تبیین ماهیت و ویژگی‌های ره‌نامه‌های نظامی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

پژوهشگر دافوس آجا

چکیده

ره‌نامه (دکترین) یکی از اصطلاحاتی است که بیشتر از آنچه درک گردد مورد استفاده قرار می‌گیرد. این واژه به دفعات در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی، اقتصادی و ... به‌کار گرفته‌ شده است لیکن هنوز در مورد مفهوم دقیق و جامع و همچنین ویژگی‌هایی که یک ره‌نامه از آنها برخوردار است ابهاماتی وجود دارد؛ بنابراین با هدف ایجاد فرهنگ و ذهنیت مشترک و آشنایی فرماندهان، مدیران و تصمیم‌سازان حوزه نظامی با این مفهوم، در این مقاله سعی شده تا با استفاده از روش تحلیل توصیفی- کیفی و جمع‌آوری داده‌ها با روش کتابخانه‌ای و اینترنتی، ضمن تشریح چند نمونه از ره‌نامه‌‌های مطرح، خصوصیات این ره‌نامه‌ها از دیدگاه منابع داخلی و خارجی مورد بررسی و تلخیص قرار گرفته و در نهایت به عنوان نتیجه‌گیری، ماهیت یک ره‌نامه نظامی تبیین و خصوصیات آن برشماری گردد. نتیجه پژوهش، ره‌نامه نظامی را اصولی بنیادینی بیان می‌کند که در سطوح راهبردی، عملیاتی و راهکنشی، از طریق راهنمایی و ارائه راهکار، چگونگی عمل را برای تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران مشخص و معین نموده و فعالیت‌های نیروهای مسلح را به هنگام انجام وظایف و عملیات نظامی، جهت می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the nature and characteristics of the military strategy

نویسنده [English]

 • mehrdad bakhshandeh
university
چکیده [English]

Doctrine is one of the most widely used terminology. A set of non-binding principles and rules that are addressed to the decision makers and authorities of a country to determine the strategy of the country in different dimensions. This term has been used frequently in various areas of political, social, cultural, military, economic, and so on, but there is still some ambiguity about the precise and comprehensive concept as well as the features that one has with them, so that some our country's scholars do not even have the correct pronunciation of the alien word of doctrine. Therefore, with the aim of creating a common culture and mentality and familiarity of the commanders, managers and decision makers of the military field with this concept; in this article, we tried to describe some of the guidelines through a descriptive-qualitative analysis method and data collection using library and Internet methods. The characteristics of these guidelines, from the point of view of internal and external resources, have been examined and summarized, and ultimately, as a conclusion, the nature of a military strategy is explained and its characteristics are counted. In this research, the researcher seeks to answer the question of what is the military doctrine and what features a military doctrine?

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Doctrine
 • military
 • military Doctrine"
 • دانش آشتیانی، محمد باقر، اصول و روش تدوین دکترین نظامی، فصلنامه نظم و امنیت انتظامی، انتشارات ناجا، تهران، 1389
 • شامحمدی، محمد، درآمدی بر مفهوم شناسی ره‌نامه، سخنرانی در دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، دیماه 1397
 • صدریا، مجتبی، ژاپن؛ همکاری و رقابت، ترجمه محمد خضری، انتشارات انجمن
 • صلیبا، جمیل؛ واژه‌نامه فلسفه و علوم اجتماعی، کاظم برگ نیسی و صادق سجادی، تهران، شرکت سهامی انتشار
 • طلوعی، محمود؛ فرهنگ جامع سیاسی، تهران، علم و سخن، 1388
 • عمید، حسن، تهران انتشارات امیرکبیر، چاپ بیست و یکم، تهران، 1390
 • کرامر، مارک، اروپای شرقی، فارغ از ره‌نامه برژنف، ترجمه علیرضا طیب انتشارات امیرکبیر
 • گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، دفتر دوم، تهران، انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی
 • مجمع عمومی سازمان ملل متحد, گزارش کمیسیون حقیقت یاب سازمان ملل در جنگ غزه، ۲۵/۰۹/ ۲۰۱۰
 • معین، محمد، فرهنگ لغات، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1393
 • هیئت عالی آیین‌نامه‌های نیروهای مسلح، راهنمای آموزشی تدوین دکترین، انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، تهران، 1391
  • R.Posen, Barry, The source of military Doctrine
  • Estrada doctrine | Irwin Law at: https: //www.irwinlaw.com / cold/estrada_doctrine.
  • Bitterlemons-international.org-Middle East Roundtable
  • What is Army Doctrine in: www.https: //mwi.usma.edu
  • Nato Glossary of Terms and Definitions(app-6)
  • Staff study, quoted in Futrel, Robert Frank, Basic Thinking in The United States Air Force, Air University Press
  • Clausewitz, Carl Von, ON WAR, A Modern Day Interpretation of a Strategy Classic