ارتش حرفه ای

نویسنده

چکیده

اکثر کشورهای دنیا (78 کشور) از جمله اتریش ، بلغارستان ، مجارستان ، رژیم اشغالگر قدس ، عـراق ، ایـران ، اسـپانیا ، ایتالیـا ، چـین ، لهسـتان ، رومـانی ، اسـلواکی ، اسـلوونی ، ترکیـه ، سـویس ، سـوئد ، یوگسلاوی و .... دارای نظام وظیفه اجباری هستند . 55کشوردیگراز سیستم عضوگیری داوطلبانـه بهـره می برند از جمله آمریکا،کانادا،بریتانیا،بلژیک، هند، ایرلند،افریقای جنوبی، استرالیا، پاکسـتان، عربسـتان سعودی و ژاپن ...... کشورهای اکراین ، روسیه ، آلمـان ، الجزایـر، فرانسـه و کویـت نیـز از روش هـای بینابین استفاده می کنند . آمریکا و انگلیس بدون موافقت سازمان ملل ، حمله خـود را آغـاز کردنـد و توانستند در مدتی کوتاه کشور عراق را به محاصره خود در آورند. تجهیزات و تسلیحات نظـامی بغـداد در مقابل تکنولوژی آمریکا دوام نیاورد. یک بعد جنگ ، تکنولوژی مدرن و بعد دیگر آن استفاده از نیروهای حرفه ای بود. تحلیل گران نظامی مــی گوینــد کــه ســربازان حرفــه ای آمریکــا و انگلــیس اهمیتــی کمتــر از تجهیــزات پیشــرفته نظــامی نداشتند.تاریخ مصرف سربازان وظیفه دیگر به سر آمده است . یـک تحلیـل گـر بلژیکـی بـه نـام « Marrius vahl » از مرکزمطالعـات سیاسـی اروپـا بـه شـبکه RL/REF گفت: که سلاح های جدید فقط توسط سربازان حرفه ای کـاربرد پیـدا خواهنـد کـرد نـه سربازان وظیفه ای که فقط قرار است به مدت یک سال یا کمتر خدمت کنند. استفاده از سربازان وظیفه جهت بکار گیری تکنولوژی های نو ، ایده خوبی نیست. در این مقاله قوانین خدمت وظیفه و استخدامی بعضی از ارتش هـای مطـرح جهـان مـورد بررسـی قـرار گرفته و در نهایت مزایا و معایب این رویکرد به چالش کشیده شده است .
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Professional Army

نویسنده [English]

  • Ezatollah Nasiri