امکان‌سنجی پیاده‌سازی فناوری اینترنت اشیاء در آماد یک سازمان دفاعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه هوایی شهید ستاری

2 مدیر گروه آماد

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

کارکردهای منحصر بفرد اینترنت اشیاء سازمان­های نظامی را به‌منظور بهره­گیری از این فناوری نوین در حوزه­های عملیاتی، اطلاعاتی و پشتیبانی ترغیب نموده است. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی امکان‌سنجی پیاده‌سازی فناوری اینترنت اشیاء در آماد یک سازمان دفاعی می­باشد. تحقیق حاضر ازلحاظ هدف یک تحقیق کابردی، ازنظر ماهیت از نوع تحقیقات توصیفی و ازنظر زمان جزو تحقیقات مقطعی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان و مدیران آمادی ستاد فرماندهی و یگان‌های تابعه مستقر در تهران یکی از نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران می­باشد که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی و فرمول کوکران تعداد 217 نفر به‌عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه بوخالد براساس اهداف، وظایف و رسالت سازمان هدف اصلاح و بازنگری گردید. روایی پرسشنامه‌ها بر اساس نظرات خبرگان و پایایی آن‌ها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرون باخ مورد تأیید قرار گرفت. در تحلیل داده‌ها با توجه به عدم نرمال بودن توزیع داده‌ها از آزمون‌های ناپارامتریک (دوجمله‌ای و فریدمن) استفاده‌شده است. نتایج آزمون فرضیات پژوهش نشان می‌دهد علیرغم مطلوبیت عوامل انسانی، مالی و زمانی در حوزه عوامل فنی و عملیاتی حداقل شرایط موردنیاز جهت  پیاده‌سازی فناوری اینترنت اشیاء در آماد سازمان هدف فراهم نمی ­باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Implementation feasibility study of internet of thing technology in defensive organizations logistic

نویسندگان [English]

 • Mohamad Bagheri manesh 1
 • Mahmood Gholami 2
 • hassan kavyani 3
1 Shahid Sattari Aeronautical University
2 Logistics Department Manager
3 Department of Public Management, Faculty of Economic and Management , Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Internet of thing as a novel technology has a potential prospective for efficiency of services in dissimilar industries and its importance identified by governments, organizations and scientific societies with amplification producing of articles in this field. Main aim of recent research is review of implementation feasibility study of internet of thing technology in defensive organizations logistic. In this research tried with declaration of definitions and premiums of internet of thing technology, lead defensive organizations to use of this technology in order to increasing productivity at all aspects of logistic. In respect of aim, it is an expansive research, in respect of essence, it is of kind of descriptive research and on behalf of time, it is of sectional researches. Statistical society of recent research consist of personnel and supplies managers in one of the settled defensive units in Tehran city that using random sampling method and Kukuran formula with choose of 217 individuals as a sample persons. To collect data, we should use of questionnaire tools and analyzing data done by S.P.S.S software. In data collecting unit, firstly design questionnaire and distributed between 30 persons of sample individuals and after of amendment and confirmation of stability and validity, at last 217 questionnaire analyzed; in analyzing data in respect of abnormality of data distribution, used of parametric tests(binomial and Fridman). Results of research hypotheses test show that implementation feasibility of internet of thing technology in noted organization logistic approved wise human, finance and temporal factors.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Internet of things
 • supply chain
 • logistics
 • feasibility
 • information technology
 • آبرومند، جمال (1380). شبیه‌سازی و تحلیل دینامیکی سیستم لجستیک، پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت، دانشکده مهندسی.
 • جزنی، نسرین.، طبرسا، غلامعلینظرپوری، امیرهوشنگ (1390). بررسی کیفیت خدمات آنلاین در شرکت رجا، پژوهشنامه مدیریت اجرایی، دوره 3 شماره 5، صص 53-68 .
 • جهانی، محمود (1379). تحلیل و طراحی نظام‌های کامپیوتری، چاپ دوم. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
 • رضایی نور، جلال. مشایخی، مجتبی (1397). بررسی تأثیر اینترنت اشیا بر عملکرد سازمانی با در نظر گرفتن نقش واسطه­ای خلق دانش موردمطالعه (بانک مهر اقتصاد استان تهران)، فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات، سال چهارم شماره دوم، صص 1-18
 • رونقی، محمدحسین. و حسینی، فروغ السادات (1397). شناسایی و رتبه‌بندی خدمات اینترنت اشیا در حوزه سلامت، فصلنامه مدیریت سلامت، جلد ۲۱ شماره ۷۳، صص 106-117.
 • زاهدی، شمس السادات (1381). تجزیه‌وتحلیل و طراحی سیستم­ها، چاپ اول. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
 • زنجیرانی فراهانی، رضا.، عسگری، نسرین (1390). مدل سازی زنجیره تدارک اقلام در سیستم آماد و پشتیبانی، فصلنامه مدیریت زنجیره تأمین، شماره 32، صص 4-21.
 • صراف جوشقانی، حسن.، غفاری توران، حسین (1390). بهینه کاوی در مدیریت زنجیره تأمین نظامی. فصلنامه علمی ترویجی مدیریت زنجیره تأمین، 14 (36)،62-82.
 • عیسایی، حسین (1390). مدیریت لجستیک (کارکردها و فرآیندها)، چاپ اول. تهران: انتشارات دانشگاه جامع امام حسین (ع).
 • قیصری، محمد.، حسینی، ساره (1392). راهکارهای استراتژیک فناوری اینترنتی از اشیا جهت پاسخگویی به چالش‌های جهانی‌سازی تجارت الکترونیک، دهمین اجلاس بین‌المللی مدیریت استراتژیک، تهران، انجمن مدیریت راهبردی ایران.
 • قیصری، محمد.، هنرمند، مریم.، وحدت، داوود (1392). کاربرد فناوری اینترنتی از اشیاء در توسعه مدیریت لجستیک، دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین.
 • وطن‌خواه، رضا (1382). بررسی علل تاخیر پروژه های عمرانی- مطالعه موردی پروژه های سازمان نوسازی مدارس کشور، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امیرکبیر، دانشکده فنی و مهندسی.
 • Akyildiz, I.F., Sankarasubramaniam, V., Su, V (2002). A Survey on Sensor Networks. IEEE Communications Magazine, 40, 102-114. 
 • Arora, S., Singha, K., & Sahney, S. (2017). Understanding consumer’s showrooming behavior: Extending the theory of planned behavior. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 29(2), 409- 431.
 • Atzori, L,. lera, A,. Morabito, G (2010). The Internet of things: A survey, Journal of Computer Networks, 54(15), Pages 2787-2805
 • Bandyopadhyay, D (2011). Internet of Things: Applications and Challenges in Technology and Standardization, Wireless Personal Communications, 58(1), pp 49–69.
 • Boockoldt, J.L.(1999), Accounting Information Systems, First Edition, Published by McGraw Hill.
 • Chen, XL,. (2012). "Research on Key Technology and Applications for Internet of Things", International Conference on Medical Physics and Biomedical Engineering, Physics Procedia, pp 591.
 • Fernandes, C.O., Pereira De Lucena, C.J. (2017). Software Framework for Remote Patient Monitoring by Internet of Things. Journal of Medical Internet Research, 5(1), 1-12.
 • Ferreira,R. Martinho and D.Domingos,(2010). “IoT-aware business processes for logistics-limitations of current approaches”, in Proc of Inforum – simpósio de informática. Portugal.
 • K. Ashton, (2009) “That ’internet of things’ thing in the real world, things matter more than ideas,” RFID Journal, http://www.rfidjournal.com /article/print/4986 [Accessed on: 2012-07-30].
 • Kranenburg, R.; Anzelmo, E.; Bassi, A.; Caprio, D.; Dodson, S.; Ratto, M (2011). The Internet of Things. 1st Berlin Symposium on the Internet and Society, pp. 71-79
 • Kumar, P., Kunwar, R. S., & Sachan, A. (2016). A Survey Report on: Security & Challenges in Internet of Things, in Proc National Conference on ICT & IoT, pp.35-39
 • Lau, L. K. (2003). Developing A Successful Implementation Plan For ERP: Issues and Challenges, presented at the International Association for Computer Information Systems, Las Vegas, Nevada, USA. PP.56-62
 • Laudon, K. (2002). Information Systems Management: Organization and technology, 7ª edition. Prentice Hall. Englewood Cliffs, NJ, PP 23-28
 • Mengistu k, Mbarika V, Tsuma C, Wilkerson D & Tan J. A (2008). Telemedicine transfer model for Sub-Saharan Africa, Havaii: Proceedings of the 41st Annual Hawaii International Conference.
 • Madakam, S., Ramaswamy, R., & Tripathi, S. (2015). Internet of Things (IoT): A literature review. Journal of Computer and Communications, 3(05), 164
 • Pauget, B., Dammak, A(2019). The implementation of the Internet of Things: What impact on organizations? Technological Forecasting and Social Change, 140(5), PP 140-146.
 • Poikolainen, J (2012). Internet of Things – Emergence of standards, Bachelor's Thesis, Department of Computer Science ond Information Systems, University Of Jyväskylä.
 • Salunke P, Nerkar R. (2017) IoT driven healthcare system for remote monitoring of patients. International journal for modern trends in science and technology; 3(6): 100-3.
 • Sundmaeker, H, Guillemin, P., Friess, P., Woelfflé, S (2010). Vision and Challenges for Realizing the Internet of Things, Harald Sundmaeker, CuteLoop Coordinator ATB, Bremen, Germany.
 • Tavakoli M, Razeghi H, Nasiripoor A. (2017) The effect of using internet of things on organizational performance in health related issues (Case study: Shahid Rajaee hospital in Tehran). Journal of healthcare management; 8(2): 45-62.