیریت اسلامی، سال 25، شماره اول، 143-174.
 • فرهی­بوزنجانی، برزو؛ موسوی، مهدوی؛ عباسی، مصیب. (1389). عوامل موثر بر رضایت یا عدم رضایت شغلی کارکنان فاوای نزسا. پژوهش های مدیریت منابع انسانی، دوره 2، شماره 3، 101-120.
 • مقیمی، سیدمحمد؛ رهبر، امیرحسین؛ اسلامی، حسن. (1386). معنویت سازمانی و تاثیر آن در خلاقیت کارکنان (رویکردی تطبیقی). فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال دوم، شماره­های 3 و 4، 89-99.
 • ملایی، مریم؛ مهداد، علی؛ گل پرور، محسن. (1393). رابطه معنویت در محیط کار، انگیزه درونی و اشتیاق شغلی با عملکرد وظیفه. دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی، دوره 15، شماره 2، 47-55.
 • ملایی، مریم؛ مهداد، علی؛ گل­پرور، محسن. (1391). رابطه معنویت در محیط کار، انگیزه درونی و اشتیاق شغلی با عملکرد وظیفه. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، سال 15، شماره 2، 56-64.
 • موسوی، سیده­فائزه. (1396). سنجش رضایت شغلی کارکنان و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن. کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی، دوره 2.
 • هراتی، محمدجواد؛ ظفری، محمود. (1392). تفاوت نقش و جایگاه ارتش در فرایند انقلاب اسلامی ایران و تحوالات 2011 مصر. فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشنامه انقلاب اسلامی، سال دوم، شماره 8، 139-155.

 

 • Altmaier E. (2019). Religiousness and spirituality. Promoting Positive Processes after Trauma. 89-99.
 • Bakker AB, Leiter MP. (Eds.). (2010). Work engagement: A handbook of essential theory and research. New York: Psychology Press.
 • Baksi A, Surucu H. (2019). Is spirituality an important variable as the predictor of emotional labour for nursing students? Nurse Education Today. 79,135-141.
 • Corina BC. (2012). Some Determinative Factors for Teachers’ Job Motivation. Social and Behavioral Sciences. 47, 1638-1642.
 • Fry L, Hannah ST, Noel M, Walumbwa F. (2011). Impact of spiritual leadership on unit performance. The Leadership Quarterly. 22, 259–270.
 • Fry LW, Vittuci S, Cedillo M. (2005). Spiritual leadership and army transformation: theory measurement and establishing a baseline. The leadership quarterly. (16), 835-862
 • Gudenkauf L, Clark M, Novotny P, Piderman K, Ehlers S, Patten C, Nes L, Ruddy K, Sloan J, Yang P. (2019). Spirituality and Emotional Distress among Lung Cancer Survivors. Clinical Lung Cancer. 19, 1-15.
 • Hodge DR, Gregory JD. (2017). Spirituality. Reference Module in Neuroscience and Biobehavioral Psychology. 12, 7-31.
 • Holloway M. (2015). Spirituality. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. 8, 285-290.
 • Karakas F. (2010). Spirituality and Performance in Organizations: A Literature Review. Journal of Business Ethics. 94, 89–106.
 • Karatepe OM, Beirami E, Bouzari M, Safavi HP. (2014). Does work engagement mediate the effects of challemge stressors on job outcomes? Evidence from the hotel industry. International Journal of Hospitality Management. 36, 14-22.
 • Khalatbari J, Ghorbanshiroudi S, Firouzbakhsh M. (2013). Correlation of Job Stress, Job Satisfaction, Job Motivation and Burnout and Feeling Stress. Social and Behavioral Sciences. 84(9), 860-863.
 • Koenig H. (2018). Religion vs. Spirituality. Religion and Mental Health. 12, 3-19.
 • Li H, Li F, Chen T. (2018). A motivational–cognitive model of creativity and the role of autonomy. Journal of Business Research. 92, 179-188.
 • Milliman, CzaplewskiAndrew J, Ferguson Jeffery. (2003). Workplace Spirituality and employee Work attitudes. Journal of Organizational Change Management. 16(4), 426-447.
 • Mitroff IA. Denton EA. (1999). A Spirituality Audit of Corporate America: A Hard Look at Spirituality, Religion, and Values in the Workplace, Son Francisco, C. A: Jossey-Bass.
 • Peteet JR. (2019). Spirituality and mental health: Implications for ethics, medicine, and public healthSpiritualité et santé mentale: implications pour l’éthique, la médecine et la santé publique. Ethics, Medicine and Public Health. 9, 75-79.
 • Quinones M, Broeck AV, Witte HD. (2014). Do job resources affect work engagement via psychological empowerment? A mediation analysis. Journal of work and organization psychology. 29, 127-134.
 • Rus CL, Ranas G, Baban A. (2012). "An analysis of environmental changes, resources and performance: an internal police organization perspective". Procedia- social and Behavioral. 33, 727-731.
 • Salanova M, Agut S, Peiro JM. (2005). linking organizational resources and work engagement to employee performance and customer loyalty: the mediation of service climate. Journal of Applied Psychology. 90, 1217–1227.
 • Schaufeli WB, Bakker AB. (2003). Utrecht work engagement scale: Preliminary manual. Occupational Health Psychology Unit, Utrecht University, Utrecht.
 • Taghipour A, Dejban R. (2013). Job Performance: Mediate Mechanism of Work Motivation. Social and Behavioral Sciences. 84, 1601-1605.
 • Tungtakanpoung M, Wyatt M. (2013). Spirituality and cultural values in the reported cognitions of female cabin attendants on Thai Airways. Journal of Air Transport. 27, 15-19.
 • Yusof JM. (2011). A multidimensional Approach in the Relationship between Spiritual leadership and Job satisfaction: A Conceptual Framework; International conference on Business and Economic Research, Proceeding.