ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﭘﺬﻳﺮش و اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎروی اﻃﻼﻋﺎت UTAUT در ﺳﺘﺎد ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻛﻞ اﺟﺎ

نویسندگان

چکیده

 از سوی کاربران ITیـک مـدل پـذیرش UTAUT تئوری واحد پذیرش و استفاده از فناوری اطلاعات   
میباشد در این تحقیق به عوامل موثر در پذیرش فناوری اطلاعات در ستاد اجا پرداخته شده است. از طرفی با توجـه
به اینکه این مدل درکشورهای عربستان و آمریکا مورد استفاده قرار گرفته است و نیز با نگرش به فرهنگ حـاکم بـر
کشورهای یاد شده و همچنین فرهنگ حاکم بر ستاد فرماندهی کل اجا سعی برآن شده اسـت مـدلهـای ارائـه شـده
توسط محققین دیگر به درستی مورد بررسی قرار گیرد و یک مدل متناسب با فضای حاکم بر فرهنگ سـتاد ف کـل
اجا ارائه گردد.
در این تحقیق با استفاده از نظرات  140نفر از مدیران و مسئولین ستاد فرماندهی کل اجـا کـه در ایـن خصـوص
جزء افراد خبره بودند به بررسی نسبی   UTAUT در تعیین مولفـههـای مـوثر در اسـتفاده و بکـارگیری فنـاوری مدل    
اطلاعات پرداخته شده که در نهایت نتایج نشان میدهد کـه تـلاش مـورد انتظـار و شـرایط تسـهیل کننـده در تمایـل
استفاده از فناوری اطلاعات در ستاد مذکور نقش بسزائی دارند و از طرفی یک رابطه میان تمایل استفاده و تصمیم به
استفاده از فناوری اطلاعات وجود دارد. این رابطه یک رابطه علت و معلولی نمی باشد یعنی اینکه وجود یکی از آنها
 .باعث وجود دیگر شود بلکه هرکدام تاثیر مستقیم و مستقل در بکارگیری فناوری اطلاعات را دارند

عنوان مقاله [English]

Assessment of acceptance and use of information technology in A.J.A

نویسندگان [English]

  • Taher Jabbari
  • Gholam Reza Asgari