الگوی پیروزی مجاهدان اسلام در جنگ‌های ترکیبی از منظر قرآن مجید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مرکز مطالعات راهبردی آجا

چکیده

در جنگهای امروزی که به صورت هیبریدی- استفاده یک بازیگر دولتی یا غیر دولتی با ترکیبی از شکل‌های متعارف، نامنظم و نامتقارن و بکارگیری شیوه‌ها و ابزار‌های دیپلماتیکی، اطلاعاتی، نظامی و اقتصادی با هدف ایجاد بی‌ثباتی در کشور هدف- انجام می‌گیرند؛ تفوق بر دشمنان مستلزم ارائه و بکارگیری الگوی خردمندانه‌ای است که متضمن کسب پیروزی نهایی در این نوع از جنگها باشد. بنابراین سوال عمده مقاله عبارت از: الگوی پیروزی مجاهدان اسلام در جنگ‌های ترکیبی از منظر قرآن کریم کدام است؟ و هدف اصلی آن، تبیین الگوی پیروزی مجاهدان اسلام در جنگ‌های ترکیبی از منظر قرآن کریم می‌باشد. این مقاله دارای روش داده بنیاد و از نوع کاربردی محسوب می‌شود. جامعه‌ آماری تحقیق؛ مشتمل بر آیات نورانی و تفاسیر نمونه و راهنما قرآن کریم و همچنین بیست نفر از خبرگان علوم قرآنی و دفاعی است که با روش هدفمند انتخاب شده‌اند. روش‌های گردآوری داده‌ها میدانی و کتابخانه‌ای و ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه است. بر مبنای یافته‌های این مقاله 95%جامعه نمونه (اکثریت مطلق) تاثیر مقوله‌های بدست آمده بر الگوی قرآنیِ پیروزی مجاهدان اسلام در جنگ‌های ترکیبی را در حد خیلی زیاد می‌دانند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pattern of triumph of Muslim Mujaheds (fighters) in combined wars From the point of view of the Holy Quran

چکیده [English]

Abstract:

In today’s wars in which a state or a non-state actor uses a hybrid combination of conventional, irregular and asymmetric forms and deploys diplomatic, intelligence, military and economic methods and tools with the aim of destabilizing the target country, dominance over enemies requires initiation and deployment of a wise pattern which would guarantee a final triumph in this type of wars. Therefore, the main question of the present article includes: What is the pattern of triumph of Muslim Mujaheds (fighters) in combined wars from the point of view of the Holy Quran? And the main objective of the article is to elaborate on the pattern of triumph of Muslim Mujaheds in the combined wars from the point of view of the Holy Quran. the article has a data-based method and it is considered as an applied method. The statistical community of the research consists of the luminous Verses and model and guiding commentaries of the Holy Quran in addition to the opinions of twenty Quranic science and defense experts, which have been adopted by a targeted method. The data have been collected through field and library methods and the tool of information gathering has been a questionnaire. Based on the findings of this article : " 95% of the model community (absolute majority) considers the categories extracted from the Quranic pattern to have a very high effect on the triumph of Muslim Mujaheds in the combined wars."

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Holy Quran"
 • "pattern"
 • "Mujahed"
 • combined war
 • منابع:

  •  قرآن کریم، ترجمه: آیت‌الله‌العظمی ناصر مکارم شیرازی
  • احمدی حسن، (1387) ویژگی‌های مجاهدان (پاسداران) صدر اسلام، فصلنامه حصون - تابستان 1387، شماره 16
  • استرس و همکاران (1390) اصول روش تحقیق کیفی، بیوک محمدی (مترجم)، تهران، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
  • دانایی‌فرد و همکاران، حسن (1386) روش‌شناسی پژوهش کمی در مدیریت؛ رویکردی جامع، تهران، انتشارات صفار، چاپ دوم
  • دانش آشتیانی، محمدباقر، (1388) الگوی طرح‌ریزی راهبرد دفاعی- امنیتی، تهران، انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی
  • رستمی، محمود (1386) فرهنگ واژه‌های نظامی، تهران، انتشارات ایران سبز
  • روح‌بخش، سید علی (1389) دانش‌نامه سوره‌های قرآن (چاپ دوم) – قم، انتشارات ورع
  • ساروخانی، باقر (1377) روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی اصول مبانی، جلد یکم، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
  • عمید، حسن (1362) فرهنگ عمید، چاپ بیست و دوم، تهران، انتشارات امیرکبیر
  • مکارم شیرازی، ناصر و همکاران (1367) تفسیر نمونه، چاپ سوم، قم، انتشارات دارالکتب الاسلامیه

  هاشمی رفسنجانی، اکبر و جمعی از محققان (1386) تفسیر راهنما، چاپ پنجم، قم، انتشارات بوستان کتاب