شناسائی در نبردهای جدید

نویسنده

چکیده

شناسایی به فعالیتهای هدایت شده ای اطلاق می شود که به منظور جمع آوری اخبار مربوط به دشمن و منطقه عملیات انجام می شود ، این اقدام شامل مراقبت به معنی دیده بانی منظم توسط کلیه امکانات موجود می باشد 0 اطلاعات به دست آمده از این طریق فرمانده را قادر می سازد تا به نحو صحیح طرحریزی نموده ، تصمیم گرفته و دستورات لازم را صادر نماید 0 پیشرفت فناوری در امر شناسایی باعث شده است که مفهوم سنتی مرزبندی بین منطقه نبرد و پشت جبهه به شدت دگرگون شود ، استفاده از ابزار مدرن جهت شناسایی چند خصوصیت بارز را برای دارندگان آن به ارمغان آورده است که عبارتند از :
1)ایجاد عمق استراتژیک جهت شناسایی و توام نمودن آن با عملیات تاکتیکی .
2)انتقال اطلاعات دقیق ، لحظه به لحظه و سریع به مراکز فرماندهی.
3)حفظ حداکثر فاصله از هدف قبل از تصمیم به درگیری
4)برقراری نوعی از تماس با دشمن ضمن داشتن حداکثر فاصله جغرافیایی.
در این نوشتار سعی شده است نمونه هایی از وسایل و تجهیزات مدرن بکارگرفته شده و روش جمع آوری اطلاعات نظامی توسط این سامانه ها بیان گردیده امید است با مطالعه آن نگرش جدیدی در دشمن شناسی و بکارگیری اقدامات شناسایی و ضد شناساییایجاد گردد.با توجه به  خصوصیات فیزیکی ( واکنش در مقابل تابش طیف الکترومغناطیس )می توان ضمن بکار بستناقدامات مناسبضد شناسائی و فریب ،درک اطلاعات لازماز هدف ها نیز موفق بود.

عنوان مقاله [English]

Identification in new battles

نویسنده [English]

  • Majid Keshmiri