بررسی موانع به اشتراک گذاری دانش در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه افسری امام علی(ع)، تهران، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

چکیده

مدیران و فرماندهان به‌طورمعمول با انبوهی از اطلاعات که اغلب نیاز به تجزیه­وتحلیل بی­درنگ دارند، مواجه هستند. دسترسی و پردازش اطلاعات حجیم از یک‌سو و انتقال دانشِ حاصل از پردازش از سوی دیگر، چالش­های جدی مدیریت دانش در نیروهای مسلح است. لذا هدف این پژوهش بررسی موانع انتقال دانش در سطح سازمان­های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است. نوع پژوهش کاربردی و روش اجرای آن توصیفی است. با مطالعه­ی ادبیات موضوع به روش کتابخانه­ای، موانع اشتراک­گذاری دانش در نیروهای مسلح، استخراج و برای بررسی آن­ها از روش شاخص میانگین استفاده شد. برای جمع­آوری اطلاعات، پرسشنامه­ای در اختیار 205 نفر از فرماندهان، مدیران، اساتید و کارکنان متخصص و شاغل در نیروهای مسلح که در حوزه­ی مدیریت دانش فعالیت داشته­اند قرار گرفت. با توجه به نتیجه­ی تحلیل­های آماری با نرم­افزار SPSS و ضریب همبستگی پیرسون، متغیر فرهنگ، به‌عنوان قوی­ترین عامل و مانع تسهیم دانش در سطح نیروهای شناسایی شد. سایر متغیرهای فرماندهی و مدیریت کلان، موانع سازمانی، موانع فردی و زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات در رتبه­های بعدی قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Barriers to Knowledge Sharing In the Armed Forces of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

 • Ebrahim Nazari Farokhi 1
 • Hossein Nazari Farokhi 2
1 Department of Management, Faculty of management, Imam Ali Officers University, Tehran, Iran
2 Department of Business Management, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Zanjan, Iran
چکیده [English]

Managers and commanders typically encounter a multitude of data that often require immediate analysis. Access and processing of massive data, on one hand and transfer of processed knowledge on the other hand are the serious challenges of knowledge management in the armed forces. the main purpose of this study is to investigate the barriers to knowledge sharing at the level of the armed forces of the Islamic Republic of Iran. The present article is applied in terms of purpose and is in the category of descriptive research. In this study, first by studying literature in the library method, knowledge sharing barriers in armed forces have been extracted and then the mean index method has been used to examine them. In order to collect information, a questionnaire was provided to 205 commanders, managers, professors, and personnel working in the field of knowledge management in the Armed Forces. According to the results of statistical analysis with SPSS and Pearson correlation coefficient, the culture variable is the strongest factor and barrier to knowledge sharing in the armed forces. Other variables command and macro-management, organizational barriers, individual barriers, and ICT infrastructure, were next in line for barriers to knowledge sharing in the armed forces. It is suggested to investigate the challenges and barriers to knowledge sharing in the armed forces of the Islamic Republic of Iran, in a separate study and in an integrated platform.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Knowledge
 • Knowledge Sharing
 • Knowledge Management
 • Armed Forces
 • Barriers
 • ارمغان، نگار. (1393). موانع فرهنگی در تسهیم دانش از منظر مدیریت تغییر. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، 2(3): 108-85.
 • اقدسی، محمد. و بذرافشان، مرتضی. (1394). تعیین عوامل مؤثر بر اشتراک­گذاری دانش بین سازمانی در فرآیندهای مشارکتی (مورد کاوی سازمان امور مالیاتی). تحقیق در عملیات در کاربردهای آن. 12(1): 19-1.
 • بختیاریان، طیبه. (1387). رابطه ارتباط سازمانی بر اشتراک­گذاری دانش. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی.
 • حجازی، سیدیوسف.، کرمی دارابخانی، رؤیا. و رضوان­فر، احمد. (1395). بررسی ارتباط فرهنگ سازمانی و فرآیند مدیریت دانش در دانشکده های کشاورزی غرب کشور. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران. 2(4): 838-825.
 • خاتمیان­فر، پریسا. (1386). بررسی وضعیت و شیوه­های به اشتراک­گذاری دانش در سازمان کتابخانه­های آستان قدس رضوی. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه فردوسی مشهد.
 • رحیمی، محسن. و کلانی مهر، یعقوب. (1396). تحلیل مدیریت دانش و فناوری اطلاعات از دیدگاه فرماندهان و مدیران یک سازمان نظامی. فصلنامه مدیریت نظامی. 7(2): 138-115.
 • زنوزی مشرفی، عباس. (1389). مدیریت دانش؛ چالش­ها و موانع استقرار آن در ارتش جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه علوم و فنون نظامی. 7(19): 89-71.
 • سلیمانی، احسان، ملکی، احمد. (1399). چالش­ها و موانع پیاده­سازی مدیریت دانش در نیروهای مسلح و ارائه راهکار. فصلنامه پژوهش­های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری. 2(4): 18-1.
 • شامی زنجانی، مهدی. و قاسم تبار شهری، سید محمد. (1392). ارائه مدلی برای موفقیت اشتراک گذاری دانش (اشتراک­گذاری دانش اجتماعی) در سازمان ها. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات. 29(4): 930-905.
 • عباس­زاده، محمد. و قاسم­زاده، داود. (1397). اشتراک دانش؛ حلقه مفقوده در اجتماعات علمی. راهبرد فرهنگ، 42: 176-148.
 • فهمیده، محمد.، خلیلی، علی.، سالارنژاد، علی­اصغر. (1390). بررسی اثرات استفاده از سامانه­ی مدیریت دانش در عملکرد سازمان­های نظامی. فصلنامه علوم و فنون نظامی، 8(21): 27-7.
 • قلی­زاده، رضوان. و حسین، میرکمالی. (1389). عوامل کلیدی مؤثر بر اشتراک دانش مطالعه موردی دانشگاه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی. فصلنامهانجمنآموزشعالیایران، 3(1): 78-61.
 • کریمى زارچى، حسین.، قاسمى، مجتبى.  غلامى، نازنین. (1390). به اشتراک­گذاری دانش، موانع و را هکارها و مطالعه موردی در صنعت نفت. اکتشاف و تولید. 79: 20-16.
 • کشاورزی، علی­حسین. (1386). موانع و تسهیل کننده­های اشتراک­گذاری دانش در سازمان­ها،  اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش، تهران، مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.
 • کشاورزی، علی­حسین. آخوندزاده، الهام. (1391). شناسایی موانع اشتراک­گذاری دانش در دانشگاه شاهد با استفاده از تکنیک های آماری و تصمیم گیری. چشم انداز مدیریت صنعتی. 10:. 58-37.
 • فیلسوفیان، مریم. و اخوان، پیمان. (1396). بررسى تأثیر رفتار اشتراک­گذاری دانش بر عملکرد سازمانی؛ مطالعۀ موردى: سازمان فضایى ایران. فصلنامهعلمىپژوهشی پژوهشگاهعلوموفنّاورىاطلاعاتایران. 3: 730-713.
 • مرتضوی، عالیه. (1387). آسیب­شناسی اشتراک­گذاری دانش در سازمان (مطالعه موردی: یکی از شرکت­های خودروسازی). پایان­نامه کارشناسی ارشد، مجتمع آموزش عالی قم، دانشگاه تهران.
 • یزدانی، بیتا.، ارباب شیرانی، بهروز.، آراستی، محمدرضا. و عیسایی، محمد تقی. (1386). بررسی موانع انتقال و به اشتراک­گذاری دانش در سازمان­های ایرانی (مورد کاوی)، پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تهران، گروه پژوهشی آریانا.
 • حمیدی­زاده، محمدرضا. (1389). مدیریتدانشودانایی: ساختار،فرآیندوراهکارها، چاپ اول، قم: انتشارات یاقوت.
 • Adhikari, D. R. (2010). Knowledge management in academic institutions. International Journal of Educational Management, 24 (2): 94-104.
 • Al-qarioti, Mohammad Q. Ahmad. (2015). The Impact of Knowledge Management of Organizational Performance: An Inpirical Study of Kuwait universaity. Eurasian Journal of Business and Management, 3(4), 36-54.
 • Andreasian, G. & Andreasian, M. (2013). Knowledge Sharing and Knowledge Transfer Barriers. A Case Study: School of computer science, physics and mathematics, Linnaeus University.
 • Anote, C., Donyaprueth, K. & doba, K. (2006). managing information technology infrastructure: a new flexibility framework. Management research news, 29(10): 326-651.
 • Ayodele, F. O., Yao, L., Haron, H. B. & Juan, S. H. (2016). Review on Knowledge Sharing: Barriers and Motivations. The National Conference for Postgraduate Research, 225-237.
 • Cantoni, F., Bello, M. & Frigerio, C. (2001). Lowering the Barriers of Knowledge Transfer and Dissemination: the Italian Cooperative Banks Experiences. The 9th European Conference on Information Systems Bled, Slovenia.
 • Centobelli, P., Cerchione, R. & Esposito, E. (2017). Knowledge management in startups: systematic literature review and future research agenda. Sustainabilit, 9: 361.
 • De Vries, Jasper R. van Bommel, S. & Peters, Karin. (2018). Trust at a Distance—Trust in Online Communication in Environmental and Global Health Research Projects. MDPI, 10(11): 1-14.
 • HO, O. (2018). Knowledge Management. Journal of Business & Financial Affairs, 7(2): 1-5.
 • Jeswani, S., Kharabe, R. & Jeswani, Saket. (2018). Understanding Barriers of Knowledge Management Implementation (Interpretive Structural Modelling Approach). International Journal of Management, IT & Engineering.  8(12): 30-53.
 • Knowledge Sharing and Barriers in Organizations: A Conceptual Paper on Knowledge-Management Strategy 
 • 40
 • Hung, S.Y.,  Lai,  H.M.,  &  Chang,  W.W.  (2011).  Knowledge-sharing  motivations  affecting  R&D employees’  acceptance  of  electronic  knowledge  repository.  Behaviour &  Information technology, 30(2): 213-230.
 • Technology, 30(2), 213-230.
 • Jumeri, N., Norashikin, A. (215): Measuring Cultural Readiness for Knowledgr sharing. The 3rd National Graduate Conference. Tanaga NasionalUniversity. 8-9 April.
 • Khan, Z., Lew, Y. K. & Sinkovics, R. R. (2015). International joint ventures as boundary spanners: technological knowledge transfer in an emerging economy. Global Strategy Journal, 5: 48–68.
 • Koohang, A., Paliszkiewicz, J. & Gołuchowski, J. (2017). The impact of leadership on trust, knowledge management, and organizational performance: A research model. Industrial Management & Data Systems, 117: 521-537.
 • Lee, J. (2018). The Effects of Knowledge Sharing on Individual Creativity in Higher Education Institutions: Socio-Technical View. Administrative science, https://www.mdpi.com/2076-3387/8/2.
 • Lu, H. P., Hsiao, k. L. (2007). understanding intention to continuously share information on weblog. Internet research, 17(4): 345-361.
 • Nadason, S., Saad, R. A. & Ahmi, A. (2017). Knowledge sharing and barriers in organizations: a conceptual paper on knowledge management strategy. Indian-pacific journal of Accounting and finance, 1(4): 32-41.
 • Organization for Economic Co-operation and Development. (2004). Knowledge Management: Innovation in the Knowledge Economy, Implications for Educations and Learning. OECD Publishing.
 • Rajsiri, V. (2010). Knowledge-based system for collaborative process specification. Computers in Industry, 61(2): 161-175.
 • Razmerita, L., Kirchner, K., & Nielsen, P.  (2016). what factors influence knowledge sharing in organizations?  A social dilemma perspective of social media communication.  Journal of Knowledge Management, 20(6): 1225-1246.
 • Rehman, W. U., Asghar, N. & Ahmad, K. (2015). Impact of KM practices on firm’s performance: A mediating role of business process capabilities and organizational learning. Pak Econ Soc Rev, 53: 47-80.
 • Trivellas, Panagiotis., Akrivoulib, Zoe., Tsiforab, Evdokia., Tsoutsab, Paraskevi. The impact of knowledge sharing culture on job satisfaction in accounting firms. The mediating effect of general competencies. Procedia Economics and Finance. 19: 238 – 247.
 • Vajjhala, N. R. & Vucetic, J. (2013). Key Barriers to Knowledge Sharing in Medium-Sized Enterprises in Transition Economies. International Journal of Business and Social Science, 4(13): 90-98.
 • Wang, S. & Noe, R.A. (2010) Knowledge Sharing: A Review and Directions for Future Research. Human Resource Management Review, 20: 115-131.
 • Yu, T. K.., Lu, L. C. & Liu, T. F.  (2009). Exploring factors that influence knowledge sharing behavior via weblogs. Computers in Human Behavior, 26(1): 32-41.
 •  Zheng, T. (2017). A Literature Review on Knowledge Sharing. Open Journal of Social Sciences, 5: 51-58.