بررسی رابطه بین ابعاد ساختار سازمانی و ارزش‌های اخلاقی در یک سازمان نظامی

نویسندگان

1 دانشگاه امام علی (ع)

2 - کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی(نویسنده مسئول)

3 - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده

    هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ابعاد ساختار سازمانی و ارزش‌های اخلاقی در یک سازمان نظامی است. داده‌های مورد نیاز از طریق پرسشنامه و به روش پیمایشی، از بین 87 نفر از کارکنان یک سازمان نظامی در سطح استان تهران با استفاده از پرسشنامه ساختار سازمانی(پیچیدگی، رسمیت و تمرکز) و پرسشنامه ارزش‌های اخلاقی جمع‌آوری گردید. برابر نتایج پژوهش حاضر، مقدار میانگین میزان رعایت ارزش‌های اخلاقی برابر 287/6 گزارش گردید، که نشان‌دهنده بالا بودن میزان ارزش‌های اخلاقی در آن سازمان نظامی است. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که بین ابعاد ساختار سازمانی و میزان ارزش‌های اخلاقی رابطه‌ مثبت و معنی‌دار و بین مولفه‌های رسمیت و تمرکز با ارزش‌های اخلاقی کارکنان موصوف نیز رابطه‌ مثبت و معنی‌دار وجود دارد. نتایج حاکی از آن است که بین ابعاد رسمیت و تمرکز رابطه‌‌ قوی، مثبت و معنی‌داری وجود دارد. نتایج رگرسیون خطی نیز نشان داد که ابعاد ساختار سازمانی، به تنهایی حدود12% از کل واریانس متغیر ارزش‌های اخلاقی را تبیین می‌کند همچنین بین متغیر ارزش‌های اخلاقی با متغیر میزان سنوات خدمت و سطح تحصیلات رابطه‌‌ی قوی، مثبت و معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining relationship between dimensions of organizational structure and ethical values in a military unit

نویسندگان [English]

 • Shirzad Alipoor 1
 • javad faghihi pour 2
 • somayeh faghihi pour 3
چکیده [English]

The main objective of the study is to examine the relationship between organizational structure and ethical values ​​in a military unit. Data from the questionnaires of the 87 employees of a military unit in Tehran province using the test organizational structure (complexity, formalization and centralization) and ethical values was collected by questionnaire. According to the results of the present study, the mean value of the ethical values ​​of 6.287 was observed, indicating a high level of ethical values ​​there. Correlation analysis showed that the dimensions of organizational structure and ethical values have significant relationship  ​​(r=0.254) and the recognition components with a focus on ethical values ​​and its employees are also positive and significant. Relationship between the concentration and formality is positive and significant. The study also showed a significant positive correlation between the two variables described. Therefore, in this section, the results are in agreement with the results of Robbins and et al. Linear regression analysis also showed that the dimensions of organizational structure alone explain about 12% of the total variance of ethical values. The results indicate that the ethical values variable ​​correlated with the variable of work experience and education positively and significantly.Keywords:
Ethical values, Formalization, Centralization, Complexity, Organizational Structure, Military Unit

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ethical values
 • Formalization
 • Centralization
 • Complexity
 • Organizational Structure
 • Military Unit
 • منابع

  • اعرابی؛ سید محمد و رشید کابلی (1384)؛ مجید، تاثیر تکنولوژی- اندازه- محیط و باور های تصمیم گیرنده بر ساختار سازمانی، مدیریت صنعتی، شماره4.
  • الوانی، سید مهدی (1386)؛ مدیریت عمومی، نشر نی، چاپ بیست و نهم.
  • بهاری‌فر؛ علی و جواهری کامل؛ مهدی (1389)؛ بررسی پیامدهای ارزش‌های اخلاقی سازمان، دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس، سال هفتم، شماه28.
  • بهشتی‌فر، ملیکه و نکویی‌مقدم، محمود (1389)؛ رابطه رفتار اخلاقی مدیران با رضایت شغلی کارکنان، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال 5، شماره‌های 1 و 2.
  • حبیب‌پور، کرم و صفری، رضا (1388)؛ راهنمای جامع کاربرد SPSS در تحقیقات پیمایشی، تهران، انتشارات متفکران.
  • دفت، ریچارد ال (1378)؛ فرهنگ سازمانی و ارزش‌های اخلاقی، ترجمه عباس مظاهری، فرهنگ و تعاون، شماره شانزدهم.
  • دفت، ریچارد ال (1388)؛ تئوری سازمان و طراحی ساختار، جلد دوم، ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، انتشارات موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی تهران، چاپ ششم.
  • دفت، ریچارد ال (1379)؛ تئوری سازمان و طراحی ساختار، جلد اول، ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی تهران.
  • رابینز، استیفن، تئوری سازمان (1387)؛ ترجمه سید مهدی الوانی و حسن دانایی فرد، انتشارات صفار، چاپ بیست و سوم.
  • ضیایی؛ محمد صادق (1382)؛ ضرورت بازنگری و طراحی مجدد ساختار سازمانی موسسات آموزشی و پژوهشی، فرهنگ مدیریت، سال اول، شماره 4.
  • طاهر‌پور، فاطمه و رجایی‌پور، سعید و شهبازی، زهرا (1388)؛ بررسی ساختار سازمانی مراکز تربیت معلم و دانشگاه های دولتی استان اصفهان، چشم انداز مدیریت، شماره 30.
  • محمدیان ساروی، محسن و وهابزاده منشی، شادان (1389)؛ بررسی تناسب بین ابعاد محتوایی و ساختاری دانشگاه آزاد اسلامی، فصلنامه مدیریت (پژوهشگر)، سال هفتم، شماره 17.
  • مینتزبرگ، هنری (1371)؛ سازماندهی پنج الگوی کارساز، ترجمه ابوالحسن فقیهی و حسین وزیری، مرکز آموزش مدیریت دولتی.
  • نیری، شیرین و گل‌پرور، محسن و مهداد، علی (1389)؛ نقش ارزش‌های اخلاقی و رهبری اخلاق مدار بر کاهش تنش شغلی کارکنان، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال 5، شماره‌های 3 و 4.
  • وارث، سید حامد (1380)؛ ایجاد مدلی جامع برای تبیین تاثیر فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی، پیام مدیریت، شماره 1.
   • Elias, R.Z.(2005) The Effect Of Corporate Ethical Values On Accountants’ Perceptions Of Social Responsibility, The Journal of Applied Business Research, Vol. 21, pp. 1-10 .
   • Hunt, S.D. & Wood, V.R. & Chonko, L.B. (1989) Corporate Ethical Values and Organizational Commitment in Marketing, The Journal of Marketing, Vol. 53, and pp. 79-90.
   • Key S (1999). Organizational ethical climate culture: real or imagined? Journal of Business Ehtics 20:217- 225.
   • Valentine, S. & Godkin, L. & Lucero, M. (2002) Ethical Context, Organizational Commitment, and Person-Organization Fit, Journal of Business Ethics, Vol. 41, pp. 349-360.