بررسی تأثیر سبک زندگی کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران بر میزان تعهد سازمانی آنان (مطالعه موردی: کارکنان منطقه یکم امامت نداجا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم و فنون فارابی، تهران ایران

2 دانشیار دانشگاه مالک اشتر، تهران، ایران

3 دانشجوی دکترای مدیریت دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران

چکیده

یکی از سرمایه­های بسیار مهم در هر سازمانی، نیروی انسانی آن سازمان است و موفقیت یا شکست هر سازمان تا حدود زیادی  به عملکرد نیروی انسانی آن سازمان بستگی دارد. سبک زندگی به‌عنوان عاملی مؤثر بر رفتار کارکنان، تسهیل‌کننده تعهد سازمانی آن‌ها است. در نیروهای مسلح که با مقوله حیاتی امنیت و دفاع از جامعه سروکار دارند و برونداد فعالیت کارکنان این سازمان­ها، تولید امنیت و ایجاد بازدارندگی در مقابل دشمنان است، ارزش سرمایه انسانی متعهد و متدین بیشتر نمایان می­شود. این پژوهش به‌منظور بررسی تأثیر سبک زندگی بر میزان تعهد سازمانی کارکنان آجا انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش، کارکنان منطقه یکم امامت نداجا در سال 1398 بودند که از بین آن‌ها تعداد 350 نفر با استفاده از روش تصادفی طبقه­ای انتخاب شدند. روش تحقیق از نوع همبستگی بوده و جهت گردآوری اطلاعات از پرسش­نامه­ و برای تحلیل آماری داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که: بین بُعد نگرش­ها و گرایش­ها، بُعد فعالیت­ها،  بُعد روابط انسانی با تعهد سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود داشته و بُعد اموال تنها با تعهد مستمر رابطه معنادار دارد و این متغیر با سایر ابعاد تعهد سازمانی در این تحقیق فاقد رابطه معنادار است. درنتیجه سبک زندگی بر تعهد سازمانی کارکنان منطقه یکم امامت نداجا تأثیر مستقیم و مثبتی داشته و بین این دو متغیر یک رابطه قوی برقرار است و بر این اساس، تقویت سبک زندگی در ابعاد بیان‌شده به افزایش تعهد سازمانی کارکنان آجا منجر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Lifestyle of Army Staff of the Islamic Republic of Iran on Their Organizational Commitment (Case Study: Staff of the First Region of Islamic Republic of Iran Navy)

نویسندگان [English]

 • Hamid Karimi 1
 • Nabi Alah Dehghan 2
 • Mohammad reza Mohammadi goodarzi 3
1 Assistant Professor, Farabi School of Science and Technology, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Malek Ashtar University, Tehran, Iran
3 Ph.D. student in Strategic Management, Supreme National Defense University, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the most important assets in any organization is the human resources and the success or failure of any organization largely depends on the performance of the human resources of that organization. Lifestyle as an effective factor in staffs' behavior facilitates their organizational commitment. In the armed forces, which deals with the vital issue of security and defense, the value of committed and religious human capital becomes more apparent. This study was conducted to investigate the effect of lifestyle on the level of organizational commitment of AJA staff. The statistical population of this study was the staff of the first region of Nedaja Imamate in 2019, from which 350 people were selected using stratified random sampling method. The research method is correlational and a questionnaire was used to collect data. The results showed that there is a significant relationship between attitudes, tendencies, activities and human relations with organizational commitment and property has a significant relationship only with continuous commitment. As a result, lifestyle has a direct and positive effect on the organizational commitment of the staff of the First Region of Islamic Republic of Iran Navy and accordingly, strengthening the lifestyle in the stated dimensions will increase the organizational commitment of AJA staff.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Lifestyle
 • Organizational Commitment
 • the First Region of Islamic Republic of Iran Navy
 • ابراهیمی، اکبر. (1394). بررسی تأثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی، مورد مطالعه: کارکنان معاونت نیروی انسانی نزاجا، فصلنامه علوم و فنون نظامی، 11 (3): 184-176.
 • آذر، داوود. (1393). بررسی رابطه مهارت­های ارتباطی فرماندهان و مدیران بر تعهد سازمانی کارکنان آجا، پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دفاعی، دانشکده فرماندهی و ستاد آجا، دافوس آجا.
 • آذربایجانی، مسعود و دیگران. (1382). روانشناسی اجتماعی بانگرش به منابع اسلامی، تهران، انتشارات سمت.
 • آزاد، عباس، رفیعی هنر، حمید. (1396). رابطه بین مؤلفه‌های سبک زندگی اسلامی و موفقیت در تبلیغ، دوفصل نامه علمی- ترویجی پژوهش‌نامه سبک زندگی، 3 (4): 37-19.
 • اعظمی و همکاران. (1391). تأثیر موقعیت شغلی بر سبک زندگی زنان شاغل در وزارت تعاون، فصلنامه کار و رفاه اجتماعی، 4 (22): 72-65.
 • امامی، مصطفی. (1391). تهعد سازمانی و عوامل مؤثر بر آن، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پرتال جامع علوم انسانی، (35): 41-22.
 • امیر­کبیری، علی­رضا؛ دهقان، نبی­ا... ؛ شیخ، علی­رضا؛ فتحی، صمد. (1394). تأثیر رهبری تحول­گرا و تبادل­گرا بر تعهد سازمانی (مورد مطالعه: سازمان آموزشی-نظامی)، فصلنامه راهبرد دفاعی، 13 (49)
 • بابایی فرد و همکاران. (1394). بررسی برخی از عوامل مؤثر بر سبک زندگی دانشجویان، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.
 • باقری‌کَلجاهی، صالح. (1389). تعهد‌ سازمانی از دیدگاه نظریه‌پردازان و نقش راهبردهای مدیریت منابع انسانی در بهبود آن، دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، 7 (31): 36-30.
 • جمشیدی، حمدا... و همکاران. (1390). روش تحقیق با رویکرد نظامی، تهران، انتشارات دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا.
 • دوارد گریفیتس، دانیل. (1389). روابط انسانی در مدیریت آموزشی، ترجمه خداداد بخشی، تهران نشر چوگان.
 • دهقان، نبی­ا... (1396). الگوی سبک زندگی کارکنان نیروهای مسلح با تأکید بر ابعاد فردی و سازمانی، مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی، تهران، گروه مدیریت راهبردی و منابع انسانی.
 • رستمی، محمود. (1378). فرهنگ واژه­های نظامی، تهران، انتشارات ستاد مشترک آجا.
 • رضاییان، علی. (1398). مبانی مدیریت رفتار سازمانی، تهران، انتشارات سمت.
 • ریچارد، شفر. (1391). فرهنگ اصطلاحات جامعه­شناسی، ترجمه حسن شیران، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
 • شعبان­پور، موسی. (1394). وضعیت سبک زندگی اسلامی در نیروهای مسلح، مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی، گروه مدیریت راهبردی و منابع انسانی، تهران، 13 (100): 112-78.
 • فاضلی، محمد. (1382). مصرف و سبک زندگی، چاپ اول، تهران، انتشارات صبح صادق.
 • ﻓﻜﻮری ﺣﺎﺟﻲ ﻳﺎر، ﺣﺴﻴﻦ، ﺳﻠﻴﻤﺎنﭘﻮرﻋﻤﺮان، ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ. (1394). اﻟﮕﻮی ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﻼﻣﻲ ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ اﻳﺮاﻧﻲ، مجموعه مقالات نخستین همایش ملی سبک زندگی، نظم و امنیت، زنجان.
 • فیروزه ای، کیوان. (1393) ، شیوه زندگی سالم و تأثیر آن بر سلامتی، مجله علم ورزش.
 • قاسمی، یاسین. (1391). گرایشات انسان­ها چگونه بر شکل‌دهی رفتارهایشان تاثیر می­گذارد، مجله مردمان.
 • کاویانی، محمد. (1390). کمی­سازی و سنجش سبک زندگی اسلامی، فصلنامه روان­شناسی و دین، 14 (2): 90-25.
 • کریمی، یوسف. (1398). نگرش و تغییر نگرش، چاپ دوازدهم، تهران، انتشارات نشر ارسباران.
 • عین القضاتی، عل‌رضا؛ فرجامی، مهران؛ بیک بیلندی، علی‌اکبر؛ ابراهیمی، مهدی؛ پیکرنگار، عبدا...؛ قاسم‌پور، عباس؛ چغامیرزا، عیسی. (1393). طراحی الگوی راهبردی سبک زندگی نیروهای مسلح مکتبی، پژوهشگاه عالی دفاع و تحقیقات راهبردی، دانشگاه عالی دفاع ملی، 8 (5): 22-18.
 • گیدنز، آنتونی. (1397). جامعه­شناسی، ترجمه حسن چاوشیان، تهران، نشر نی.
 • ماده 13 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران.
 • مهدوی کنی، محمدسعید. (1387). دین و سبک زندگی، چاپ سوم، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
 • وبر، ماکس. (1395). مفاهیم اساسی جامعه­شناسی، ترجمه احمد صدراتی، تهران، نشر مرکز.
 • Allen, N.J. & Meyer, J.P., (1997), The Measurement and Antecedents of Affective, Continuance and Normative Commitment to the Organization, Journal of Occupational Psychology, (63) 8
 • Brown, R.B. (2018). ''Organization Commitment and Lifestyle'', Journal of Vocational Behavior, (11) 1: 21-53
 • Chaney, D. (2002). Lifestyles. London: Rutledge