اثربخشی آموزش مؤلفه‌های مبتنی بر هوش اخلاقی بر روی تعهد سازمانی کارکنان نظامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه افسری امام علی(ع)، تهران، ایران

2 استادیار دانشگاه افسری امام علی(ع)، تهران، ایران

چکیده

نیروی انسانی از مهم‌ترین سرمایه‌های یک سازمان بوده که داشتن مؤلفه تعهد سازمانی می‌تواند آن سازمان را در رسیدن به اهدافش یاری نماید. برای ارتقاء تعهد سازمانی در نیروی انسانی مطالعات بسیاری انجام شده که در این میان به نقش هوش اخلاقی، به‌عنوان عامل تأثیرگذار و مهم، کمتر توجه شده است؛ بنابراین در این مطالعه اثربخشی آموزش مؤلفه‌های مبتنی بر هوش اخلاقی بر روی تعهد سازمانی کارکنان یکی از یگان‌های نیروهای مسلح بررسی شد. پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با گروه کنترل و آزمایش بود. با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس، تعداد 60 نفر انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند؛ سپس آموزش مؤلفه‌های هوش اخلاقی برای گروه آزمایش به مدت 8 جلسه اجرا شد و گروه کنترل از هیچ‌گونه آموزشی برخوردار نشدند. در این پژوهش از پرسشنامه تعهد سازمانی استفاده شد و داده‌های به‌دست‌آمده به شیوه تحلیل کوواریانس تحلیل شدند. نتایج حاکی از اثربخشی آموزش مؤلفه‌های هوش اخلاقی بر روی مؤلفه‌های تعهد سازمانی (تعهد عاطفی با 69/55F= و 001/0P=، تعهد مستمر با 38/54F= و 001/0P= و تعهد هنجاری با 05/43F=  و 001/0P=) کارکنان نظامی بود. یافته‌های پژوهش نشان داد که کاربرد آموزش مؤلفه‌های هوش اخلاقی در فضای کار برای کارکنان می‌تواند در ارتقاء مؤلفه‌های هوش اخلاقی و همچنین افزایش آگاهی و بالا بردن تعهد سازمانی آن‌ها مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Training Components Based on Moral Intelligence on the Organizational Commitment of Military Personnel

نویسندگان [English]

 • Sajad Panahi 1
 • Younes Kakavand 2
1 Lecturer at Imam Ali Officer University,Tehran, Iran
2 Assistant Professor Imam Ali Military University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Human resources are one of the most important assets of an organization that having an organizational commitment component can help that organization achieve its goals. Many studies have been conducted to promote organizational commitment in human resources, among which less attention has been paid to the role of moral intelligence as an influential and important factor; Therefore, in this study, the effectiveness of training components based on moral intelligence on the organizational commitment of the staff of one of the armed forces units was investigated. Using the available sampling method, 60 people were selected and randomly assigned to experimental and control groups; Then the training of moral intelligence components was performed for the experimental group for 8 sessions and the control group did not receive any training. In this study, the organizational commitment questionnaire was used and the obtained data were analyzed by analysis of covariance. The results indicate the effectiveness of training the components of moral intelligence on the components of organizational commitment of military personnel (emotional commitment with F = 55.69 and P = 0.001, continuous commitment with F = 54.38, P = 0.001 and normative commitment with F = 43.05 and 0.001). 0P =). Findings showed that the application of training the components of moral intelligence in the workplace for personnel can be effective in promoting the components of moral intelligence as well as increasing awareness and increasing their organizational commitment.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Organizational Commitment
 • Moral Intelligence
 • Military Personnel
 • استرون، حسین (1377). تعهد سازمانی، مدیریت در آموزش و پرورش، دوره پنجم، شماره مسلسل 17، ص 74-73.
 • اسکندری، غلامرضا. اسکندری، کریم. بیگ زاده، جعفر و کردبچه، شیما. (1391). تاثیر هوش اخلاقی مدیران بر مهارت­های ارتباطی آنان در سازمان تامین اجتماعی، فراسوی مدیریت. 6(21)، 105-128.
 • اسماعیلی طرزی، زهرا؛ بهشتی فر، ملیکه و اسماعیلی طرزی، حمیده(1392). رابطه هوش اخلاقی با میزان اعتماد آفرینی مدیران. فصلنامه اخلاق علوم رفتاری، 8(1) .70-84
 • بیوک‌زاده، فرناز؛ نادی‌پور، حسن؛ ونکی، زهره و عصاره، مرضیه (1396). بازتاب هوش هیجانی مدیران پرستاری بر تعهد پرستاران، فصلنامه مدیریت پرستاری،6(1). ص 42-51.
 • حاجی­ها، زهره؛ ملاسلطانی، جمال(1395). بررسی رابطه هوش اخلاقی با عملکرد کارکنان موسسات حسابرسی تهران، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، دوره11شماره1، ص105-116
 • حیات بخش، سحر. انتصار فومنی، غلامحسین. حجازی، مسعود. (1399). اثربخشی آموزش هوش اخلاقی بر اخلاق تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دختر پایه دهم مدارس دولتی. فصلنامه روان شناسی تربیتی، 16(56)، 131-156.
 • دهقان منشادی، منصور. (1396). بررسی رابطه هوش اخلاقی با وجدان کاری و تعهد سازمانی با تأکید بر رویکرد اسلامی در مدیران مدارس شهرستان میبد. مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی. 2(3)، 67-86.
 • دهقانی فیروزآبادی، محمد محسن، مکارم، اصغر، حسینی، محمدعلی، کورای، حبیب اله، راشدی، وحید(1394) بررسی رابطه هوش اخلاقی کارکنان و تعهد سازمانی کارکنان مراکز توانبخشی سازمان بهزیستی شهر یزد، مدیریت ارتقای سلامت، دوره4، شماره2، 47-40.
 • سیاهکل محله، علیرضا؛ رضایی، سجاد؛ یوسف زاده چابک، اهرخ و ریحانیان، آتوسا (1394). ارتباط هوش هیجانی، عدالت سازمانی و رضایت از شغل با تعهد سازمانی کارکنان بیمارستان پورسینای شهر رشت. مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان.24(96). ص 30-41.
 • شمسی، افضل؛ عبادی، عباس و مهرانی، فریبرز (1391). مقایسه کیفیت زندگی نظامیان مبتلا و غیر مبتلا به پر فشاری خون. مجله علمی پژوهشی علوم پزشکی آجا.6(3)، ص 32-39.
 • صادقی فر،جعفر(1386). ارزش های فردی وتعهد سازمانی، شیراز: نوید شیراز، چاپ اول
 • عزیزیان کهن، نسرین؛ ابراهیم‌پور، حبیب؛ کریمیان‌پور، غفار و دارابی، مسعود (1397). تحلیل نقش میانجی اخلاق کاری در رابطه بین رهبری معنوی و تعهد سازمانی. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری.13(2). ص 149-158.
 • عسکری، آزاده. (1398). رابطه هوش اخلاقی و هوش معنوی با تعهد سازمانی: نقش متغیر میانجی جامعه پذیری سازمانی. اخلاق در علوم و فناوری. ۱۴ (۲) :۶۶-۷۳
 • عسگری، ناصر؛ خیراندیش، مهدی؛ هوشیار، اکبر و حامدی، اشکان (1392). رابطه بین سبک رهبری فرماندهان نظامی و تعهد سازمانی کارکنان. فصلنامه مدیریت نظامی،13(52). ص 69-80.
 • غفوریان شاگردی، امیر. عربشاهی، معصومه. غیور، مرتضی. پورنگ، علی. رجب زاده، محمود. (1397). تحلیل رابطه هوش اخلاقی با کیفیت خدمات ارائه‌شده: نقش میانجی تعهد سازمانی. اخلاق در علوم و فناوری، ۱۳ (۴) :۸۶-۹۴.
 • فریدونی، محمد؛ دهقانی، مرضیه و شیخ‌زاده، مصطفی (1392). بررسی رابطه بین سطح هوش اخلاقی اعضای هیئت علمی دانشگاه ارومیه با شیوه‌های تدریس آنان در سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱. مجله پرستاری و مامایی. ۱۱ (11)، ص 854-862.
 • گودرزی ،کوروش؛ جواهری زاده، ناصر؛ امیدی، معبود وعمران، حمیدرضا.(1393). بررسی ارتباط بین هوش اخلاقی و رضایت شغلی آموزگاران. کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی، تهران.
 • محمدی، جواد؛ غضنفری، فیروزه و عزیزی، امیر(1393). ارتباط هوش اخلاقی با کیفیت زندگی کاری پرستاران. نشریه پرستاری ایران. 27 (90 و 91)، ص 54-64
 • مظفری، کوثر. (1396). بررسی رابطه هوش اخلاقی با تعهد سازمانی دبیران دبستان. سومین کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی، بابل.
 • موسوی، سید کمال الدین و زنگی آبادی، ندا. (1394). رابطه هوش اخلاقی و تعهد سازمانی با سازگاری شغلی در دبیران تربیت بدنی شهر کرمان، اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی، ورامین.

 

 • Abedini, Mahnoush. (2013). Investigated the relationship between Organizational intelligence and moral intelligence with a degree of organizational commitment principals Arshd. MA Thesis, University of BandarAbass. (In Persian).
 • Alhadabi, A., Aldhafri, S., Alkharusi, H., Al-Harthy, I., Alrajhi, M., & AlBarashdi, H. (2019). Modelling parenting styles, moral intelligence, academic self-efficacy and learning motivation among adolescents in grades 7–11. Asia Pacific Journal of Education, 39(1), 133-153
 • Allen N.J. & Meyer J.P. (1997). Affective, continuance, and normative commitment to the organization: An examination of construct validity. Journal of Vocational Behavior, 94: 252-279.
 • Allen, N.J. & Meyer, J.P. (1990). The measurement and antecedents and of affective, continuance and normative commitment to the organization”, Journal of Occupational Psychology, Vol.63, pp.1-18.
 • Amanah, Ahmed & Ghandil, Ahmad & Hussein Fadhil, Alaa & Muhsin Alhakeem, Layla. (2021). The Role of Leaders' Moral Intelligence to Enhance Strategic Leadership. Management Accounting Research. 9(1), 65-78.
 • Ansari ME, Ardakani MS.(2013). Islamic work ethics and organizational commitment among employees of Isfahan University of Medical Sciences. Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine.; 6(2): 86-98 (In Persian).
 • Askari, A. (2019). Relationship between Moral and Spiritual Intelligence and the Organizational Commitment: the Mediating Role of Organizational Socialization . Ethics in science and Technology. 14 (2) :66-73. (In Persian).
 • Asgari, N., Kheirandish, M., Hoshyar, A., & Hamedi, A. (2014). Relationship between military commanders' leadership styles and personnel organizational commitment. Military management13(52), 69-89. (In Persian).
 • Asrar-ul-Haq, M., Kuchinke, K. P., & Iqbal, A. (2017). The relationship between corporate social responsibility, job satisfaction, and organizational commitment: Case of Pakistani higher education. Journal of Cleaner Production, 142, 2352-2363.
 • Astron, H. (1998). Organizational commitment. Management in education Journal. 5(17), 73-74. (In Persian).
 • Aziziankohan, N; Ebrahimpuor, H; Karimianpor, Q; Daarabi, M. (2018). Relationship between Spiritual Leadership and Organizational Commitment: the Mediating Role of Work Ethics. Ethics in science and Technology. 13 (2) :149-158. (In Persian).
 • Bauman, C. W., & Skitka, L. J. (2012). Corporate social responsibility as a source of employee satisfaction. Research in organizational Behavior, 32, 63-86.
 • Beheshtifar, Malikeh & Esmaeli, Zhra & Nekoei-Moghadam, Mahmood. (2011). Effect of Moral Intelligence on Leadership. European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences. 43(1), 6-11.
 • Borba M. (2005). The step- by-step plan to building moral intelligence. Turing Kids Heart& Souls. National Educator Award, National council of Selfesteem: Jossey-Bass.  Psychological Review, 84, 191-215.
 • Boyokzadeh F; Navipour H; Vanaki Z; Asareh M. (2017). Reflection of emotional intelligence’s nurse managers on nurses’ organizational commitment . Quarterly Journal of Nursing Management. 1 (6), 42-52. (In Persian).
 • Brown, R. C. (2013). Moral responsibility for (UN) healthy behavior. Journal of Medical Ethics, 39, 695-698.
 • Carolina Machado Dias Ramalho Luz, Sílvio Luiz de Paula, Lúcia Maria Barbosa de Oliveira, (2018) "Organizational commitment, job satisfaction and their possible influences on intent to turnover", Revista de Gestão, Vol. 25 Issue: 1, pp.84-101, https://doi.org/10.1108/REGE-12-2017-008
 • Cho, V., & Huang, X. (2012). Professional commitment, organizational commitment, and the intention to leave for professional advancement: An empirical study on IT professionals. Information Technology & People, 25(1), 31-54.
 • Dehghan Manshadi M. (2018). Investigating the ethical intelligence relationship with work conscience and organizational commitment with Emphasizing the Islamic approach of Meybod city school principals. qaiie. 2 (3) :67-86. (In Persian).
 • Dehghani F, MM; Makarem, A; Hoseini, M; Koray, H & Rashedi , V. (2015). Correlation between moral intelligence and organizational commitment of social welfare rehabilitation centers’ employees-Yazd city. JHPM. 4 (2) :40-47. (In Persian).
 • Ebadi A, Shamsi A, Mehrani F. (2017). Comparative study of the quality of life in male military and non-military people with and without hypertension. Iranian Journal of Cardiovascular Nursing. 6(3), 32-39. (In Persian).
 • Eskandari, G; Eskandari, K; Beigzadeh, J & Kordbache, S. (2012). The effect of managers' moral intelligence on their communication skills in the Social Security Organization, Beyond management journal, 6(21), 105-128. (In Persian).
 • Esmaeili T, Z; Beheshtifar, M; Esmaeili T,H. (2013). Relationship between Managers, Moral intelligence and Their Building trust in the Executive organizations of Kerman city . Ethics in science and Technology. 8 (1) :70-84. (In Persian).
 • Freidooni M, Dehghani M, Shikhzadeh M. (2014). EXPLORING THE RELATIONSHIP BETWEEN MORAL INTELLIGENCE AND TEACHING STYLES AMONG URMIAUNIVERSITY FACULTIES. Nurs Midwifery J. 11 (11); 845-862. (In Persian).
 • Fu, W., & Deshpande, S. P. (2014). The impact of caring climate, job satisfaction, and organizational commitment on job performance of employees in a China’s insurance company. Journal of Business Ethics, 124(2), 339-349.
 • Ghaforian, S A; Arabshahi, M; Ghayor, M; Porang, A & Rajabzadeh, M. (2019). Relationship between Ethical Intelligence and Service Quality: Mediator Role of Organizational Commitment. Ethics in science and Technology.; 13 (4) :86-94. (In Persian).
 • Godarzi, K; Javaherzadeh, N; Omidi, M & Omran, H. (2014). Investigating the relationship between moral intelligence and teachers' job satisfaction. Tehran; International Congress of Religious Culture and Thought. (In Persian).
 • Hajiha, Z; Mollasoltani, J. (2016). The Investigation of Relationship between Ethical Intelligence & Performance of Independent Auditors. Ethics in science and Technology. 11 (1) :105-116. (In Persian).
 • Hatam Siahkal Mahalle A, Rezaei S, Yousefzadeh Chabok S, Reyhaniyan A. (2016). The Relationship Between Emotional Intelligence, Relationship Between Emotional Intelligence, Organizational Justice, Job Satisfaction and Organizational Commitment Personnel,of the Personnal of PourSina Hospital ,Rasht . jour guilan uni med sci. 24 (96) :30-41. (In Persian).
 • Hayatbakhsh, S., Entesare Foumani, G., hejazi, M. (2020). The Effectiveness of Ethical Intelligence Training in Educational Ethic and Educational Self-Efficacy in Tenth Grade Female Students. Educational Psychology, 16(56), 131-156. doi: 10.22054/jep.2020.44113.2718. (In Persian).
 • Hess mer, L. T. (2010) Ethics in Management, Arabs translated, M. and Izadi, David. Tehran: Office for Cultural Research. Third edition
 • Hossan Chowdhury, M. (2011), "Ethical issues as competitive advantage for bank management", Humanomics. 27(2), 109-120. https://doi.org/10.1108/REGE-12-2017-008
 • Javadinezhad, A., Heydari, A., Naderi, F., Bakhtiyipoor, S., & Hafezi, F. (2019). The Effectiveness of Educating Moral Intelligence on Psychological Well-being of the Secondary School Students. Bioethics Journal, 8(29), 53-62.
 • Javed, B., Rawwas, M. Y., Khandai, S., Shahid, K., & Tayyeb, H. H. (2018). Ethical leadership, trust in leader and creativity: The mediated mechanism and an interacting effect. Journal of Management & Organization, 24(3), 388-405.
 • Jena, L. K., Pradhan, S., & Panigrahy, N. P. (2018). Pursuit of organisational trust: Role of employee engagement, psychological well-being and transformational leadership. Asia Pacific Management Review, 23(3), 227-234.
 • Karimi, M., Salehi, M. & Gholtash, A., (2014), The Relationship between Professional Ethics and Moral Intelligence with Organizational Behavior Citizenship in Female High School Teachers, Reef Resources Assessment and Management Technical Paper, Vol. 40, No. 1. (In Persian).
 • Khosravani, M., Khosravani, M., Borhani, F., & Mohsenpour, M. (2020). The relationship between moral intelligence and organizational commitment of nurses. Clinical Ethics, 15(3), 126-131.
 • Kim, H. W., Chan, H. C., & Gupta, S. (2016). Examining information systems infusion from a user commitment perspective. Information Technology & People, 29(1), 173-199.
 • Labrague, Leodoro & McEnroe-Petitte, Denise & Tsaras, Konstantinos & Cruz, Jonas & Colet, Paolo & Gloe, Donna. (2018). Organizational commitment and turnover intention among rural nurses in the Philippines: Implications for nursing management. International Journal of Nursing Sciences. 5. 10.1016/j.ijnss.2018.09.001.
 • Lee, M.R. (2009). E-ethical leadership for virtual project teams. International Journal of Project Management, 27: 456- 463.
 • Lennick D, Kiel F.(2011). Moral intelligence optimizing well-being: 2.0: Enhancing business performance and leadership success in turbulent times. USA: Pearson Prentice Hall;. p.29-36.
 • Lennick, D., & Kiel, F. (2005). Linking strong moral principles to business success. Pennsylvania, Wharton school of the University of Pennsylvania.
 • Lufihak, E. M. A. (2009). The impact of perceived organizational ethical climate on work satisfaction. journal of business Ethics, 84, 297-311.
 • Luthans, F (2008): Organizational behavior. Boston: McGraw Hill.
 • Ma, L., Zhai, X., Zhong, W., & Zhang, Z. X. (2019). Deploying human capital for innovation: A study of multi-country manufacturing firms. International Journal of Production Economics, 208, 241-253.
 • Mayer, R .C & Shoorman, D. F (2000). Differentiating antecedents of organizational commitment, a test of March & Simon model. Journal of organizational behavior. 19(1). 47-49.
 • Metin, K & Asli, K (2018), “The relationship between organizational commitment and work performance: a case of industrial enterprise”, Journal of economic and social development, Vol. 5, 46-50.
 • Moghadas, M and Khaleghi, M., (2013), Investigating of Relationship between Moral Intelligence and Distress Tolerance in Isfahan Staff, International Journal of Research In Social Sciences, Vol. 2, No. 2, pp. 26- 30. (In Persian).
 • Mohamadi J, Ghazanfari F, Azizi A.(2014). Relationship between Moral Intelligence and Nurses’ Quality of Work Life . IJN. 27 (90 and 91) :54-64
 • Moin, M. F. (2018). The link between perceptions of leader emotion regulation and followers’ organizational commitment. Journal of Management Development, 37(2), 178-187.
 • Mosavi, S K; Zangiabadi, N. (2013). The Relationship between Moral Intelligence and Organizational Commitment with Job Adjustment in Physical Education Teachers in Kerman, The First National Conference on Physical Education and Sports Sciences, Varamin, Iran. (In Persian).
 • Mozafari, K. (2015). Investigating the relationship between moral intelligence and organizational commitment of primary school teachers. Third National Conference on Psychology of Educational and Social Sciences, Babol, Iran. (In Persian).
 • Mussa, E. C., Mirzabaev, A., Admassie, A., Nshakira-Rukundo, E., & von Braun, J. (2019). Does childhood work impede long-term human capital accumulation? Empirical evidence from ruralEthiopia. International Journal of Educational Development, 66, 234-246.
 • Najafi Asl, H. (2019). A Literature Review on the Implications of Moral Intelligence and Educational Effectiveness in the Area of Educational Management; Are They Interrelated?. JMDMA, 1(3), 85-89.
 • Neves, L. G., & Coimbra, J. L. (2019). Evidence of the Validity of the Internal Structure of the Ethical, Transformational and Moral Leadership Scale in an Educational Portuguese Context. Paidéia (Ribeirão Preto), 29
 • Ngodo,O.E. (2008) procedural justice and trust. International journal of leadership studies, 4(1), 82-100.
 • Okpara, J. o. Wynn, p. ( 2008). The imact of ethical climate on job satisfaction, and commitment in Nigeria. Implications fo management development. Journal of Management Development.
 • Osman, A. (1999). Islamic Work Ethics & Professionalism. Kuala Lumpur: Frontier Enterprise.
 • Peltoniemi, Mirva & Vuori, Elisa. (2005). Competitive Intelligence and Co-evolution Within an Organisation Population. 404-411.
 • Petty, G. C., & Hill, R. B. (2005). Work ethic: Characteristics perceived work ethics ofsupervisors and workers. Journal of Industrial Teacher Education, 42(2) 5-20.
 • Podsakoff, N. P., Whiting, S. W., Podsakoff, P. M., & Mishra, P. (2010). Effects of organizational citizenship behaviors on selection decisions inemployment interviews. Journal of Applied Psychology. Advance online publication.
 • Rokhman W.(2010). The effect of Islamic work ethics on work outcomes. Electronic Journal of Business Ethics and Organization commitment Studies; 15(1): 21-27.
 • Sadeghifar, J. (2007). Individual values ​​and organizational commitment. Navid shiraz: Shiraz, Iran. (In Persian).
 • Sheikhi Fini, A. A., Zarei, E. & Abedini, M., (2013), Review the Relationship between Organizational Intelligence and Moral Intelligence with Organizational Commitment of High School Managers,  Life Sci. Biomed. Vol. 3, No. 6, pp. 404-408. (In Persian).
 • Sutherland , Michael A ; (2010) ; An Examination of Ethical leadership & Organizational Commitment ; A Dissertation Doctor of Business Administration ; Submitted to Nova Southeastern University.
 • Toprak M, Karakus M. (2018). Teachers’ Moral Intelligence: A Scale Adaptation into Turkish and Preliminary Evidence. European Journal of Educational Research, 7(4): 901-911.
 • Turner, N., Barling, J. (2002). Transformationl leadership and moral reasoning. Journal of Applied Psychology, 87(2), 304-311.
 • Wombacher, J. C., & Felfe, J. (2017). Dual commitment in the organization: Effects of the interplay of team and organizational commitment on employee citizenship behavior, efficacy beliefs, and turnover intentions. Journal of Vocational Behavior, 102, 1-14.