یادگـیری سازمـانی و مدیـریت دانـش

نویسنده

چکیده

سازمان ها باید به‌ سرعت‌ با محیط متحول ، ‌سازگاری‌ یافته و یادگیری سازمانی را به منظور تغییر پایگاه معرفتی خود پیش گیرند.  مدیریت‌ دانش‌ جزئی‌ از فرآیندیادگیری‌ پیوسته‌ تبدیل‌ شده‌ است‌. در جهان پرشتاب کنونی،  نوزایی و آفرینش دانش نوین تنها مزیت های
رقابتی پایدار برای پیشرفت و بقاء سازمان ها در عصر دانایی و اطلاعات هستند. در این مقاله تلاش گردیده است تا فرآیند یادگیری سازمانی ومدیریت دانش، به عنوان  راهبردی برای ایجاد تحول سازمانی ، افزایش بقاء پذیری و ظرفیت زایی فکری مورد کنکاش قرار گیرد.

عنوان مقاله [English]

Impact of Persian Gulf on national security of Iran

نویسنده [English]

  • Gholamali Amiri