تبیین ساختار مناسب سیستم آماد و پشتیبانی تیپ‌های واکنش‌سریع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت دفاعی

2 دکتری مدیریت دفاعی

چکیده

در این مقاله با استفاده از روش تحقیق توصیفی با رویکرد آمیخته، ساختار جدید آماد و پشتیبانی یگان های واکنش سریع در نزاجا مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل فرماندهان و مسئولین حوزه آماد و پشتیبانی در سطح نیروی زمینی، فرماندهان یگان­ها و روسای رکن چهارم  یگان­های مذکور به تعداد 300 نفر، و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 168 نفر تعیین گردیده است. یافته­های تحقیق مشخص نمود سامانه فعلی اگرچه تاکنون جوابگوی نیازها بوده، اما متناسب با تغییرات و تهدیدات آینده لازم است از پویایی، تحرک و چالاکی بیشتری برخوردارگردد. چون گردان­های مانوری یگان های واکنش سریع بصورت مجزا و خودکافی عمل می­کنند، لذا نباید کاملا متکی به گردان پشتیبانی تیپ بوده و باید از نظر تعمیرات قادر باشند تعمیرات رده 2 را  انجام دهند. همچنین  بنه رزمی و صحرایی گردان­های مانوری باید توانایی تدارکات یگان را در صورت قطع خطوط آمادی و تدارکاتی را داشته و بتوانند بصورت مجزا از تیپ اقدام نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation for the good structure of the logistics system and the support of Brigades response types

نویسندگان [English]

 • Morteza Makhdoomy 1
 • Reza Roshani 2
 • Hatam Seyfi 1
1 MA. in Defense Management
2 PhD. in Defense Management
چکیده [English]

in this regard , five brigades in the islamic republic of iran and the islamic republic of iran are necessary in this regard ; therefore , due attention to the geographical and political situation of the islamic republic of iran , there is a need for the forces that are capable of dealing with power attacks , so it has been used in this paper to investigate the new structure and deployment of special equipment , so the researcher uses the method of descriptive research with a mixed approach ( a combination of وکیفی ) . the statistical population of 300 people and sample size were determined using the cochran formula . the existing system , although it has been responsive to needs , needs more dynamic and agility than the future changes and threats . are acting separately and externally , it should not be fully dependent on the brigade support battalion and should be able to carry out maintenance tasks separately and be able to move separately from the brigade , which

کلیدواژه‌ها [English]

 • Rapid‌ response brigade
 • organization
 • human resources
 • equipment
 • Command and control
 • آقا پور، عبدالله. (1392). آئین‌نامه گروهان آماد و ترابری  گردان پش، تهران: انتشارات مراپش نزاجا.
 • آقا پور، عبدالله. (1394). رکن چهارم، تهران: انتشارات مراپش نزاجا.
 • امیری، علیرضا. (1394). فرماندهی گروهان نگهداری گردان پش، تهران: انتشارات مراپش نزاجا.
 • امیری، علیرضا. (1395). فرماندهی گردان پشتیبانی تیپ و منطقه، تهران: انتشارات مراپش نزاجا.
 • باقری، محمد حسن. (1394). طرح­ریزیوهدایتعملیاتمشترکومرکب، تهران: انتشارات دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا.
 • بینامین، حسین. (1390). طرح­ریزیآماده و پشتیبانیدرعملیاتپشتیبانیخدماترزمی، تهران: انتشارات دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا.
 •  حسنلو، خسرو. (1388). مروریبرمفاهیمجنگ، تهران: انتشارات مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری دفاعی.
 • خلیلی دامغانی، کاوه. و تاجیک خاوه، مریم. (1394). ارائه یک مدل برنامه‌ریزی آرمانی برای کاهش هزینه‌های لجستیک و افزایش سطح سرویس در زنجیره تامین، فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، 13 (37): 121-91.
 • دودانگه، محمود و حمیدی، علی. (1392). لجستیکوکارکردهایآن، تهران: انتشارات مرکز مطالعات و پژوهش­های دانشگاه جامع امام حسین (ع).
 • رستمی، محمود. (1390). فرهنگواژه­هاینظامی، تهران: انتشارات ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران.
 • روشنی، رضا. (1396) مدیریت لجستیک، تهران: انتشارات دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا.
 • عیسایی، حسین. (1388). نگرش سیستمی به فرایندها و کارکردهای آماد و پشتیبانی نظامی، فصلنامه راهبرد دفاعی، 7 (26): 31.
 • غفاری توران، حسین. و صراف جوشقانی، حسن. (1391). بهینه کاوی در مدیریت زنجیره تأمین، نشریه علمی مدیریت زنجیره تأمین، 14 (36): 79-62.
 • فشارکی، مهدی و آقاجانی، امین. (1391)، لجستیکتشخیصوپاسخ، تهران: انتشارات مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
 • کاظمی، بابک. (1390). مدیریتتدارکاتوآمادوپشتیبانی، تهران:  انتشارات فرمنش.
 • کریمی، علی. (1392). کاربرد فن‌آوری اطلاعات در لجستیک، تهران: انتشارات دانشگاه امام حسین (ع).
 • کریمی، یاور. (1389). آشنایی با مأموریت و سازمان یگان‌های مهماتی، تهران: انتشارات مراپش نزاجا.
 • گروه مولفان. (1394). معرفی سیستم­های مدیریت اطلاعات لجستیک در نیروهای مسلح، تهران: انتشارات دانشگاه امام حسین (ع).
 • گروه مولفین. (1390). رسته لجستیکیدانشگاهجامعامامحسین(ع)، تهران: انتشارات مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه جامع امام حسین (ع).