الگوی توسعه مدیریت دانش در سازمانهای دفاعی با رویکرد پویایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

2 دانشگاه افسری امام علی (ع)

چکیده

مدیریت دانش به منزله حوزه‌ای میان رشته‌ای، رویکرد جامعی برای ترسیم چشم انداز گسترده و همه جانبۀ سازمان است و بر ایجاد و به‌کارگیری دانش و در نهایت دستیابی به اثر بخشی سازمانی از طریق جذب، گزینش، سازماندهی و انتشار اطلاعات تمرکز دارد هدف از پژوهش حاضر دستیابی به الگوی توسعه مدیریت دانش در سازمان‌های دفاعی با رویکرد پویایی می‌باشد. این پژوهش از نظر شیوه گردآوری اطلاعات از نوع توصیفی–پیمایشی است. برای جمع‌آوری اطلاعات مربوط از روش کتابخانه‌ای - میدانی و به صورت پرسش‌نامهاستفاده شد. جامعۀ آماری، این پژوهش شامل تمامی پژوهشگران، اساتید و دانشگاهیان مرتبط با حوزه مدیریت دانش و سازمان‌های نظامی می‌باشد. به منظور بررسی روایی پرسش‌نامه از تحلیل عاملی تأییدی و به منظور بررسی فرضیات تحقیق از مدل‌سازی معادلات ساختاری روش الگویابی معادلات ساختاری (SEM) با کمک نرم افزار SmartPLS استفاده گردید. یافته‌ها نشان داد که بهبود و اصلاح دانش بر‌ پویایی سازمان‌های دفاعی بیشترین تأثیر را دارد. همچنین اشتراک‌گذاری دانش بر پویایی سازمان‌های دفاعی کمترین تأثیر را داشته است. در نهایت پیشنهادها و راهکارهایی برای بهبود و ارتقای توسعه مدیریت دانش در صنایع دفاعی ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Model for KM Development in Defense Organizations with a Dynamic Approach

نویسندگان [English]

 • Alireza Mirjomehri 1
 • Mahdi Samimi 2
1 Faculty member of AJA Command and Staff University, Tehran, Iran.
2 Imam Ali University
 • قهرمانی، آدینه، علی؛ هاشم پور، لیلا؛ عطاپور، هاشم (1390). مطالعه وضعیت زیر ساخت‌های مدیریت دانش در دانشگاه تبریز از دیدگاه اعضای هیات علمی. دوره 45، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 63-85.
 • آذر، عادل؛ غلامزاده، رسول؛ قنواتی، مهدی (1391). مدلسازی مسیری ساختاری در مدیریت، کاربرد نرم افزار smart- pls. تهران: انتشارات نگاه دانش.
 • انواری رستمی، علی اصغر، شهائی، بهنام (1388) مدیریت دانش و سازمان یادگیرنده: تحلیلی بر نقش مستندسازی دانش و تجربه مدیریت فناوری اطلاعات، شماره 2.
 • تولایی، روح اله و رشیدی. محمدمهدی (1391). مدیریت ارزش آفرین دانش و دستاوردهای نوین آن در صنعت نفت. مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی.
 • شافعی، رضا؛ لاوه، شبنم، (1391). مطالعه میزان تأثیرپذیری مدیریت دانش از فرهنگ سازمانی و رابطه آن با پرورش کارکنان دانشی در سازمان های دولتی استان آذربایجان غربی، مجله: پژوهش های مدیریت در ایران، دوره شانزدهم - شماره 3، ص 131.
 • کاظمیان، مهرانه؛ کاظمی کانی، بتول (1389). توسعه دانش در کشورهای در حال توسعه به کمک استراتژی های مدیریت دانش. مجله کار و جامعه. آبان و آذر 1389 - شماره 125 و 126 ‏(25 صفحه - از 19 تا 43.
 • مرادی، محمود؛ ابراهیم پور، مصطفی؛ ممبینی، یعقوب (1393). تبیین دوسوتوانی سازمانی به عنوان مفهومی نوین در مدیریت سازمانهای دانش بینان، فصلنامه رشد و فناوری، سال دهم، شماره 40، صص:29-18.
  • Darr, E. Argote, L. & Epple, D. (2009). The acquisition, transfer and depreciation of knowledge in service organizations: productivity in franchises. Management Science, 41(11):1750–1762.
  • Davenport, T. H. & Prusak, L. (2008). Working knowledge: how organizations manage what they know. Boston: Harvard Business School Press.
  • Gilley, J. W. & Maycunich, A. (2010). Organizational learning performance and change — an introduction to strategic human resource development. MA: Peruses Publishing.
  • Hulland, J. (1999). Use of partial least squares (PLS) in strategic management research: a review of four recent studies. Strategic management journal, 20(2): 195-204.
  • Jahanshahi, H et al. (2012). Rating factors in the successful implementation of knowledge management based on laboratory test evaluation and decision phase. Police Organizational Development, 9(41), 43-59. (Persian).
  • Shaw, N. C. (2001). Knowledge Management Basics (Foundation for Malcolm Bald ridge Award). George Mason University, School of Management.
  • Shafeei, R. Lave, S.H. (2012). The Study of affection of knowledge management from Organizational Culture. Iranian Journal of Management Studies. 16 (3): 131-151.
  • Wetzels, M. Odekerken-Schröder, G. & Van Oppen, C. (2009). Using PLS path modeling for assessing hierarchical construct models: Guidelines and empirical illustration. MIS quarterly, 177-195.
  • Yang Ming, Yumin Wang: Identity based broadcast encryption with group of prime order. Int. Arab J. Inf. Technol. 13(5): 531-541 (2016).