راه‌های کار پیشگیری از مصرف مواد مخدر توسط کارکنان پایور سازمان‌های نظامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه فرماندهی و ستاد اجا

چکیده

در حال حاضر اعتیاد و استعمال مواد مخدر به­عنوان یکی از جدی­ترین چالش­های اجتماعی کشورمان، زمینه‌ساز بروز بسیاری از آسیب­ها و انحراف­ها می­باشد و کارکنان شاغل در سازمان‌های نظامی نیز به عنوان بخشی از جامعه، طبعاً در معرض گرایش به استعمال مواد مخدر قرار دارند. در این تحقیق با بررسی علل درون و برون سازمانی گرایش کارکنان پایور یکی از سازمان­های نظامی به استعمال مواد مخدر راه­های کار پیشگیرانه ارئه شده­است. داده‌های این پژوهش در دو سطح کیفی و کمی تحلیل گردیده که در بخش تحلیل کیفی با استفاده از اسناد و مدارک و مصاحبه با 8 نفر از صاحب­نظران سازمان مذکور، عوامل موثر در گرایش کارکنان به مصرف مواد مخدر تعیین و با توجه به نتایج حاصله، پرسشنامه­ تهیه  و بین 96 نفر از مسئولین فعال در بخش پیشگیری از جرائم سازمان توزیع گردید. برای تعیین میزان اهمیت عوامل از روش تحلیل آزمون فریدمن بر اساس بالاترین میانگین استفاده شده که بر اساس میانگین موزون به دست آمده از هر دسته سوالات، فرضیه­های این تحقیق اثبات و مورد پذیرش واقع­شد. در پایان با استفاده از نتایج تحقیق راه­های کار­ پیشگیرانه از قبیل افزایش سطح آگاهی، آموزش مهارتهای زندگی و برقراری رابطه نزدیک و منطقی بین مسئولین با کارکنان تحت امر ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The ways of preventing drug use by military personnel of military organizations

نویسنده [English]

 • javad abdi
aja command and staff university
چکیده [English]

• Currently, drug addiction and drug use as one of the most serious social challenges in our country are the cause of many injuries and deviations, and employees working in military organizations as part of Society is naturally exposed to the tendency to use narcotics. In this research, a review of the internal and external causes of the attitude of employees in Paywar, a military organization, has suggested the use of drugs as preventive labor. The data of this research have been analyzed in two qualitative and quantitative levels. In the qualitative analysis section, using the documents and interviews with 8 of the owners of this organization, the factors affecting the tendency of the drug users to be determined and according to The results were collected by a questionnaire and distributed among 96 active officials in the Department of Crime Prevention. To determine the importance of the factors, Friedman test method was used based on the highest mean, which is based on the average of each question, the hypotheses of this research have been proved and accepted. In the end, using the results of the research, preventive work paths such as raising awareness, teaching life skills and establishing a close and logical relationship between the authorities and the employees under the command were presented.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Drugs
 • crime
 • staffing
 • prevention
 • ابراهیمی، سید نصرالله، (1383). بازرسی هدفدار و نظارت کارامد، تهران: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
 • اسدپور، غلامرضا، (1390). پژوهش با موضوع پیشگیری از جرائم.
 • حاجیلو، محمدرضا، (1388). تاریخچه و علل گرایش به مواد مخدر، تهران: انتشارات نگاه.
 • دوستخواه، جلیل، (1371)اوستا کهن­ترین سرودهای ایرانیان،تهران: انتشارات مروارید.
 • رفیع پور، فرامرز(1378). آنومی یا آشفتگی اجتماعی، پژوهشی درزمینه پتانسیل آنومی در شهر تهران، تهران: انتشارات سروش.
 • سخاوت، جعفر  (1383). جامعه شناسی انحراف اجتماعی؛ تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
 • عمید، حسن، (1386) فرهنگ فارسی عمید، تهران: انتشارت امیرکبیر.
 • غنجی، علی،(1378). فرهنگ آموزشی مبارزه بامواد مخدر، معاونت آموزش ناجا.
 • فروع الدین عدل، اکبر، (1383). «تأثیر هم­نشبنی و معاشرت با گروه هنجار شکن در گرایش جوانان به اعتیاد» فصل­نامه علمی، پژوهشی رفاه اجتماعی، سال ششم، شماره 25.
 • قریشی، سید علی اکبر، (1384)، قاموس قرآن، تهران: انتشارت دارالاکتب الاسلامیه.
 • کرم­پور، رزا، (1379)، ارزیابی تحقیقات انجام گرفته در خصوص اعتیاد و مصرف مواد مخدر در ستاد مبارزه با مواد مخدر، فصلنامه ژرفای تربیت،شماره 2.
 • کرم پور، رزا، (1379). ارزیابی تحقیقات انجام گرفته در خصوص اعتیاد و مصرف مواد مخدر در ستاد مبارزه با مواد مخدر، ژرفای تربیت، سال دوم ،  شماره 10.
 • کوئن، بروس، (1379). مبانی جامعه شناسی تهران: انتشارات سمت، چاپ دوازدهم.
 • کوهن، آلن، (1373). فرهنگ مواد مخدر، ترجمة حسن حاج سیدجوادی، تهران: انتشارات محبی.
 • مشکانی، محمدرضا، (1383)، سنجش تأثیر عوامل درونی و بیرونی خانواده بر بزهکاری نوجوانان، انجمن جامعه­شناسی ایران (آسیب­های اجتماعی ایران)، تهران: نشر آگه.
 • معین، محمد، (1375)، فرهنگ فارسی، جلد دوازدهم، تهران: انتشارت امیرکبیر.
 • مقاله اعتیاد مردان تهدیدی علیه زن و خانواده فصلنامه مطالعات راهبردی زنان ، سال ششم، شماره 22، زمستان 1382.
 • ممتاز، فریده(138١) ، انحرافات اجتماعی نظریه ها و دیدگاه ها، تهران: انتشارات شرکت سهامی.
 • نصری، قدیر، (1383)، حفاظت اطلاعات در پیشگیری، تهران: انتشارات مرکز مطالعات کاربردی حفاظتی.
 • نجفی ابرند آبادی، علی حسین. (138١) تقریرات جرم شناسی، دوره کارشناسی ارشد مجتمع آموزش عالی قم.
 • نجفی ابرندآبادی، حسین علی، (1387). مباحثی در علوم جنایی ویراستار شهرام ابراهیمی.
 • هرودت (1383). تاریخ هرودت، ترجمه و توضیحات و حواشی هادی هدایتی، ج ،4تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 • غلامی آبیز، محسن(1381). « بررسی علل اقتصادی – اجتماعی مؤثر بر اعتیاد؛ مطالعه موردی اردوگاه پیربنان شهر شیراز»، فصل­نامه علمی، پژوهشی سؤ مصرف مواد، سال دوم،  شماره 5.
 • مرکز مبارزه با مواد مخدر ناجا، (1381). مبارزه با مواد مخدر، اداره مطالعات و تحقیقات.
 • هاشمی، علی، (1382). مواد مخدر بحران اجتماعی تهدید علیه امنیت ملی، ناشر تهران:دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر.