کاربرد شبکه های مجازی در بهبود اشتراک گذاری دانش در نیروهای مسلح

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشکده مدیریت راهبردی و منابع انسانی و اقتصاد دفاع دانشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

چکیده

محقق در این پژوهش به تبیین چگونگی استفاده از شبکه‌های مجازی در بهبود اشتراک گذاری دانش در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به صورت کاربردی پرداخته است. سوال اصلی پژوهش این است که چگونه می‌توان از شبکه‌های مجازی در راستای بهبود تسهیم دانش در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران استفاده کرد. در پژوهش حاضر پس از استخراج مدل تاثیرگذاری کاربرد شبکه‌های مجازی در بهبود به اشتراک گذاری دانش بر اساس فراترکیب مطالعات پیشین انجام شده، به منظور آزمون مدل از روش پیمایش استفاده شد. جامعه آماری پژوهش کارکنان وزارت دفاع می‌باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها، در دو مرحله نخست با استفاده از تحلیل مضمون، پاسخ‌ها به سوالات باز پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و در بخش کمی نیز نتایج حاصل از پاسخ پاسخگویان به سوالات بسته پژوهش پس از ورود داده‌ها به نرم افزار به شیوه توصیفی و استنباطی انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد میانگین مهارت شخصی و بین فردی پاسخگویان بهتر از سایر مهارت ها بوده است اما به طور کلی میانگین میزان فاکتور عملکرد در شبکه‌های مجازی پایین بوده است که بیانگر نقش و کاربرد محدود کارکنان نیروهای مسلح ج.ا.ا. در این شبکه‌ها می‌باشد. همچنین، با افزایش سطح تحصیلی میزان عملکرد بیشتر می‌شود به طوری که میانگین عملکرد نیروهای مسلح ج.ا.ا. دکترا بیشتر از دو مقطع دیگر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The use of virtual networks in improving knowledge sharing amongthe armed forces

نویسنده [English]

 • Amin Azari
Commander-in-chief Center for Strategic Defense Research Group for Strategic Management and Human Resources
چکیده [English]

the researcher has determined how to use virtual networks as applicatory to improve knowledge sharing in the armed forces of the Islamic Republic of Iran. The main question of the research is that how to use virtual networks in line with improving knowledge sharing in the armed forces of the Islamic Republic of Iran. In the present study, after extracting the model of the effect of virtual networks application on improving knowledge sharing based on the meta-synthesis of previous studies, in order to test the model, the survey method was used. The statistical population of the research is the staff of the Ministry of Defense. In order to analyze the data, in the first two stages, using themes analysis, responses to the open-ended questions of the questionnaire were analyzed and also in the quantitative part, the results of the response of respondents to the closed-ended questions after the data entering into the software was done by descriptive and inferential method. The results of the study showed that the average personal and interpersonal skills of respondents has been better than other skills, but in general, the average of amount of performance factor in virtual networks has been low, which indicates the limited role and the use of the staff of the armed forces of the Islamic Republic of Iran in these networks. Also, with increasing the level of education, the performance increases, so that the average performance of the Ph.D. armed forces of Iran is more than two other degrees.

کلیدواژه‌ها [English]

 • virtual networks
 • knowledge sharing
 • armed forces
 • meta-synthesis
 • performance
 • ابراهیمی، سید عباس، اصغر محمدی فاتح و ابراهیم حاجی پور (1391) بررسی نقش اعتماد در تسهیم دانش شغلی کارکنان دانشگاه تربیت مدرس، فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت نظامی، شماره 47 ،سال دوازدهم.
 • سلیمی، مهدی، جابری، اکبر، خزایی پول، جواد. (1392). بررسی تأثیر انگیزش های درونی و بیرونی بر تسهیم دانش کارکنان در سازمان های ورزشی (مطالعة موردی کارمندان ادارات تربیت بدنی استان اصفهان). نشریه مدیریت ورزشی.
 • حسین زاده، پری و  معصومه عبدالهی (1394) اشتراک دانش در عصر وب 2، فصلنامه تحلیلی پژوهشی کتاب مهر، شماره 17 و 18.
 • ریاحی، آسیه (1389) استفاده از تحلیل شبکه‌های اجتماعی در طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت دانش، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
 • عدلی، فریبا. (1385) "مدیریت دانش حرکت به فراسوی دانش"، انتشارات فراشناختی اندیشه، تهران.
 • عطاپور، هاشم(1388). بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر چرخه مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی : مطالعه موردی کتابخانه های مرکزی دانشگاههای تهران. مجموعه مقالات مدیریت دانش و علوم اطلاعات: پیوندها و برهم کنشها، تهران، بهمن 1388، تهران: نشر کتابدار.ص.25-41.
 • کریمی، پریسا (1395) بررسی تاثیر انواع ارتباطات بر تسهیم اطلاعات سفر با رویکرد شبکه های اجتماعی؛ مطالعه موردی گردشگران آژانس های مسافرتی در شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور مرکز غرب تهران.

 

 • Alavi, M., & Leidner, D. E. (2001). Knowledge management and knowledge management systems: Conceptual foundations and research issues. MIS quarterly, 107-136.
 • Gorry, G. (2008). Sharing knowledge in the public sector: two case studies. Knowledge Management Research and Practice, 6(2): 105-111.
 • Hansen, H. K., & Flyverbom, M. (2015). The politics of transparency and the calibration of knowledge in the digital age. Organization, 22(6), 872-889.‏
 • Jashpara, A. (2004). Knowledge management: An integrated approach. Financial Times. Harlow: Prentice-Hall.
 • Wagner.C & Bolloju.M (2005) Supporting Knowledge Management in Organizations with Conversational Technologies: Discussion Forums, Weblogs, and Wikis.