شبیه‌سازی کشف و شناسایی تهدیدات هوایی در سامانه‌های فرماندهی و کنترل‌

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دافوس آجا – دانش آموخته دکتری مدیریت راهبردی دانشگاه دفاع ملی

2 نویسنده مسئول - مدرس دافوس آجا

3 عضو هیئت علمی دافوس آجا

چکیده

   در سامانه‌های فرماندهی و کنترل فعلی که عموماً مطابق حلقه OODA عمل می‌کنند؛ سامانه‌های مشاهده و کشف اولین و ضروری‌ترین بخش محسوب می‌شوند. تشخیص فرایند شناسایی و نقاط قوت و ضعف آن با مطالعه مداوم، مستمر و طولانی ممکن است، در حالیکه شبیه سازی فرایندهای کشف این امر را تسهیل می نماید. در این مقاله با مطالعه و شبیه‌سازی معماری فعلی سامانه‌هایC4I  کاربردی مورد استفاده در نیروهای نظامی و بومی، بویژه در بخش کشف و شناسایی فرایند کشف کاملاً مشخص و مدلسازی شده و بر اساس نقاط ضعف مشخص شده؛ معماری جدیدی برای این سامانه‌ها پیشنهاد شده است. در بخش شناسایی و کشف تهدیدات هوایی بعد از برازش مدل آماری فرایند مذکور از روش Bayesian و تولید داده های تصادفی در نرم افزار Arena استفاده شده است. نتایج شبیه سازی نشاندهنده افزایش 3/7 درصدی در روند تصمیم‌گیری سامانه پیشنهادی نسبت به سامانه فعلی تحت مطالعه را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simulation of Detection and Identification of Air Threats in the Command and Control Systems

نویسندگان [English]

  • Bahram Rezaei 1
  • Mohammadtaghi Partovi 2
  • Gholamreza Nasirpur 3
1
2
3
چکیده [English]

In the persent command and control systems which genrally act based on the OODA loop, the observation and identification systems are the premier and most essential parts. The recognition of the identification process and its strengths and weaknesses is made possible through constant and long-term study and the the simulation of detection processes makes it easier. This paper models the detection process completely through studying and simulating the present architecture of domestic C4I systems used in the military, especially in detection and identification section, and processes a new architecture for them. In the air threats detection and identification section, a statistical model of the process was explored and then the Bayesian method with random data generation via Arena software was used. The simulation results indicate a %7.3 improvement in the decision-making in propsed system compared to the present system. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Command and Control Systems
  • Decision-Mmaking
  • Detection
  • Air Threats