مخارج دفاعی، تهدیدات خارجی و رشد اقتصادی: مطالعه تجربی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری اقتصاد بخش عمومی دانشگاه لرستان

چکیده

یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح‌شده در اقتصاد دفاع بررسی تأثیر مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی می‌باشد و تاکنون در این زمینه مطالعات متعددی با استفاده از مدل‌های گوناگون انجام شده است. در یک تصریح جدید، آیزنمن و گلیک (Aizenman & Glick, 2003, 2006) فرض می‌کنند که تأثیر مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی، یک تابع غیرخطی از تهدیدات نظامی مؤثر کشورهای خارجی است و در صورت وجود تهدیدات خارجی گسترده، افزایش مخارج دفاعی می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند. در این راستا، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی ایران با توجه به سطح تهدیدات خارجی طی سال‌های 1394-1358 می‌باشد. به این منظور، بر اساس مطالعات آیزنمن و گلیک، یک مدل برای اقتصاد ایران طراحی و برای برآورد آن از روش هم‌انباشتگی یوهانسن-یوسلیوس استفاده شده است. هم‌چنین، از متوسط بار دفاعی کشورهای خاورمیانه به‌عنوان شاخص تهدیدات خارجی استفاده شده است. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که تأثیر بار دفاعی بر رشد اقتصادی ایران به سطح شاخص تهدیدات خارجی وابسته است؛ به‌گونه‌‌ای که با افزایش سطح تهدیدات خارجی، اثر منفی مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی کاهش می‌یابد و می‌توان انتظار داشت که با گذشت سطح تهدیدات خارجی از مقدار آستانه آن، تأثیر مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی کشور مثبت نیز گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Defense Expenditure, External Threats and Economic Growth: An Empirical Study of Iran

نویسنده [English]

 • abolghasem golkhandan
phd in public sector economics, lorestan university
چکیده [English]

One of the most important issues in defense economics is the impact of defense spending on economic growth, and so far numerous studies have been carried out using various models. In a new specification, Aizenman & Glick (2003, 2006) assume that the effect of defense spending on economic growth is a nonlinear function of the effective military threats of foreign countries, and if there are large external threats, increasing defense spending can help boost economic growth. In this regard, the main objective of this study is to investigate the effect of defense expenditures on Iran's economic growth according to the level of external threats during the period of 1979-2015. For this purpose, based on the Aizenman & Glick (2003, 2006) studies, a model for Iranian economy has been designed and to estimate it, is used the Johansen-Juselius co-integration method. Also, the average defense burden of the Middle East countries has been used as an indicator of external threats. The findings of this research show that the impact of defense burden on Iran's economic growth depends on the level of the external threat index. As the level of external threats increases, the negative impact of defense spending on economic growth decreases, and it can be expected that with the passage of external threats from its threshold, the impact of defense spending on the economic growth will be positive.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Defense Expenditure
 • Economic Growth
 • External Threats
 • Security
 • Co-Integration
 • ·     بیضایی، ابراهیم (1380). رابطه‌ی بین مخارج نظامی و برخی متغیرهای اقتصادی در ایران (1376-1351). فصلنامه علوم انسانی دانشگاه الزهرا، شماره 37 و 38، 75-47.
 • ·     حسنی‌، محمدحسین و عزیزنژاد، صمد (1386). هزینه‌های دفاعی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی (مدل عرضه و تقاضای کل برای ایران). فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، سال نهم، شماره 30، 212-193.             
 • ·     حسنی‌صدرآبادی، محمدحسین و کاشمری، علی (1387). تأثیر مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی و اثر غیرمستقیم آن بر مصرف خصوصی در ایران (بررسی مدل طرف عرضه اقتصاد). فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، سال هشتم، شماره 2، 40-25.  
 • ·     گل‌خندان، ابوالقاسم (1393). بررسی و مقایسه تطبیقی تأثیر هزینه‌های نظامی یر رشد اقتصادی کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته منتخب. فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی، شماره 15.
 • ·         گل‌خندان، ابوالقاسم (1394). تعیین سطح بهینه‌ی بخش دفاعی در ایران از منظر اقتصادی. فصلنامه مدیریت نظامی، شماره 60، 212-176.
 • ·     گل‌خندان، ابوالقاسم (1396الف). تحلیل پویای رابطه منابع طبیعی و نظامی‌گری در کشورهای خاورمیانه. فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، شماره 22، 37-19.
 • ·     گل‌خندان، ابوالقاسم (1396ب). سنجش وابستگی متقابل دفاع بین کشورهای منطقه خاورمیانه. فصلنامه مطالعات خاورمیانه، شماره 1، 114-85.
 • ·     گل‌خندان، ابوالقاسم؛ خوانساری، مجتبی و گل‌خندان، داود (1394). نظامی‌گری و رشد اقتصادی: شواهدی تجربی از کشورهای منطقه منا در قالب الگوی پانل‌پویا. فصلنامه رشد و توسعه اقتصادی، شماره 18، 50-31.
 • ·     مولایی، محمد؛ گل‌خندان، ابوالقاسم و گل‌خندان، داود (1393). رابطه مخارج دفاعی و رشد اقتصادی در ایران. فصلنامه راهبرد اقتصادی، شماره 9، 99-73.
 • نوفرستی، محمد (1389). ریشه واحد و همجمعی در اقتصاد سنجی، انتشارات رسا.
 • Aizenman, J. & Glick, R. (2003). Military Expenditure, Threats and Growth. NBER Working Paper, 9618, Massachusetts.
 • Aizenman, J. & Glick, R. (2006). Military Expenditure, Threats and Growth. The Journalof International Trade & Economic Development, 15(2), 129–155.
 • Alptekin, A. & Levine, P. (2012). Military Expenditure and Economic Growth: A Meta-Analysis. European Journal of Political Economy, 28, 636-650.
 • Aziz, M.N. & Asadullah, N. (2016). Military Spending Armed Conflict and Economic Growth in Developing Countries in the Post-Cold War Era. 9618, Discussion Papers 2016-03, University of Nottingham, CREDIT.
 • Barro, R. J. (1990). Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth. Journal of Political Economy, S103 – S125.
 • Barro, R J. & Sala-i-Martin, X. (1995). Economic Growth. The MIT Press.
 • Benoit, E. (1973).Defense and Economic Growth in Developing Countries. Boston, MA: Health and CO, Lexington Books.
 • Biswas, B. & Ram, R.(1986). Military Spending and Economic Growth in Less Developed Countries: An Augmented Model and Further Evidence. Economic Development and Cultural Change, 34(2), 361-372.
 • Daddi, P., D'agostino, G., Pieroni, L., & Steinbrueck, E. (2014). Does Military Spending Stimulate Growth?  An Empirical Investigation in Italy, MPRA Paper, No. 58290.
 • Degger, S. (1986). Economic Development and Defense Expenditure. Economic Development and Cultural Change, 179-196.
 • Dunne, P., Smith, R. & Willenbockel,D.(2005). Models of Military Expenditure and Growth: A Critical Review. Defense and Peace Economics, 16)6(, 449-461.
 • Enders, W. (1995). Applied Econometric Time Series. John Wiely Sons, Ince. USA, P. 433.
 • Hou, N. (2010). Arms Race, Military Expenditure and Economic Growth in India, A thesis submitted to University of Birmingham For the degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY, Department of Economics, The University of Birmingham.
 • Johansen, S. & Juselius, K.) 1990). Maximum Likelihood Estimation and Inference on Co-integration–with Applications to the Demand for Money. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 52(2), 169-210.
 • Knight, M., Loayza, N. & Villanueva, D.(1996). The Peace Dividend: Military Spending Cuts and Economic Growth. IMF Staff Papers, 43, 1-44.
 • Mowlaei, M. & Golkhandan, A. (2015). Dynamic Analysis of the Impact of Military Expenditure on Economic Growth in Oil and Non-Oil Countries in the Middle East. Iranian Economic Review, No. 19, 233-250.
 • Myo, K.M.(2013). Military Expenditures and Economic Growth in Asia. Annual International Conference on Economics and Security, Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), 1-50.
 • Narayan, P.K. & Smyth, R. (2009). A Panel Data Analysis of the Military Expenditure-External Debt Nexus: Evidence from Six Middle Eastern Countries. Journal of Peace Research, 235-250.
 • Phiri, A. (2016). Does Military Spending Nonlinearly Affect Economic Growth in South Africa? Defense and Peace Economics, 4(1), 19-32.
 • Shahbaz, M., Afza, T. & Shabbir, M.S.(2013). Does Defense Spending Impede Economic Growth? Co-integration and Causality Analysis for Pakistan. Defense and Peace Economics, 24(2), 105-120.
 • Skogstad, K. (2016). Defense Budgets in the Post-cold War Era: A Spatial Econometrics Approach. Defense and Peace Economics, 27(3), 323-352.
 • Smith, R. (1980). Military Expenditure and Investment in OECD Countries 1954-1973. Journal of Comparative Economics, 4(1), 19-32.
 • Stroup, M.D. & Heckelman, J.C. (2001), Size Of The Military Sector And Economic Growth: A Panel Data Analysis Of Africa And Latin America. Journal of AppliedEconomics, IV (2), 329-360.
 • Yang, A.F., Trumbull, W.N., Yang, C.W & Huang, B. (2011), On the Relationship between Military Expenditure, Threat, and Economic Growth: A Nonlinear Approach. Defense and Peace Economics, 22, 449-457.
 • Yesilyurt, M.E. & Elhorst, P.E. (2017). Impacts of Neighboring Countries on Military Expenditures: A Dynamic Spatial Panel Approach. Journal of Peace Research, 54(6), 777-790
 • Yildirim, J., Ocal, N. and Keskin, H. (2011). Military Expenditure, Economic Growth and Spatial Spillovers: A Global Perspective. International Conferencre on Applied Economics, 811-821.