بررسی عوامل مؤثر بر ترک خدمت پیش از موعد کارکنان مطالعه موردی، قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) آجا

نویسندگان

1 - عضو هیات علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

2 دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

چکیده

 نقش کارکنان ارزشی، مبتکر و باتجربه و نوآور در انجام مأموریت‌های قرارگاه فوق‌العاده مهم بوده و هست. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد روند ترک خدمت پیش از موعد کارکنان نگرانی‌هایی را در سطح قرارگاه در زمینه از دست دادن احتمالی نیروهای متخصص ایجاد نمود. از این رو، هدف این تحقیق، تعیین و اندازه‌گیری میزان تأثیر عوامل مؤثر (فردی، سازمانی و محیطی) بر ترک خدمت پیش از موعد کارکنان قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) می‌باشد. نوع تحقیق، توصیفی (تحلیل کیفی) با رویکرد آمیخته می‌باشد. جامعه آماری مورد استفاده در این تحقیق، جامعه 2100 نفره کارکنان ستاد قرارگاه پدافند می باشند، که از طریق فرمول کوکران، نمونه 100 نفره از این جامعه آماری به گونه‌ای استخراج شد که  شامل سه طیف افسر، درجه دار و کارمند باشد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، مصاحبه با صاحبنظران و گروهی از جداشدگان از سازمان قرارگاه و همچنین پرسشنامه بوده که بعد از  تایید روایی _تأیید صاحبنظران_ به نمونه 100 نفره از جامعه آماری ارسال شد و پایایی پرسشنامه‌های جمع‌آوری شده، از طریق اجرای آزمون آلفای کرونباخ و روش تنصیف یا دو نیمه کردن، مورد تأیید قرارگرفت. سپس داده‌های جمع‌آوری شده، از طریق آزمون خی2 با استفاده از نرم افزار SPSS20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در نهایت، فرضیات تحقیق مورد قبول واقع شد و هر سه عامل فردی، سازمانی و محیطی در ترک زودتر از موعد کارکنان قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) مؤثر شناخته شد. در پایان، محقق پیشنهادهای کاربردی را به ادارات ذی‌ربط ارائه نمود، تا بتوانند این پدیده خطرناک را از کارکنان این قرارگاه دور و یا حداقل از سرعت آن بکاهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing factors effective on job abandoning in Khatam-ol-Anbia air defense headquarters (case study)

نویسندگان [English]

 • abbas Moshrefi Zonozi 1
 • Ahmad Maldar 2
چکیده [English]

The role of innovative, experienced, and quality employees to perform assigned missions has been incredibly important. Field studies show that there have been some concerns regarding the possible loss of specialists due to early job abandoning in air defense Khatam- ol - anbya (pbuh) headquarters. Hence, the aim of this study is to determine and measure the effectiveness of factors (individual, organizational and environmental) which affect personnel to decide to quit their job.  This is a descriptive type of research with mixed approach. The population used in this study is 2100 members of air defense headquarters.Information was gathered through questionnaire and interviews with experts and some of those who left air defense headquarters. After reliability of questionnaire was confirmed by experts, they were  sent to 100 members of air defense headquarters who were chosen through Cochran formula in a way that include all three different officers, noncommissioned officers and civil. Validity of questionnaire was confirmed through Cronbach’s  alpha  test and split-half method.

کلیدواژه‌ها [English]

 • premature desertion
 • Individual Factors
 • Organizational Factors
 • Environmental factors
 • Job Satisfaction
 • منابع:

  • آمسترانگ، مایکل"راهبردهای مدیریت منابع انسانی،رویکردکلی کسب و کار" ابیلی، خدایار موفقی، حسن، مترجمان جهانگیری، علی، مهرعلی، امیر هوشنگ، شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر حفظ و نگهداشت کارکنان متخصص سازمان ساصد، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی ویژه مدیریت ،سال هشتم ،شماره 29 ،سال 1390
  • جهانگیری،علی، مهرعلی، امیر هوشنگ،شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر حفظ و نگهداشت کارکنان متخصص سازمان ساصد، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی ویژه مدیریت ،سال هشتم، شماره 29 ،سال 1389
  • دینان، غلامرضا،" نقش روابط عمومی در تنش زدایی "مجله مدیریت بانک ملی ،1388
  • رندال، آر، راس، الیزابت،ام آلتمایر "استرس شغلی" ترجمه غلامرضا خواجه پور، تهران، سازمان مدیریت صنعتی،1389
  • غفاری،­ عباس"ترک خدمت مجازی عاملی موثر در ناکارآمدی سازمان ها"موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی،1389
  • صاحب الزمانی ،محمد،بررسی رضایت شغلی اعضای هئیت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی مستقر در تهران ،پایان نامه کارشناسی ارشد،تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز،1386
  • کاملی، محمد جواد،بررسی عوامل موثر بر ترک خدمت برخی از کارکنان ناجا"معاونت پژوهشی دانشگاه علوم انتظامی" 1389
  • مهداد علی،"متون روانشناسی صنعتی،" انتشارات جنگل،1390
   • Allameh Muhammad Baqir Majlesi, Bahar al Anvar, Astan-e Qods Publications , Volume 8, p. 32
   • Jahangiri , Ali , Mehrali, Amir Hooshang, Identification and prioritization of factors affecting the maintenance of expert staff ,  Iranian Defense Industries Organization, Research Letter of Human and Social Sciences, Exclusive Issue on Management, Year 8, No, 29, Summer 2008
   •  Kameli , Mohammad Javad , A study of factors affecting the termination of employment service by some of the staff of  Law Enforcement Forces of Islamic Republic of Iran, Office of Deputy for Research , IRI Police University (IRIPU) , 2000
   •  Kacher Bruce Schneier Adam, Translator, Legziyan Mohammad , 30 Reasons Employees Hate Their Managers, Danesh Pajooh Publications , 2010
   •  Shahlayee Naser, Strategies of strategic management of human resources , Publications of Iranian Army’s Command and General Staff College  , 2012
   •  P. Robbins Stephen, Organizational behavior: concepts , theories ,applications , translated by Ali Parsaeiyan , Seyed Mohammad Aarabi , 2nd Edition , Office of Cultural Researches, 1999
   •  Dinan , Gholamreza , The role of public relations in détente , Journal of Management of Bank-e Meli , 2005
   •  Mahdad Ali , The texts of industrial psychology, Jangal Publications , 2006
   •  Saheb al Zamani , Mohammad, A study of job satisfaction of full time faculty members of Islamic Azad University located in Tehran, A Master’s thesi , Tehran, Islamic Azad University , Central Tehran Branch, 1997
   • 10.Randall R Ross, Elizabeth M. Altmaier, Stress at Work , Translated by Gholamreza Khajehpour , Tehran, Industrial Management Organization , 1998
   •  Ghafari Abbas, A virtual service separation as an effective factor on inefficiency of organizations, Institute for Productivity and Human Resource Studies , 2010
   •  J. Hicks, Herbert, C. Ray Goult ,Translated and Complied by Eng. Gouel Kohan, Etelaat Institute, 1990
   •  Hesselbein, Frances, Goldsmith, Marshall, and Beckhard, Richard, The Organization of the Future , Translated by Amini Fazlolah , First Volume, Fara Publications , 1999
   •  Kerman A. K. Industrial and Organizational Psychology , Translated by Hossein Shokrkon , Tehran, Printing and Publication Organization of Islamic Culture and Guidance Ministry , 2002
   •  Tavalayea , Rooholah , Bagheri, Moslem, A study of the effect of organizational commitment on organizations performance, Bimonthly Scientific –Extension Journal of Police Human Development  
   •  Mortazavi , Mehdi , Human Force Productivity, A study of job satisfaction , organizational commitment and job security , Management Studies , No1, 3rd Term , Tehran, Allameh Tabatabaei University , 1993
   •  Karimi Yousef , Social Psychology , Tehran, Besat , First Edition , 1994
   •  Alhoseini Mahmoud , Organizational Dynamism , Bahaiyeh Publicaitons, 2001