عوامل اجتماعی در مهندسی شایعه

نویسنده

چکیده

شایعه در بین ملت‌ها، اجتماعات و در سامانه‌های نظامی‌و امنیتی یکی از موارد حائز اهمیت است. شایعه دارای علل و عوامل بسیاری است که با انواع مختلف ممکن است فرد و یا یک مجموعه سازمانی را در راه تحقق اهداف خود با مشکل جدی روبرو ساخته  و دست نیافتنی سازد و یا اینکه زمینه‌های تحقق آن را فراهم و حصول به اهداف پیش بینی شده را با سرعت غیرقابل باور همراه با کاهش هزینه‌ها و امکانات محدود فراهم سازد. شایعه به منظور دست یابی به اهداف خاص و یا وادار کردن طرف تماس به اتخاذ تصمیم خاص بدون حضور و با استفاده از مجریانی که کمتر به نیت اصلی آگاهی دارند، شکل گیری و سامان می‌یابد. شناخت شایعه برای جامعه و راه‌های مقابله منطقی با آن ضرورتی انکار ناپذیر است . بایستی انواع آن را بشناسد و راه‌های مقابله با هر یک را تدبیر نماید. این مقاله سعی دارد به‌این سؤال‌ها پاسخ دهد که: شایعه چیست؟ انواع آن کدام است؟ راه‌های مقابله با آن کدامند؟
 
 

عنوان مقاله [English]

 Social Factors in Rumor Engineering

نویسنده [English]

  • Shadab Asgari