ارزیابی میزان چابک‌سازی تیپ‌های مستقل زرهی در طرح ثامن نیروی زمینی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت دفاعی

2 دکتری در رشته مدیریت راهبردی نظامی ، استادیار دانشکده علوم و فنون فارابی، تهران، ایران

3 عضو هیئت علمی و مدرس دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش ارزیابی میزان چابک‌سازی تیپ‌های مستقل زرهی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران بعد از اجرای طرح ثامن" است. حجم نمونه از جامعه آماری عمومی و جامعه خبرگان مرتبط با حوزه ساختاری طرح ثامن­ و تجارب ایشان در رده‌های مختلف نزاجا و یگان‌های زرهی انتخاب شد؛ با مطالعه منابع، کتاب‌ها، اسناد، مدارک و تحصیل نظرات خبرگان و کارشناسان ذی‌ربط در نزاجا و آجا، ضمن تشریح ابعاد چابکی (پاسخگویی، انعطاف‌پذیری و سرعت عمل) شاخصه‌های چابکی از دیدگاه خبرگان و منابع داخلی و خارجی مورد بررسی و تلخیص و تحلیل قرار گرفت و درنهایت ضمن شناسایی شاخص‌های چابکی، میزان تأثیر آن‌ها بر چابک‌سازی یگان‌های زرهی در طرح جامع نزاجا، راه‌کارهایی برای غلبه بر چالش­ها و مشکلات اجرایی و آسیب‌پذیری‌های طرح ثامن­، ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Agility of Armored Independent Brigades of the Ground Forces of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

 • Ali Rafeie 1
 • Hamidmeed Karimi 2
 • Abbas Rezaee 3
1 M.A in Defense Management
2 Faculty member of Science and Technology, Farabi University, Tehran, Iran
3 Faculty member of AJA Command and Staff University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the agility of independent armored brigades of the Army of the Islamic Republic of Iran after the implementation of the Samen project. "The sample size was selected from the general statistical community and the community of experts related to the structural area of ​​the Samen project and their experiences in various categories of armor and armor units. By studying sources, books, documents, documents and studying the opinions of relevant experts and experts in Nezaja and Aja, while explaining the dimensions of agility (responsiveness, flexibility and speed of action) indicators of agility from the perspective of experts and internal and external sources are reviewed and summarized and analyzed. Finally, while identifying the agility indicators, their impact on the agility of armored units in the comprehensive plan of Nezaja, solutions to overcome the challenges and operational problems and vulnerabilities of the Samen plan were presented.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Agility
 • Independent type
 • Armor
 • Samen plan
 • آقا‌محمدی، داود (1391)، چابک‌سازی سازمانی، رویکرد نو در سازمان‌های نظامی، تهران: انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی.
 • آقامحمدی، داود (1391)، تعیین عوامل مؤثر در چابک سازی یگان­های آجا با نگرش به تهدیدات آینده و ارائه الگوی مناسب برای سامانه­های رزم زمینی آجا، تهران: دبیرخانه شورای عالی تحقیقات نظری آجا.
 • آقا محمدی، داود؛ حسنوند، علی اکبر (1398)، ابعاد و مولفه‌های چابک‌سازی سازمان‌های نظامی، فصلنامه مطالعات دفاعی استرتژیک، سال هفدهم، شماره 76: 304 - 281
 • شهائی، بهنام. (1385)، ارکان و ویژگی‌های زنجیره تأمین چابک، همایش ملی مدیریت صنعتی، تهران، دانشگاه شاهد.
 • پارسایی، سعید و همکاران (1389)، عوامل محتوایی موثر در بهینه سازی سازمان‌های نظامی، مطالعه گروهی دوره یک ساله علوم دفاعی راهبردی توسط دانشجویان گروه مطالعاتی 7 امام کاظم (ع)، تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی.
 • شیخ، محمد رضا (1398)، جنگ ناهمتراز، تهران: دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا.
 • شهائی، بهنام و رجب‌زاده، علی (1385)، قابلیت‌ها و ابعاد ارزیابی چابکی و چالاکی سازمانی در سازمان‌های دولتی با رویکرد فناوری اطلاعات، دومین کنفرانس بین‌الملی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات، تهران، دانشگاه شاهد.
 • مولفان (1389) طرح ثامن الائمه (ع) نزاجا، تهران: معاونت طرح و برنامه و بودجه نزاجا.
 • فتحیان، محمد و همکاران (1384)، نقش فناوری اطلاعات در چابکی بنگاه‌های کوچک و متوسط ایران، سومین کنفراس بین‌الملی مدیریت، تهران، دانشگاه تهران.
 • معین، محمد. (1377) فرهنگ فارسی، جلداول، تهران: انتشارات امیرکبیر.
 • صابری، محمود (1395تبیین چالش­ها و مشکلات اجرایی طرح ثامن­الائمه (ع) و آسیب­پذیری آن با در نظر گرفتن توان رزمی، تهران: معاونت طرح و برنامه و بودجه نزاجا.
 • همایون، ناصر (1380)، تحولات قشون در ایران، جلد اول، تهران: انتشارات سپهر.
  • Brown, S, and Bessant. J. (2003), "The manufacturing strategy –capabilities links in mass customization and agile manufacturing- an exploratory study". International Journal of Operation and Production Management, Vol. 23, No.7, pp.707-73.
  • Dove, R. knowledge Management, response ability, and The agile enterprise, Journal of knowledge management, 3(1), 1999, 18-35
  • Goldman, S. L. (1995). Agile competitors and virtual organizations. Strategies for enriching the customer.
  • Hormozi, A. M. (2001). Agile manufacturing: the next logical step. Benchmarking: An international journal.
  • Sharifi, H, and Zhang, Z. (1999), " A methodology for achieving agility in manufacturing organiztions: An introduction", international journal of Production Econmic, Vol.  62. Pp.7-22.
  • Vernadat, F. B. (1999). Research agenda for agile manufacturing. International Journal of Agile Management Systems