بررسی میزان تاثیر گذاری اجرای طرح لبیک14 (طرح دارالشفای حضرت زهرا(س)) بر بهره وری نیروی انسانی پش م غرب نزاجا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

نزاجا

چکیده

مهم‌ترین عامل در بهبود بهره­وری در هر سازمانی نیروی انسانی می‌باشد. به طوری که این عامل به یک عنصر مهم و اساسی در تبیین تفاوت­های موجود در بهره­وری و رشد آن در کشورهای مختلف شده است. سازمان نیروی زمینی ارتش یکی از سازمان­های مهم و تأثیرگذار در حفاظت از تمامیت ارضی و کیان کشور بوده و هدف آن مانند بقیه سازمان­ها، ایجاد بهره­وری است. هدف پژوهش حاضر مشخص نمودن میزان تاثیر گذاری اجرای طرح لبیک14 (طرح دارالشفای حضرت زهرا(س) بر بهره­وری نیروی انسانی پش م غرب نزاجا می‌باشد. این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی بوده که جامعه آماری آن را تعداد 31 نفر از کارکنان دارای عائله تحت تکفل که مبتلا به بیماری صعب العلاج می­باشند و در پش منطقه غرب نزاجا مشغول انجام وظیفه بوده و حداقل از یک نمونه از مزایای طرح حمایتی مذکور استفاده نموده‌اند. پرسشنامه­ای که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته دارای16سوال می‌باشد که میزان تاثیر­گذاری طرح یاد شده بر4بعد بهره­وری (کارایی، اثربخشی، تعهد، همکاری و حل مسئله) را می­سنجد. معیار اندازه­گیری سوالات پرسشنامه حاضر مقیاس 5 گانه طیف لیکرت (خیلی کم، کم، متوسط، زیاد، خیلی زیاد) می­باشد. در این پژوهش تجزیه و تحلیل داده­ها، از طریق فن آماری آزمون t   تک نمونه ای (One) Sample T test و نرم افزار SPSS 22  انجام شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد که از زمان اجرای طرح لبیک 14 و اعطای مزایای آن، ابعاد بهره­وری (کارایی،اثربخشی، تعهد) نیروی انسانی در پش م غرب نزاجا بهبود یافته است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effectiveness of the Implementation of the Labiqi Plan (Propagation Plan of Hazrat Zahra (SA)) on the Manpower Productivity in the West Zone of Nazaja

نویسنده [English]

 • vahid moradi
چکیده [English]

The most important factor in improving productivity in any organization and country is human resources. This factor has become an important element in explaining the differences in productivity and growth in different countries. The organization is one of the most important organizations in protecting the country's territorial integrity.
The purpose of the present research is to determine the effect of implementation of the Labiq 14 on the human resources productivity of the West Bank. This is a descriptive study. The statistical population of this study was 31 employees with dependent children who are afflicted with severe illness and who are engaged in the work of the western district of Nazaja, and at least one sample of the benefits of the above-mentioned support scheme. Have been. The questionnaire used in this research has 16 questions that measure the effectiveness of the design on 4 dimensions of productivity. Measurement questionnaire questionnaire is a five-point Likert scale. Also, at the beginning of the questionnaire, some questions were asked to identify the demographic characteristics of the statistical society. In this research, data analysis was performed through a one-sample t-test and SPSS-22 software.
The findings of the research showed that since the implementation of the Labiq 14 project and its advantages, the efficiency dimensions (efficiency, effectiveness, commitment) of the human resources have improved in the West of Nazaja.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Efficiency"
 • " Effectiveness"
 • "Productivity"
 • "Nazaja"
 • ابطحی، سید حسین (1386) بهره وری:انتشارات موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی،صص27
 • ابطحی، حسن و کاظمی، بابک (1379) بهره­وری، چاپ دوم، مؤسسه مطالعات و پژوهش­های  بازرگانی، تهران،صص42
 • اسکندری، مجتبی و نیکوکار ،غلام‌حسین و حصیرچی، امیر  و مولادوست اصل، مرتضی (1392) طراحی الگوی بهره وری سرمایه ی انسانی(مورد مطالعه: شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران)، دوفصلنامه­ی پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، سال پنجم، شماره ی2 ،صص171-199
 • بردبار، غلامرضا (1392)، عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره)مطالعه موردی کارکنان بیمارستان شهید صدوقی یزد)، فصلنامه مدیریت سلامت، 16، صص83-70
 • بهاری، محمد کریم و تیمورزاده، احسان و ماستری فراهانی، حسین (1392)، مولفه های تاثیر گذار بر افزایش بهره وری نیروی انسانی در یک سازمان بهداشت و درمان نظامی، مجله طب نظامی، دوره1، شماره1، صص 86-75
 • جبارزاده، یونس (1392)، شناسایی شاخص های موثر در سنجش بهره وری کارکنان بازرسی ناجا، فصلنامه نظارت و بازرسی، سال7 شماره24، صص72-55
 • حسین زاده، مهدی و شفیعی، محسن و علیخانی، رسول(1395)، اثر ساختاری حمایت سازمانی بر سرمایه های اجتماعی کارکنان، فصلنامه منابع انسانی ناجا، سال 11، شماره 46،صص61-42
 • خدائی، سمیه(1387)، ارزیابی عملکرد شعب تأمین اجتماعی شهرستان های استان تهران با استفاده از رویکرد ترکیبی تحلیل پوششی داده های فازی و کارت امتیاز متوازن، با راهنمایی دکتر منصور مؤمنی، تهران، دانشگاه تهران.
 • سیدجوادی، سیدرضا و عطاردی، محمدرضا (1384)، عوامل مؤثر بر افزایش بهره وری کارکنان دانش مدار در صنعت خودرو ایران، همایش ملی بهره وری و توسعه ، تبریز
 • طاهری، بیتا(1394)، بررسی عوامل موثر بر بهره وری، ماهنامه اجتماعی- اقتصادی- علمی و فرهنگی کار و جامعه ، ش190 ص58-71
 • فرهادی، علی و لطفی جلال آبادی ، مصطفی و محجوب عشرت آبادی ، حسن و نامدار ، حسین(1395)، بررسی مقایسه ای تاثیر دو رویکرد آموزش داخل و خارج از نهاجا بر بهبود بهره وری نیروی انسانی فصلنامه علوم و فنون نظامی، سال نهم، شماره 32 ،صص32
 • مبینی دهکردی ،الهه و ابراهیمی ، مسیح(1395)، تحلیل نقش نظام ارزشیابی عملکرد در بهره وری سازمان با استفاده از نظریۀ داده بنیاد، فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین)ع( ، سال هشتم، شماره27،صص 71
 • نامدار، حسین و لطفی جلال آبادی، مصطفی و فرهادی، علی و محجوب عشرت آبادی، حسن (1392)، بررسی مقایسه ای تاثیر دو رویکرد آموزش داخل و خارج از نهاجا بر بهبود بهره­وری نیروی انسانی، فصلنامه علوم و فنون نظامی، سال نهم، شماره23، صص 86-73
 • نصرپور، حمید (1392)، ضرورت توجه به بهر ه­وری نیروی انسانی و عوامل موثر بر آن، تعاون، ش  141
 • نظری، الناز و زارع خلیلی، مجتبی و صادقیان سورکی، مهدی و فریدونی، فائزه و جهانی، جعفر (1396)، بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بهره وری نیروی انسانی بیمه معلم، فصلنامه علمی و پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال هشتم، شماره2، صص160-143
  • Darouiean, S(2013).Human resources productivity, message Technical directors and executive,No,35-36
  • Ebadiazar, M.(2005). Investigate the factors affecting the incentive to improve productivity in the management of administrative affairs Tabriz University, master thesis. Governmental management. University of Tehran
  • EnShassi, Adnan; Mohamed, Sherif; Mayer, Peter; Abed, Karem, «Benchmarking Masonry Labor Productivity», International Journal of Productivity and Performance Management, Vol. 56, No.4, 2007, pp.358-368.
  • Haghighatian, M., & Ezati, Y. (2015). An Investigation into Effective Factors on Human Resources Productivity (Case Study: Region 11, Islamic Azad University, Iran). Procedia-Social and Behavioral Sciences, 205, 601-607.
  • Nazem, F & Sadeghi,O.(2013).Presentation Productivity structural model based on social capital and intellectual capital In education, Journal New approach of in Educational Administration,No,2
  • Waruni A. Impact of Rewards on Employee Performance: With Special Reference to Electric Companies. Proceedings of the 3rd International Conference on Management and Economics; 2014 Feb 26-27; Sri Lanka: University of Ruhuna; 2014 p. 311-8.
  • Zaaky,M.(2006).Reviews and assessment of organizational support, Journal of Administrative Sciences and economy University of Isfahan, Eighteenth year,No.3