اولویت‌بندی الزامات نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران در عملیات تجسس و نجات دریایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مدیریت مطالعات/معاونت پژوهش/دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش

چکیده

اجرای موفق عملیات تجسس و نجات توسط یگان‌های نداجا مستلزم تجهیزات و الزامات خاصی در دو بعد سطحی و هوایی است که در هرکدام از این حوزه­ها نیز شاخص‌هایی مطرح می­باشد. مسئله‌ای که منجر به نگارش این تحقیق کاربردی گردید، فقدان بیان مدون در خصوص الزامات یگان‌های شناور سطحی و پروازی نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران در عملیات تجسس و نجات است و هدف از اجرای آن که با روش توصیفی و رویکرد آمیخته انجام‌ گردیده، احصاء و اولویت­بندی الزامات نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران در عملیات تجسس و نجات دریایی در دو بعد یگان‌های شناور سطحی و پروازی است. جامعه مورد مطالعه در این تحقیق نیروی دریایی راهبردی آجا بوده و جامعه آماری از بین افسران ارشد رسته عرشه که در مأموریت­های خلیج عدن شرکت داشته­اند انتخاب شده­اند که با درنظر گرفتن ضریبی خاص تعداد آن­ها 185 نفر تخمین زده شد و با استفاده از فرمول کوکران 125 نفر به عنوان نمونه آماری برگزیده شدند. دراین‌ارتباط با انجام فعالیت‌های میدانی و کتابخانه‌ای همچون مصاحبه با صاحب­نظران، پرسش‌نامه، مطالعه اسناد و مدارک، فیش‌برداری اقدام به جمع‌آوری اطلاعات گردید و پس از جمع‌آوری، تلخیص و دسته‌بندی، اطلاعات موردنظر تجزیه و تحلیل و شاخص‌های احصاء شده در هر دو بعد، با محاسبه ضریب تغییرات آن­ها اولویت بندی گردیدند. همین اساس داشتن درک پرواز در اولویت اول یگان­های شناور سطحی و کادر پروازی آموزش دیده در اولویت اول یگان­های پروازی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The I.R.I Strategic Navy Requirment in search and rescue operation

نویسنده [English]

 • Mahmoud Baratian
research department
چکیده [English]

The successful implementation of the search and rescue operations by the I.R.I Navy requires special equipment and requirements in two surface dimensions, aerials, which are indicators in each of these areas. The issues that led to the writing of this research were applied, the lack of a clear statement about the requirements of surface and aviation units of the Strategic Navy of the Islamic Republic of Iran in the search and rescue operation. The purpose of this applied research, carried out with a descriptive and mixed approach, is to measure and prioritize the requirements of the I.R.I Navy in marine search and rescue operations in two dimensions of Surface and aviation Units. The population studied in this research is I.R.I Navy, and a statistical society has been selected among top-ranking of navigator officers who participated in the Gulf of Aden mission. With a specific coefficient, the number of them was estimated to be 185, and Using the Cochran formula, 125 individuals were selected as the statistical sample. In this regard, with conducting field and library activities such as interviewing the owners, questionnaires, studying documents, calculating and studying the content of Internet sites, we gathered information and after collecting, tabling and categorizing, the information was analyzed and indicators of the statistics In both dimensions, priority was given to calculating their coefficient of variation. Accordingly, flying deck was the first priority of the surface units and trained flying personnel in the first priority of the aviation units.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Search and Rescue
 • Requirements
 • Surface Units
 • Aviation
 • Navy
 •  

  • قرآن کریم
  • طرح ملی تجسس و نجات دریایی کشور جمهوری اسلامی ایران مصوب 1371(بازنگری و اعمال تغییرات 1396)
  • جمشیدی, ح., & دیگران. (1397). روش تحقیق با رویکرد نظامی. تهران: دافوس.
  • حافظ‌نیا, م. (1395). مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران: سمت.
  • خوزستان, ا. ب. (1394). طرح استانی تجسس و نجات.
  • رستمی, م. (1389). فرهنگ واژهای نظامی. تهران: انتشارات ستاد آجا.
  • زراعتگر, ح. (1395). اصول و تئوری هیدرودینامیک کشتی. تهران: انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
  • سند 245 ساخت ناوشکن با قابلیت حمل بالگرد. موسسه استانداردهای دفاعی وزارت دفاع
  • طرح استانی تجسس و نجات استان خوزستان. (1394).
  • عباس‌زادگان, س., ترک‌زاده, ج. (1388). نیازسنجی آموزشی در سازمان. تهران: انشارات شهرکت سهامی ایده.
  • فراست, م. (1392). بررسی راه‌کارهای عملی اجرایی شدن نجات دریایی در مقیاس بزرگ. آموزش علوم دریایی, 6.
  • فراست, م. (1394). شرایط اضطرار و بقاء در دریا. نوشهر: انتشارات دانشگاه علوم دریایی امام خمینی.
  • قریشی, ی. (1396). دانستنی‌های غواصی حرفه‌ای. تهران: انتشارات مرکز مطالعات راهبردی نداجا.
  • گلستانی. (1393). بررسی عوامل مؤثر بر جمع‌آوری مستندات باهدف بهبود فرایند بررسی سوانح دریایی در ایران . چابهار: دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار.
  • گل‌محمدی, ر. (1396). مهندسی حریق. تهران: انتشارات فن‌آوران.
  • محمد, س. س., توکلی, م. (1392). اصول طرحی شناورهای مدرن. تهران: انتشارات دانشگاه صنعتی شریف.
   • International Convention on Maritime Search and Rescue (SAR) 1979
   • BR 2806.
   • Helicopter Operation Procedures for Air-Capable Ships Natops Manual.
   • International Aeronautical and Maritime Search and Rescue Manual (IAMSAR) Vol.2.
   • Natops Flight Manuam, Nav Air 01-230 HLH-1, 1983.
   • Tripp Duncan, Working with Search and Rescue Helicopter, UK Royal Air Force SAR.