بررسی اثربخشی خدمات مشاوران در کاهش مشکلات رفتاری و تحصیلی دانشجویان دانشگاه افسری امام علی(ع)در سال تحصیلی92-1391

نویسندگان

1 - عضو هیات علمی دانشگاه افسری امام علی(ع)

2 - کارشناس ارشد مدیریت MBA دانشگاه صنعتی شاهرود

3 دانگاه افسری امام علی (ع)

چکیده

امروزه تعلیم و تربیت باید چنان قابلیتی را در افراد پرورش دهد که بتوانند خود را با تحولات و دگرگونی‌های سریع اجتماعی همگام سازند. هدف از انجام این پژوهش بررسی اثربخشی خدمات مشاوران در کاهش مشکلات رفتاری و تحصیلی دانشجویان دانشگاه افسری امام علی (ع) می‌باشد. برای نیل به این منظور نمونه 335 نفری از جامعه 2560 نفری از دانش آموزان و نیز نمونه 95 نفری از جامعه آماری 125نفری استادان دانشگاه افسری را از طریق جدول کرجسی و مورگان به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب نمودیم. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته می‌باشد که شامل 22 سؤال و با تایید روایی و پایایی آن با استفاده از سوالات پنج گزینه‌ای از طیف لیکرت تهیه و به صورت فردی در دانشگاه افسری امام علی (ع) اجرا گردیده است. روش آماری برای توصیف داده‌ها از آمار توصیفی و برای تحلیل داده‌ها در قسمت آمار استنباطی از آزمون‌های T گروه‌های مستقل، آزمون همبستگی پیرسون، آزمون میانگین و آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شده است.نتایج به دست آمده از آزمون سؤالات پژوهشی تحقیق نشانگر آن است که بین میزان اثربخشی کلی مشاوران از دیدگاه دانشجویان و استادان، بین میزان اثربخشی مشاوران از بعد حل مشکلات رفتاری دانشجویان از دیدگاه دانشجویان و استادان، بین میزان اثربخشی مشاوران از بعد کاهش مشکلات تحصیلی دانشجویان از دیدگاه دانشجویان و استادان و بین میزان اثربخشی مشاوران از بعد ارجاع دانشجویان به مراکز ذیربط از دیدگاه دانشجویان و استادان تفاوت وجود دارد. اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد که میزان اثربخشی کلی از دیدگاه استادان بیشتر از دانشجویان است. بین میزان اثربخشی کلی مشاوران از دیدگاه دانشجویان سال اول، دوم و سوم تفاوت وجود دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of advisor services effectiveness in reducing behavioral and academic problems of students in Military University of Imam Ali(AS)

نویسندگان [English]

 • abdolreza mohammadi 1
 • omid afrasiyabi 2
 • Javad Sharafi 3
1
2
3
چکیده [English]

Today, education must develop in people capability so that they can keep pace with rapid social changes. To achieve these goals requires diagnosing the talents and abilities of individual students based on ongoing research and investigations according to methodology and scientific standards and to help each student according to his resources and capabilities on the one hand and needs of changing society on the other hand. The purpose of this study is to evaluate advisor services effectiveness in reducing behavioral and academic problems of students in Military University of Imam Ali (AS). Data collection is questionnaire which includes 22 items and the validity and reliability test of questions using a five-item Likert has been confirmed.They have been performed in the Military University of Imam Ali(AS) individually. Statistical methods for data description is descriptive statistics and for data analysis T test independent groups, Pearson's correlation test, Mean test and one-way ANOVA were used.The results indicate that the overall effectiveness are different from the perspective of students and faculty advisors.The rate of overall effectiveness of advisors are also different from the view point of freshmen, sophomore and junior students.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Consultation
 • Consulting services
 • Behavior problems and academic
 • Effectiveness of advisor
 • منابع

  • آرین، خدیجه. “نظریه‌های مشاوره و دیدگاه‌های مشاور”، انتشارات اطلاعات، 1379.
  • احمدی، محمد. “بررسی نقش مشاوران در زمینه‌ی امور آموزشی دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان‌های استان مرکزی”، پایان نامه کارشناسی، 1379.
  • اردبیلی، یوسف. “مشاوره و راهنمایی حرفه‌ای”، انتشارات ویرایش، 1374.
  • اصغری پور، حمید. “کلیات مشاوره و راهنمایی”، نشر تمرین، 1382.
  • امیری، عبدالحسین. “بررسی مقایسه‌ای ویژگی‌های روانشناختی-اجتماعی و حرمت خود نوجوانان مبتلا به اختلالات سلوک و عادی”، پایان نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، 1381.
  • حسینی، مهدی. “اصول و روش‌های مشاوره و راهنمایی”، تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، 1377.
  • حسینی بیرجندی، سیدمهدی. “مشاوره و راهنمایی در تعلیم و تربیت اسلامی”، انتشارات امیرکبیر، 1375.
  • شاملو، سعید. “بهداشت روانی”، انتشارات رشد، چاپ دوازدهم، 1376.
  • شرتز، واتسون. “اصول راهنمایی”، ترجمه: دکتر علی شریعتمداری، انتشارات جهاد دانشگاهی، 1371.
  • شفیع آبادی، عبدالله. “پویایی گروهی و مشاوره گروهی”، تهران: انتشارات رشد، 1369.
  • شفیع آبادی، عبدالله. “مقدمات مشاوره و راهنمایی، مفاهیم و کاربردها”، انتشارات دانشگاه پیام نور، 1370.
  • شفیع آبادی، عبدالله. “مشاوره و راهنمایی تحصیلی و شغلی، مفاهیم و کاربردها”، انتشارات وزارت امور خارجه، 1379.
  • صافی، احمد. “مشاوره و راهنمایی در دوره‌های تحصیلی”، انتشارات رشد، 1380.
  • طلاجوری، بهجت. “تعیین اثربخشی عملکرد مشاوران نظام جدید آموزش متوسطه نظری ناحیه 2 شهر همدان از دیدگاه مدیران و دانش آموزان”، پایان نامه کارشناسی، 1382.
  • گیبسون، رابرت و ماریان، میشل. “مبانی مشاوره و راهنمایی”، ترجمه: دکتر باقر ثنایی، انتشارات  بعثت، 1377.