مطالعه و بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر سرمایه اجتماعی اساتید دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیأت علمی و مدرس دانشگاه هوایی شهید ستاری

2 کارشناس ارشد مدیریت MBA

چکیده

زمینه و هدف: هدف در پژوهش کاربردی حاضر، بررسی میزان تاثیر فرهنگ سازمانی بر سرمایه اجتماعی اساتید دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری در جهت ارائه راه‌کارهایی برای تقویت این مهم در راستای بهبود و پیشرفت اهداف سازمانی می‌باشد.
روش: جامعه‌ی آماری این پژوهش ، شامل کلیه اساتید و مدرسان دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری ( اعضای هیأت علمی و نظام مدرسین اجا) می باشد که حجم آماری 270 نفر و حجم نمونه براساس فرمول کوکران 160 نفر بدست آمده است. در این پژوهش داده‌های اولیه از طریق روش کتابخانه‌ای و داده‌های ثانویه با استفاده از روش میدانی (پرسشنامه) بدست آمده است. برای تایید یا رد فرضیه‌های پژوهش از روش تحلیل عاملی تاییدی و نرم افزار لیزرل استفاده شده است.
یافته‌ها: با توجه به بررسی انجام شده بر روی پنج فرضیه پژوهش، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که در مجموع، تقویت عوامل فرهنگ سازمانی در افزایش مولفه‌های سرمایه‌ اجتماعی اساتید دانشگاه موثر می باشد. این تاثیر به خصوص در متغیر اعتماد بیشتر است. اما در خصوص متغیر مشارکت نیازمند توجه و ملاحظات بیشتری است.
نتیجه‌گیری: شناخت عوامل فرهنگی هر سازمان و تلاش جهت تقویت این عوامل از وظایف مهم مدیران است. فرهنگ، منبع اعتماد و همکاری است. هرچه شعاع اعتماد بیشتر باشد گروه مورد نظر، سرمایه اجتماعی بیشتری خواهد داشت.


کلمات کلیدی: سرمایه اجتماعی، فرهنگ سازمانی، اعتماد، مشارکت، پیوندهای اجتماعی غیررسمی، بخشش و روحیه داوطلبی، تنوع معاشرت‌ها و دوستی‌ها.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study about influence of organizational culture on the social capital in the shahid sattari air university's professors

چکیده [English]

The aim of applied research is to investigate the impact of organizational culture on social capital of shahid sattari air University to provide solutions to strengthen this important organization objective is to improve and progress.The study population included all professors and lecturers of the shahid sattari air University, which is based on the sample size and sample size of 160 by 270 is obtained.in this study, preliminary data through library research and secondary data obtained by field. To confirm or refute the hypothesis of confirmatory factor analysis and LISREL software is used.Strengthening the organizational culture of university professors is effective in increasing the social capital indicators. This effect is particularly variable confidence. But the variable participation requires further consideration.
Understanding the cultural factors of any organization and an effort to promote these important tasks administrators. Culture is a source of trust and cooperation. More reliable is the radius of the target group, will have more social capital.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Social Capital
 • Organizational Culture
 • Trust
 • Partnership
 • informal social ties
 • منابع:

  • استانلی دیویس (1376)؛ "مدیریت فرهنگ‌سازان"؛ ترجمه‌ی ناصر میرسپاسی و پری‌چهر معتمد گرجی، چاپ دوم، تهران، انتشارات مروارید.
  • الوانی، سید مهدی و میرعلی سید نقوی (1380)؛ سرمایه اجتماعی: مفاهیم و نظریه‌ها؛ فصل‌نامه مطالعات مدیریت، شماره 33 و 34
  • امینی، آزاده (1378)؛ تأثیر سرمایه اجتماعی بر چرخه مدیریت دانش، دانشگاه تهران (پایان‌نامه کارشناسی ارشد)
  • ایران‌نژاد پاریزی، مهدی (1385)؛ روش‌های پژوهش در علوم اجتماعی، چاپ سوم، نشر مدیران.
  • خاکی، غلامرضا (1384)؛ روش پژوهش در مدیریت؛ تهران دانشگاه آزاد اسلامی.
  • رابینز، استیفن (1378)؛ مدیریت رفتار سازمانی جلد سوم، ترجمه‌ی علی پارساییان و سید محمد اعرابی؛ تهران مؤسسه‌ی مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
  • رحمانپور، لقمان (1382)؛ مدیریت سرمایه اجتماعی: رویکردی اثربخش در مدیریت منابع انسانی، فصلنامه مطالعات مدیریت.
  • زالی، محمدرضا (1378)؛ تعامل فرهنگ و یادگیری سازمانی؛ فصل‌نامه مصباح، سال هشتم، شماره 32.
  • سکاران، اوما، (1385)، روش‌های پژوهش در مدیریت، صائبی، محمد؛ شیرازی، محمود. تهران: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌نویسی، چاپ چهارم.
  • شریف‌زاده، فتاح (1377)؛ مدیریت فرهنگ سازمان؛ تهران، نشر قومس.
  • فرهی بو زنجانی، برزو (1383)؛ گزارش پژوهش: بررسی و شناخت فرهنگ‌سازمانی نیروهای مسلح (وضع موجود)، مرکز تحقیقات استراتژیک ستاد کل – گروه نیروی انسانی،.
  • فرهی بو زنجانی، برزو و زارع اشکذری، جلال‌الدین (1384)؛ بررسی و شناخت فرهنگ‌سازمانی ناجا. مرکز تحقیقات و پژوهش‌های ناجا". گروه مدیریت و نیروی انسانی،.
   • Coleman, J. S, (1990); “Foundations of Social Theory” Cambridge, Harvard university press.
   • Crozier, M. and E. Friedberg. (1980). Actors and Systems. Chicago: University of Chicago Press.
   • Deker, P and Uslaner, E. M (2001), Social Capital and participation in everyday life, Rutledge press. London and New York
   • Denison, D. (2006);” Organizational Culture and Effectiveness, New York.
   • Fukuyama. F, (1995); “Trust”: the social virtues & the creation of prosperity”; New York, Free press.
   • Kim S. Cameron and Robert E. Quinn. (2006);” Diagnosing and Changing Organizational Culture Based on the competing values Framework, Revised Edition/ Jossey-bass.
   • Pettigrew, A. (1989). “Context and Action in the Transformation of the Firm”.Journal of Management Studies. 24:646-70
   • Putnam, R. D, (1995); “Bowling alone: American’s declining Social Capital”; Journal of Democracy.
   • Smedlund, Anssi (2008), “the knowledge system of a firm: Social Capital for explicit, tacit and potential knowledge”; Journal of knowledge management, Vol 12, No 1.