رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) برای مقابله با تحریم‌های همه جانبه آمریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران

چکیده

بر مبنای فرمایشات مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب، یکی از چالش­های اساسی بیرونی کشور تحریم است و لذا ... [مسئولین] برای مقاوم‌سازی کشور در قبال تحریم‌های آمریکا، باید کشور را آماده کنند؛ کشور را مقاوم‌سازی کنند. ازاین‌رو هدف این مطالعه احصاء راه­کارهای اجرایی مقابله با تحریم‌های همه‌جانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران بر مبنای فرمایشات مقام معظم رهبری است. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است و ازنظر جمع­آوری اطلاعات از نوع کتابخانه­ای و ازنظر روش اجرا از نوع تحقیقات توصیفی است که به روش تحلیل محتوا انجام شده است. منابع موردمطالعه فرمایشات مقام معظم رهبری است که به‌طور کامل مورد بررسی قرارگرفته است. اطلاعات به شیوه کتابخانه‌ای جمع‌آوری‌ و به روش تحلیل محتوای کیفی و نگاشت شناختی تجزیه‌وتحلیل شد. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که مقاومت و ایستادگی همه‌جانبه، حفظ و حراست از تفکر انقلابی، تکیه‌بر اقتصاد مقاومتی و تقویت حوزه مدیریتی کشور ازجمله راه‌کارهای اجرایی موردنظر مقام معظم رهبری است که در صورت پیاده­سازی کامل، همه توطئه‌های دشمن و سیاست فشار حداکثری دشمن را ناکام خواهد گذاشت و کشور را مقاوم و تهدیدها و فشارهای خارجی را بر فرصتی برای جمهوری اسلامی ایران تبدیل خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Implementing Strategies for Countering US Comprehensive Sanctions (Maximum Pressure Policy) Using the Idea of Supreme Leader, Ayatollah Khamenei

نویسنده [English]

 • Ai Farhadi
Faculty member of Shahid Sattari University of Aviation Science and Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

According to the Supreme Leader's statement in the Second Step of the Revolution statement, one of the fundamental challenges of the country is the external challenges and the temptations of the enemy. The purpose of this study, therefore, is to identify strategies to counter US comprehensive sanctions against the Islamic Republic of Iran, as stated by the Supreme Leader. This research is a kind of applied research and in terms of data analysis is descriptive research that is done by the content analysis method.
The population under study is the Supreme Leader's formations, which have been studied in an all-encompassing way. Data were collected in a library manner and analyzed by qualitative content analysis and cognitive mapping. The findings of the research indicate that the four major strategies - resistance and all-out resistance, preserving revolutionary thinking, relying on a resilient economy and strengthening the country's management are among the strategies considered by the supreme leader, if fully implemented, All enemy conspiracies and strategies of maximum pressure on the enemy will fail and will render the country resilient and threaten and exert external pressure on an opportunity for the Islamic Republic of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Maximum pressure policy
 • Resistance economy
 • Comprehensive Sanctions
 • Economic Perspective of the Supreme Leader
 • قرآن کریم.
 • فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله­العالی) وب‌سایت khamenei.ir
 • آذر، عادل و حسن‌زاده کریم‌آباد، حمیدرضا. (1381). نگاشت مفهومی و کارکردهای مدیریتی آن، فصلنامه چشم‌انداز مدیریت، شماره 3 و 4: 77-104.
 • جمعی از پژوهشگران (1392)، روایتی کوتاه از تحریم، تهران: انتشارات اندیشکده رهنمودی تبیین.
 • حدادی، مهدی (1382)، تحریم‌های بین‌المللی، ابزار سیاست ملی یا ضمانت اجرایی بین‌المللی، فصلنامه اندیشه‌های حقوقی، سال اول، شماره سوم، بهار و تابستان 82، ص 109-128.
 • دلاورپور، افدام و دهقانی فیروزآبادی، سید جلال (1396)، برآورد سیاست‌های تحریمی کنگره آمریکا در دوران پسا برجام، فصلنامه پژوهش‌های رهنمودی سیاست، سال هفتم، شماره 26، پاییز 1397.
 • رازینی، روح‌الله؛ آذر، عادل و محمدی، مهدی. (1392). ارائه مدل سنجش عملکرد سازمان‌های چابک، فصلنامه چشم‌انداز مدیریت صنعتی، شماره 12: 87-109.
 • رهبر، فرهاد و همکاران (1396) الگوی پارادایمی مقابله با تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران بر اساس گفتمان امام و رهبری، فصلنامه مطالعات مدیریت رهنمودی دفاع ملی، سال اول، شماره 4، زمستان 1396، ص 7-35.
 • ریچارد نفیو (1397)، هنر تحریم‌ها، ترجمه صادقی، سیدعلی ، تهران، انتشارات پیام محراب.
 • ضرغامی فرد، مژگان، آذر، عادل. (1394)، تحلیلی بر شیوه نگاشت شناختی در ساختاربندی داده‌های کیفی مطالعات سازمانی. فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، 3(1, 2 (پیاپی 8 و 9)), 185-159.
 • ضرغامی­فر، مژگان و آذر، عادل (1392)، تحلیلی بر شیوه نگاشت شناختی در ساختاربندی داده‌های کیفی مطالعات سازمانی،  فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، سال سوم، بهار و تابستان 1393، شماره 1 و 2: 159-185.
 • قمی، شیخ عباس (1390)، منتهی الامال، تهران، مبین اندیشه.
 • کرسول، جان دبلیو. (1391). طرح پژوهشی رویکردهای کیفی، کمی و ترکیبی. ترجمه علیرضا کیامنش و مریم دانای طوس. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه علامه طباطبایی.
 • منظور، داوود و مصطفی پور، منوچهر (1392) بازخوانی تحریم‌های ناعادلانه، ویژگی‌ها، اهداف و اقدامات، فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی، سال یکم، شماره دوم، تابستان 1392، ص 21-42.
 • یزدان فام، محمود (1396) رهنمود دولت ترامپ در مورد ایران؛ اهداف و سازوکارها، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 75، بهار 1396، ص 180- 185.
 • Elson, S. B., & Nader, A. (2011). What Do Iranians Think? A Survey of Attitudes on the United States, the Nuclear Program, and the Economy. RAND NATIONAL DEFENSE RESEARCH INST SANTA MONICA CA.
 • Tabatabai, A. M. (2019). Iran's National Security Debate: Implications for Future US-Iran Negotiations. RAND.
 • David A.Baldwin (2015), Sanctions in Political Science.International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (Second Edition) 2015, Pages 890-892.
 • Katzman, K. (2020). Iran sanctions. LIBRARY OF CONGRESS WASHINGTON DC CONGRESSIONAL RESEARCH SERVICE.
 • Nephew, R. (2017). The Art of Sanctions. Columbia University Press.