ارزیابی احتمالات وقوع محدودیت اقلیمی میدان دید و اثرات آن بر برنامه‌ریزی فعالیت‌های نظامی (مطالعه موردی: منطقه آذربایجان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقلیم‌شناسی گروه جغرافیای دانشگاه افسری امام علی(ع)، تهران، ایران.

2 عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

3 استادیار دانشکده فرماندهی و ستاد دانشگاه علوم انتظامی امین ، تهران، ایران.

چکیده

محدودیت میدان دید به‌عنوان یک عامل اقلیمی در برنامه‌ریزی عملیات نظامی، عملیات لجستیکی، هدف‌یابی و نشانه‌روی به هدف، هدایت پرواز، اختفاء و... نقش مؤثری دارد. از سوی دیگر، با توجه به موقعیت ویژه جغرافیایی منطقه آذربایجان، آمایش دفاعی و شناخت متغیرهای اقلیمی آن ازلحاظ نظامی از مؤلفه‌های مهم در برنامه‌ریزی و طرح‌ریزی عملیات نظامی در آینده است. لذا در این پژوهش به‌منظور ارزیابی احتمالات وقوع محدودیت اقلیمی میدان دید و اثرات آن بر برنامه‌ریزی فعالیت‌های نظامی در شمال غرب کشور، تمامی ایستگاه‌های سینوپتیک موجود در منطقه بررسی و از بین آن‌ها 19 ایستگاه دارای دوره آماری بالای 30 سال، انتخاب شد. با در نظر گرفتن اینکه میدان دید کمتر از 4500 متر عملیات بیشتر یگان‌های نظامی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، نتایج پژوهش نشان داد که در بین ایستگاه‌های منطقه آذربایجان بیشترین نامطلوبی میدان دید نسبت به بقیه ایستگاه‌ها، در ایستگاه اردبیل اتفاق می‌افتد؛ به‌گونه‌ای که در ماه‌های مهر، آبان، آذر و اسفند احتمال وقوع نامطلوبی میدان دید در این مناطق به نزدیک 45 درصد و بیشتر نیز می‌رسد. در مقابل کمترین احتمال وقوع نامطلوبی میدان دید در طول سال در منطقه آذربایجان با 7 درصد مربوط به ایستگاه‌های خرمدره، پیرانشهر و خلخال است. در این ایستگاه‌ها در هیچ‌یک از ماه‌های سال نامطلوبی میدان دید به بالای 20 درصد نمی‌رسد. در اکثر ایستگاه‌های منطقه احتمال وقوع نامطلوبی میدان دید برای فعالیت‌های نظامی در ماه‌های خرداد، تیر، مرداد، شهریور و مهر کمتر از 5 درصد است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the Possibilities of Climate Restriction and Its Effects on Military Action Planning (Case Study: Azerbaijan Region)

نویسندگان [English]

 • Ali Hanafi 1
 • kamel moniri 2
 • Ali Osanlu 3
1 Faculty member of Imam Ali Officer University
2 Faculty member of AJA Command and Staff University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Faculty of Command and Staff, Amin University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

As a climatic factor, the field of view constraints plays an effective role in planning military operations, logistics operations, targeting and targeting, flight guidance, concealment, and so on. On the other hand, due to the special geographical location of the Azerbaijan region, defense planning and recognition of its climatic variables from a military point of view is one of the important components in planning and planning military operations in the future. Therefore, in this study, in order to evaluate the probability of climate limitation and its effects on the planning of military activities in the northwest of the country, all synoptic stations in the region were studied and 19 stations with a statistical period of more than 30 years were selected. Considering that the field of view less than 4500 meters affect most operations of military units, the results showed that among the stations in the region of Azerbaijan, the most unfavorable field of view compared to other stations occurs in Ardabil station; As in the months of October, November, December and March, the probability of unfavorable field of view in these areas reaches about 45% and more. In contrast, the lowest probability of unfavorable field of view during the year in the region of Azerbaijan with 7% is related to Khorramdareh, Piranshahr and Khalkhal stations. In these stations, in any of the months of the year, the unfavorable field of view does not reach above 20%. In most stations in the region, the probability of unfavorable field of view for military activities in June, July, August, September and October is less than 5%.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Probability of occurrence
 • limited vision
 • military activity
 • Azerbaijan region
 • احمدی، محمود (1385)، بررسی و مطالعه شرایط اقلیمی مناسب برای پایگاه‌های نظامی ایران، رساله دکتری اقلیم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
 • احمدی، محمود و علیجانی، بهلول (1386)، تحلیل فضایی نقش اقلیم بر تجهیزات و ادوات نظامی در ایران، فصلنامه سرزمین، سال چهارم، شماره 13، صص 27 تا 40.
 • افروشه، رضا و همکاران(1391)، نقش عناصر آب‌وهوایی بر فعالیت نیروهای نظامی استان آذربایجان شرقی با استفاده از شاخص دمای فیزیولوژی (PET)، پنجمین کنگره بین‌المللی جغرافیدانان جهان اسلام، تبریز.
 • جبالی، عاطفه و همکاران (1399)، بررسی گسترۀ تغییرپذیری دید افقی مناطق متأثر از رخدادهای گرد و غبار در استان یزد، مدیریت بیابان، دوره 8، شماره 15، صص 36- 21.
 • حنفی، علی؛ خوشحال دستجردی، جواد (1393)، ارزیابی و پهنه‌بندی تقویم اقلیم نظامی مناطق مرزی همجوار با کشور عراق، فصلنامه مدیریت نظامی، سال چهارم، شماره 54، صص 178-155.
 • حنفی، علی؛ اصانلو، علی و امینی، داود (1393)، مطالعه تقویم آسایش اقلیمی فعالیت یگان‌های نظامی و انتظامی(مطالعه موردی: استان هرمزگان)، فصلنامه علوم و فنون مرزی، سال پنجم، شماره1، صص 28-7.
 • حنفی، علی؛ خوشحال دستجردی، جواد (1394) ارزیابی نقش عناصر اقلیمی در فعالیت نیروهای نظامی با استفاده از شاخص دمای فیزیولوژیک در استان آذربایجان غربی، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت و فرماندهی نظامی، سال سیزدهم، شماره 44، صص 20-1.
 • حنفی، علی؛ فخری، سیروس (1393) تحلیل شاخص‌های اقلیم دفاعی در نیمه غربی ایران، فصلنامه علوم و فنون نظامی، سال دهم، شماره 29، صص 46-25.
 • حنفی، علی ( 1394) آب و هواشناسی نظامی، چاپ اول، تهران: انتشارات دافوس آجا.
 • حنفی، علی و همکاران (1393) ارزیابی و پهنه‌بندی وضعیت اقلیم دفاعی نیمه غربی کشور با استفاده از شاخص اقلیم دفاعی، پژوهشنامه جغرافیای انتظامی، شماره 6 دوره دوم، صص 56-27.
 • حجازی, سید عباس, مباشری, محمد رضا, مجیدی, داود. (1393). استفاده از تصویر ماهواره‌ای در محاسبه قابلیت دید افقی جو، پژوهش های اقلیم شناسی، شماره 17، صص 56-47.
 • خالدی، شهریار (1375) آب و هواشناسی عملی، تهران: انتشارات قومس.
 • خوش سیما, مسعود، علی‌اکبری بیدختی, عباسعلی, احمدی گیوی, فرهنگ. (1392). تعیین عمق نوری هواویزها با استفاده از داده‌ها‌‌ی دید افقی و سنجش از دور، فیزیک زمین و فضا، شماره 39، صص 174-163.
 • درویشی، رمضانعلی (1378)، بررسی دمای آسایش محور شاهرود-سمنان از دیدگاه نظامی، پایان‌نامه کارشناسی رشته جغرافیای طبیعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران.
 • علیجانی، بهلول، کاویانی، محمدرضا (1395)، مبانی آب‌وهوا شناسی، چاپ نوزدهم تهران: انتشارات سمت.
 • کالینز، جان، ام (1384) جغرافیایی نظامی (جغرافیای طبیعی) ترجمه: آهنی، محمدرضا، محسنی، بهرام، تهران، انتشارات دانشگاه امام حسین (ع).
 • کرانیان، سید عیسی و حنفی، علی (1394)، هواشناسی و کاربرد آن در عملیات نظامی، تهران: انتشارات دانشگاه افسری امام علی (ع)
 •  صفوی، یحیی (1384) اصول و مبانی جغرافیای نظامی، تهران: انتشارات دانشگاه امام حسین(ع).

 

 • Collins, J. M. (1998). Military geography for professionals and the public. Potomac Books, Inc.
 • Galloway Gerald E., 2004, studies in military Geography and Geology. U.S. military.Acodemy.west point. New York.
 • Crook, J. (2009). Climate analysis and long range forecasting of dust storms in Iraq. Naval Postgraduate School Monterey CA.
 • Montgomery, C. S. (2008). Climatic variations in tropical West African rainfall and the implications for military planners. Naval Postgraduate School Monterey Ca.
 • LaJoie, M. R. (2006). The impacts of climate variations on military operations in the Horn of Africa. Naval Postgraduate School Monterey Ca Dept of Meteorology.

Moss, S. M. (2007). Long-range operational military forecasts for Afghanistan. Naval Postgraduate School Monterey Ca.