نحوه به‌کارگیری تجهیزات حمله الکترونیک راداری دورایستا در عملیات جنگ الکترونیک نیروی هوایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مدیریت دفاعی، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

چکیده

نقش عمده تاکتیک حمله الکترونیکی دورایستا در نبردهای هوایی، ایجاد اخلال در رادارها و سکوهای پدافند هوایی دشمن به‌وسیله ایجاد یک دالان امن برای مدت‌زمانی مشخص و به دنبال آن هجوم هواپیماهای شکاری بمب‌افکن خودی و انهدام رادارها و سامانه‌های پدافندی دشمن است؛ لذا این پژوهش به‌منظور تبیین نحوه به‌کارگیری تجهیزات حمله الکترونیکی بر روی هواپیمای اخلالگر راداری دورایستا در عملیات جنگال نیروی هوایی انجام شد. نوع پژوهش کاربردی، روش اجرای آن توصیفی و رویکرد آن آمیخته است. جامعه آماری 150 نفر از کارکنان متخصص حوزه جنگال و پژوهشگران و هیئت‌های علمی، جهاد خودکفایی، آماد و پشتیبانی، دانشگاه عالی دفاع ملی و ستاد کل نیروهای مسلح، و حجم نمونه که با فرمول کوکران محاسبه شد، 56 نفر است. ابزار میدانی جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها در این پژوهش، مصاحبه و پرسشنامه و ابزار کتابخانه‌ای آن اسناد و مدارک و سایت‌های اینترنتی بود. تجزیه‌وتحلیل به‌صورت آمیخته (کیفی و کمی) انجام شد. نتایج نشان داد به‌کارگیری تجهیزات حمله الکترونیکی هواپیمای اخلالگر راداری دورایستا در عملیات جنگال نیروی هوایی با شاخص‌هایی نظیر اخلال نویز، اخلال فریب و جمر امکان‌پذیر است. تجهیزات جنگ الکترونیک هواپیمای اخلالگر راداری دورایستا در حوزه حمله الکترونیکی گامی مؤثر در جهت افزایش توان رزم هوایی و جلوگیری از تلفات در نبردهای احتمالی در بر خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

How to Use Direct Radar Electronic Attack Equipment in Air Force Electronic Warfare Operations

نویسنده [English]

 • Hadi Kasaee
M.A in Defense Management, AJA Command and Staff University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The main role of standoff electronic attack tactics in air battles is to disrupt the enemy's radars and air defense platforms by creating a safe corridor for a certain period of time, followed by the attack of indigenous bomber fighter jets and the destruction of enemy radars and defense systems. This research is of applied type, its implementation method is descriptive and its approach is considered mixed. The statistical population consists of forestry specialists and researchers and faculty members, self-sufficiency jihad, readiness and support, the Higher National Defense University and the General Staff of the Armed Forces, and is estimated to be about 150 people. The sample size, calculated using Cochran's formula, is 56 people. The method of collecting field information and libraries, field tools of collecting information and data in this research, interviews and questionnaires and its library tools are the study of documents and Internet sites. Using electronic attack equipment on standoff radar interceptor aircraft in Air Force forest operations is questioned. The researcher seeks to explain how to use electronic attack equipment on standoff radar aircraft in Air Force forest operations. The electronic warfare equipment of the standoff radar interceptor aircraft in the field of electronic attack will be an effective step towards increasing the air combat capability and preventing casualties in possible battles. Designing and building programmable and network-able interceptors with radar warning systems is one of the future plans of technical and specialized departments.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Standoff Electronic Attack
 • Electronic Warfare Operation
 • Radar Jamming. Electronic Countermeasure Equipment
 • بالا زاده، علی‌اصغر، شریفان، محمد اسماعیل، (۱۳۹۵)، عملیات جنگال قدرت هوایی، تهران: انتشارات دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا.
 • گروه مطالعاتی، (۱۳۹۲)، تبیین ابعاد و مؤلفه‌های جنگ الکترونیک درنبرد ناهمتراز، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا.
 • جلیلوند، هادی، (۱۳۸۷)، حمله الکترونیکی، تهران: انتشارات مرکز آموزش‌های هوایی شهید خضرایی.
 • جواهری، علیرضا، (۱۳۹۱)، فرهنگ تشریحی جنگ الکترونیک، تهران: موسسه آموزشی و تحقیقات صنایع دفاعی.
 • زارع نعمتی، بهمن، (۱۳۸۸)، اقدامات ضد ضدالکترونیکی، تهران: چاپخانه فرماندهی آموزش‌های هوایی شهید خضرایی.
 • زارع نعمتی، بهمن، (۱۳۸۷)، حفاظت الکترونیکی، تهران: انتشارات مرکز آموزش‌های هوایی ش خضرایی.
 • سائسی، سید محسن، (۱۳۸۰)، کاربرد سامانه‌های دفاع الکترونیکی، جلد ۱ و ۲، چاپ دوم، تهران: چاپخانه نیروی هوایی.
 • سنگر گیر، مراد، (۱۳۹۱)، فرهنگ تشریحی جنگ الکترونیک، تهران: موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
 • طالقانی، محمود، (1380)، روش تحقیق نظری، تهران: دانشگاه پیام نور،
 • نظری، ابوالفضل، (۱۳۸۷)، اقدامات پشتیبانی جنگ الکترونیک، تهران: چاپخانه فرماندهی آمادوپش هوایی.
 • نیازمند، میلاد، (۱۳۹۳)، اقدامات ضدالکترونیکی، تهران: چاپخانه فرماندهی آمادوپش هوایی.
 • نیازمند، میلاد، (۱۳۹۳)، مروری بر مبانی جنگ الکترونیک، تهران: چاپخانه فرماندهی آمادوپش هوایی.
 • نایبی، محمدمهدی (۱۳۸۵)، جنگ الکترونیک، تهران: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف.
 • Surendra, L., Shameem, S., Raj, G. K., & Chowdary, S. PERFORMANCE STUDY OF SELF SCREENING AND STAND-OFF RADAR JAMMERS. - ijaer 2012, vol. no. 3, issue no. ii.
 • Center, N. A. W. (1997). Electronic warfare and radar systems engineering handbook. Electronic Warfare Division, Pont Mugu, CA.

 • Goodman, G. (2009). Lethal SEAD-The DOD hopes that new cooperative emitter targeting concepts and improved anti-radiation missiles are more than a match for the upgraded threats and emitter shutdown tactics. Journal of Electronic Defense32(4), 26.