بررسی راهکارهای مناسب برای جذب نیروی انسانی کیفی در ارتش جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

1 دانشگاه عالی دفاع ملی

2 2- دکتری حرفه‌ای مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

3 3- کارشناس ارشد مدیریت دفاعی دانشگاه فرماندهی و ستاد اجا

چکیده

وابستگی شدید کلیه سازمان‌ها به کیفیت نیروی انسانی استخدام شده ( نیروی کیفی) مدیران و مسئولین را بر آن داشته است به دنبال گزینش و پذیرش بهترین‌ها باشند. این تحقیق با این پرسش کار خود را آغاز نمود" مناسب‌ترین راهکارها برای جذب نیروی انسانی کیفی در ارتش جمهوری اسلامی ایران کدامند ؟" شناسایی خصوصیات نیروی انسانی کیفی و شناسایی عوامل موثر در جذب نیروی انسانی کیفی در ارتش جمهوری اسلامی ایران به عنوان اهداف این پژوهش تعیین گردید. نوع این تحقیق کاربردی بوده و با روش توصیفی – تحلیلی با انتخاب جامعه 20 نفره خبرگی پژوهش ادامه یافت. ابزار گردآوری اطلاعات این پژوهش را دو پرسشنامه محقق ساخته برای توزیع در بین دو حوزه مطالعاتی تشکیل داد. داده‌های حاصل از این تحقیق که با فن دلفی و با استفاده از اجماع نظر خبرگان جمع آوری شده است و نتایج آن اجماع‌نظر حداقل 95 درصد خبرگان تحقیق بوده به عنوان آورده‌های تحقیق قید گردیده است. مراحل روش علمی تحقیق به ترتیب طرح پرسش آغازی، مطالعات اکتشافی ، طرح نظری مسئله تحقیق، ساختن مدل تحلیلی، مشاهده، تحلیل اطلاعات و در نهایت، نتیجه گیری می‌باشد. به موجب این طرح ابتدا ویژگی‌های نیروی انسانی کیفی از کلیه منابع و مصاحبه‌های اکتشافی استخراج و از طریق ابزار پرسشنامه و مصاحبه حضوری با خبرگان اولویت رتبه‌ای هر یک از ویژگی‌ها  در پنج طبقه مشخص گردید. در تعیین راهکارهای جذب در گروه‌های مختلف رسته‌ای در خانواده رسته‌های بیست و هشت گانه چهار راهبرد R1 ، R2 ، R3 و R4 در مقابل آنهاقرار گرفته و راهکارهای جذب در اولویت‌های اول و دوم مشخص گردید .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Offering Appropriate Solutions for recruitment of quality manpower in the Islamic Republic of Iran Army

نویسندگان [English]

 • Mohsen Khoshdel 1
 • ahmad khade hosseinie 2
 • mohammad lotfi 3
1
2
3
چکیده [English]

Strong dependence of any organization on the quality of staff employed (quality staff) caused managers and authorities to look for selection and acceptance of the best. This research initiated the work with this question "what are the best practices for recruitment of the quality personnel in the Islamic Republic of Iran Army?" Identifying characteristics of quality manpower and factors affecting the quality of recruitment in the Islamic Republic of Iran Army were determined as the objectives of this research. Naturally, the type of research is qualitative and analytical-descriptive research method by selecting a 20 member community expertise was sought. Data collection for the survey was questionnaire distributed among the two study areas. The data obtained from this study using the Delphi consensus and expert opinion and the results obtained which are sum opinion of at least 95% research experts, has been stated as research outcome. The steps of the scientific method of research starts with initial questions and continues with exploratory studies, conceptual design of the research, making the research model, observation, information analysis and ultimately research conclusion. Firstly, in this research project, the characteristics of qualitative personnel explored from all sources and interviews through questionnaires and interviews with experts, and then the priority ranking of each feature were determined in five categories. Determining the courses of action to recruit different branch categories of a family of twenty-eight branches, four strategies R1, R2, R3 R4 were defined and prioritized strategies courses of action I and II to recruit were found.

کلیدواژه‌ها [English]

 • human resources
 • quality personnel
 • recruitment
 • army
 • منابع

  • · قرآن کریم
  • · نهج البلاغه ، فیض الاسلام .
  • · اقتداری، علی محمد(1372)، سازمانی و مدیریت چاپ بیست و ششم، انتشارات مولوی.
  • · بلانچارد، کن، و بیلزهیلز و فیل هود جس (1999) ، هرم معکوس ، ترجه هما چمنزار، چاپ سوم، مؤسسه خدماتی فرهنگی رسا .
  • پی. رابینز، استیفن (1377)، رفتار سازمانی ، چاپ اول، ترجمه دکتر علی پارسائیان و دکتر سید محمد اعراب، انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
  • جزن ، نسرین (1375)، مدیریت منابع انسان، تهران: نشر نی.
  • · خمینی ، روح ا... (1385) ، صحیفه نور جلد 8 .
  • دعائی حبیب ا... (1377) ، مدیریت منابع انسانی چاپ دوم، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد .
  • · رابینسون، پیرس (1377)، برنامه­ریزی و مدیریت استراتژیک چاپ اول، ترجمه دکتر سهراب خلیلی شورینی ، انتشارات یادواره کتاب.
  • · رشید زاده ، فتح الله (1389) ، فرازهایی از اندیشه‌های دفاعی- نظامی فرماندهی معظم کل قوا ، انتشارات دانشکده افسری امام علی(ع)
  • · سعادت، اسفندیار (1375)، مدیریت منابع انسان، تهران: سازمان مطالعه و تدون کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
  • سیدجوادینی، سیدرضا (1373) ، برنامه ریزی نیروی انسانی ، تهرا : انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
  • · عابدی­جعفری، حسن(1370)، جایگاه و موضوع علم مدیریت، فصلنامه مصباح، تهران دانشکده امام حسین(ع)، سال اول شماره صفر.
  • علاقه­بند، علی- رهرسی بال و کنت بلانچارد (1365)، مدیریت رفتار سازمانی، : کاربرد منابع انسانی ، ترجمه مؤسسه انتشارات امیر کبیر .
  • · علاقه بند ، علی (1382) ، مدیریت عمومی ، چاپ نهم ، تهران مؤسسه نشر روان .
  • · قوامی، سید صمصام الدین (1383) ، مدیریت از نظر کتاب و سنت ،؛ قم : دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری ، مرکز تحقیقات علمی .
  • · معمارزاده، غلامرضا و دیگران، گزارش پژوهش استراتژی بکارگیری منابع انسانی، تهران شهریور1380.
  • میر سپاسی ، ناصر (1385) ، مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار، ویرایش جدید چاپ اول، انتشارات میر.