حفاظت C4I یا جنگ اطلاعات

نویسنده

چکیده

پیروزی در نبردهای امروزه که در آنها تجهیزات بسیار پیشرفته با تاکتیک های پیچیده‌ای به خدمت گرفته می‌شود، از یک سو به اطلاعات به هنگام و قابل دسترس، و از سوی دیگر به تصمیم گیری سریع و منطقی نیاز دارد. انبوه اطلاعات تکنیکی و تاکتیکی و تغییر مداوم وضعیت صحنه نبرد، فرماندهان را ناگزیر به استفاده از ابزارها و روش‌هایی برای دستیابی بهینه از اطلاعات مورد نیاز نموده است. به طبع حجم عظیم اطلاعات دیگر مجالی برای فرماندهان فراهم نمی‌آورد تا به صورت سنتی اطلاعات را با وسایل ابتدایی طبقه بندی و نگهداری نمایند. امروزه سامانه‌های C4I در کنار فرماندهان، اطلاعات لحظه‌ای مورد نیاز آنان را جمع آوری، پردازش و تجزیه و تحلیل می‌کنند، تا فرماندهان در اجرای تصمیمات خود با شجاعت دستورات را به یگان‌های زیر مجموعه جهت اجرای ماموریت واگذاری، بی درنگ صادر نمایند. در این میان، شناخت توانمندی دشمن و میزان دسترس وی به بهره برداری از امواج الکترومغناطیس سرگردان در فضای صحنه عملیات و حفاظت سامانه‌های C4I خودی در مقابل انواع تهدید‌های موجود در منطقه نبرد، فرماندهان را مجبور می‌سازد تا انواع ترفند‌های مناسب را برای حفاظت از دسترسی و استراق سمع دشمن به سامانه‌های C4I بکار گیرند تا هم دشمن را ناامید و مایوس از بهره برداری اطلاعات خودی نمایند و هم توانمندی اطلاعات خود را در مقابل دشمن افزون سازد و این امری ضروری و اجتناب ناپذیر است:

عنوان مقاله [English]

C4I protection or information warfare

نویسنده [English]

  • Mohammad Masboogh