زمینه‌های تحقق و راهکارهای اجرای نظام آموزشی دانشگاه هوایی شهید ستاری با رویکرد پژوهشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی صنایع، مدرس دانشگاه هوایی شهید ستاری

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، مدرس دانشگاه هوایی شهید ستاری (نویسنده مسئول)

3 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، مدرس دانشگاه هوایی شهید ستاری

4 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دفاعی دافوس آجا، مدرس دانشگاه هوایی شهید ستاری

چکیده

هدف اصلی این پژوهش تعیین زمینه‌ها‌ی تحقق و راهکارهای اجرای نظام آموزشی دانشگاه هوایی شهید ستاری با رویکرد پژوهشی است. به منظورجمع آوری اطلاعات، پرسشنامه‌ای بر مبنای طیف پنج درجة لیکرت طراحی شده که وضعیت نظام آموزشی آن دانشگاه را در ابعاد چهارگانه مدل پژوهش محوری سنجیده است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه اساتید و دانشجویان سال سوم دانشگاه هوایی شهید ستاری است که از بین آنها با روش نمونه‌گیری تصادفی تعداد 334 نفر انتخاب شده‌اند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که نظام آموزشی دانشگاه هوایی شهید ستاری آموزش محور بوده و ابعاد آن با مدل مطلوب فاصله دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Realization Methods and Implementation Approaches of the Educational System in Shahid Sattari Air Force University: a Research-Oriented Approach

نویسندگان [English]

  • Mohammad Taghi Partovi 1
  • Hossein Kolivand 2
  • Rahmat Ebrahimi 3
  • Hossein Omidi 4
1
2
3
4
چکیده [English]

The main objective of the research is to determine the realization methods and implementation approaches of the educational system in Shahid Sattari Air Force University having a research-oriented view in mind. In order to collect information, a five- scale Likert questionnaire was designed to assess the academic situation of the university in the four-dimensional research-oriented model. The statistical population of the research comprised of all teachers and junior students of Shahid Sattari University, among which 334 people were selected using random sampling method. The results of the research suggested that the current educational system of Shahid Sattari University is one of educational-oriented, and is far from the ideal model.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational system
  • research-oriented
  • educational-oriented
  • Shahid Sattari Air Force University