تعاملات‌ژئوپلتیکی ج.ا.ا با‌آسیای‌مرکزی‌وتا‌‌ٌ‌ثیرآن‌بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده

چکیده

تحولات سال 1991 میلادی در اتحاد جماهیر شوروی سابق که منجر به استقلال جمهوری های آسیای مرکزیCIS[1] گردید،برای جمهوری اسلامی ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است ،زیرا بستر مناسبی برای نزدیکی بیشتر در راستای تعاملات ژئوپلتیکی ایران وآسیای مرکزی فراهم آمده است .
بحث رژیم حقوقی دریای خزر وتاثیرات این دریا بر زندگی انسان ها ی ساکن در پنج جمهوری حاشیه خزر نیز از تعاملات ژئو پلتیکی معنا ومفهوم خاصی پیدا می کند .نقاط و مناطق ژئوپلتیکی در داخل کشورهای آسیای مرکزی و جمهوری اسلامی ایران سرنوشت همدیگر را تحت تاثیر قرار می دهند و سیاست های جغرافیایی تکالیف زیادی را در راستای ایجاد تعامل منطقی به ج.ا.ا وآسیای مرکزی دیکته می کند که نگرشی عمیق به جنبه های مختلف آن می تواند در راستای اهداف ومنابع ملی موثر و مفید باشد .حضور آمریکا ورژیم صهیونیستی از یک سو و از طرفی حل نشدن رژیم حقوقی دریای خزر ونیز موضوع انرژی های هیدروکربنی(نفت وگاز) بر اهمیت ژئوپلتیکی و ژئواکونومی این منطقه افزوده است وهمکاری فی مابین با ایجاد تعاملات منطقی بسیار ضروریست .2- Common wealth of independent states.

عنوان مقاله [English]

Geopolitical interactions of the JHA with the Central Asia-based National Office of the Islamic Republic of Iran

نویسنده [English]

  • Nezamali Salehi