تأثیر سرمایه اجتماعی بر میزان عملکرد کارکنان سازمان‌های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با تاکید براعتماد، مشارکت و شبکه روابط متقابل اجتماعی

نویسندگان

1 دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

2 - دانشجوی دکتری بررسی مسائل اجتماعی ایران (پژوهشگری) دانشگاه تهران

چکیده

با توجه به اهمیت روز‌افزون سرمایه اجتماعی، امروزه بیش از هر زمان دیگری لزوم شناخت این مفهوم و سنجش آن احساس می‌شود. بالا‌بردن میزان عملکرد کارکنان در سازمان‌ها و ادارات نیز همیشه از دغدغه‌های مدیران و برنامه‌ریزان بوده است که در نیروهای مسلح این مسئله بیشتر نمایان  بوده و حائز اهمیت است. در این تحقیق، هدف اصلی بررسی میزان تأثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد کارکنان سازمان‌های نیروهای مسلح می‌باشد که اداره عقیدتی سیاسی ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران به عنوان سازمان معرف بررسی گردیده است. این تحقیق از نوع کاربردی بوده و به روش پیمایشی اجرا شده است. با پرسش‌نامه محقق‌ساخته سعی در گردآوری داده‌ها گردید و از روش کتابخانه‌ای و اسنادی  به عنوان روش‌های مکمل استفاده  شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها در قالب ارائه آماره‌های توصیفی و استنباطی انجام شده است و به‌منظور آزمون فرضیه‌های تحقیق، آزمون تی بکار رفت. براساس نتایج حاصل از این پژوهش، مولفه‌های سرمایه اجتماعی( مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی و روابط متقابل اجتماعی) به صورت مثبت و معنی‌داری پیش بینی کننده عملکرد کارکنان می‌باشند. مؤلفه اعتماد اجتماعی به عنوان مؤلفه اول و مؤلفه مشارکت اجتماعی به عنوان مؤلفه دوم و مؤلفه روابط متقابل اجتماعی به عنوان مؤلفه سوم  پیش‌بینی کننده قوی‌تر عملکرد کارکنان می‌باشند. همچنین متغیر سرمایه اجتماعی در مجموع 26 درصد عملکرد کارکنان در سازمان‌های نیروهای مسلح را تبیین می کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of social capital on armed forces employees’ function with emphasis on social partnership, social reliance and social mutual relation

نویسندگان [English]

 • Gholamreza Nasirpour 1
 • yaser sheykhveysi 2
1 عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا
2
چکیده [English]

In accordance with the rising importance of social capital, the necessity for its identification and measurement is clear. Increasing the functional rate of employees always is a vital challenge for managers and planners which is very important in army organizations. The present research is about the effect of social capital rate on armed forces organizations employees’ function which I.R.I.Army ideological and political bureau is charged. By the result of the present research, social capital parameters (social partnership, social reliance and social mutual relation) positively and sensefully are prognosticating employees function. Social confidence parameter is the first one and the second is social partnership, social mutual relations as the third parameter are the stronger anticipators on employees’ function. Also social capital variable totally equals 26 percent of employees’ function. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • employees’ function
 • Social Capital
 • social partnership
 • social reliance and social mutual relation
 • منابع

  • آلن بیرو، فرهنگ علوم اجتماعی،1366، ترجمه محمد باقر ساروخانی، تهران، انتشارات کیهان
  • ازکیا ، مصطفی و غلامرضا، غفاری: جامعه شناسی توسعه  ، چاپ سوم، تهران ، نشر نی
  • ازکیا، مصطفی:روش های کاربردی تحقیق،1382، تهران، انتشارات کیهان
  • افتخاری، محمد حسن،1389: مبانی توسعه اقتصادی، چاپ اول، تهران، انتشارات زعیم
  • بیکر، ترزال. 1378: نحوه انجام تحقیقات اجتماعی، ترجمه هوشنگ نائبی، تهران: نشر نی.
  • ببی، ارل: روش های تحقیق در علوم اجتماعی 1 و 2،مترجم رضا فاضل،چاپ اول، تهران، انتشارات سمت
  • بهزاد، محمد علی، 1384: مبانی جامعه شناسی سازمانی، چاپ اول، تهران، پژوهشکده انقلاب اسلامی
  • بارانی، جوزف، گریفن، رابرت،1992: مبانی مدیریت، ترجمه غلامرضا غفوری، چاپ اول، تهران، نشر فراسو
  • باوم، زارتینز، 2000: مدیریت دانش  در سازمان ها، ترجمه سعیدی،چاپ اول، اصفهان، انتشارات دانشگاه اصفهان
  • تاجبخش، کیان. 1384: سرمایه اجتماعی، اعتماد، دموکراسی، توسعه، ترجمه افشین خاکباز و حسن پویان، تهران: نشر شیرازه.
  • توسلی، غلامعباس، موسوی، حسین،1384، مبانی جامعه شناسی، چاپ سوم، تهران، انتشارات ققنوس
  • دواس، دی ای: پیمایش در تحقیقات اجتماعی، مترجم: هوشنگ نایبی، چاپ هفتم، تهران، نشر نی
  • دفتر پژوهش های فرهنگی:تحقیق پیمایشی،راهنمای عمل، مترجمان: سید محمد اعرابی و داود ایزدی، چاپ دوم ، تهران، دفتر پژوهش های فرهنگی
  • رابینسون، بیلر، 1980:نظریه های جامعه شناسی، ترجمه دانایی، چاپ دوم، تهران، انتشارات  سمت
  • زتومکا،1384، ترجمه علوی، چاپ اول، تهران، انتشارات کیهان
  • ساروخانی، باقر. 1377: روشهای تحقیق در علوم اجتماعی، جلد دوم، تهران: پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
  • سیمی، محمد رضا، 1381،مدیریت سازمانی، چاپ دوم، تهران، نشر نی
  • شیروانی، محمد علی، الوانی، رضا،1378: جامعه شناسی سازمانها، چاپ اول، تهران، نشر شب تاب
  • فوکویاما، فرانسیس: پایان نظم سرمایه اجتماعی و حفظ آن،1379، ترجمه غلامعباس توسلی،تهران جامعه ایرانیان
  • قهفروض، علیرضا،1382: جامعه شناسی شهری، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران
  • طلوعی، محمد، رضایی، سعید،1385: جامعه شناسی پزشکی، چاپ دوم، تهران، پژوشکده علوم و فنون رازی
  • علاقه بند، مهدی،1385: جامعه شناسی آموزش و پرورش، تهران، چاپ سوم، نشر دانش پژوهان
  • کاظمی پور، شهلا،1383: روش های آماری، تهران، چاپ اول، انتشارات ققنوس
  • کلدی، عباس، 1384: جامعه شناسی روستایی، چاپ دوم، تهران، انتشارات زعیم
  • کاراکن و جانسون،1998: نظم در اجتماع، ترجمه محسن مرادی فر، چاپ دوم ، تهران، نشر آوازه
  • نورث، وینبرمن،1377: مبانی علوم انسانی در اجتماع، ترجمه محمدرضایی، چاپ اول، تهران، انتشاات پژوهشکده علو م وفنون امام حمینی(ره)
  • منصور فر، کریم: روش های پیشرفته آماری همراه با برنامه های کامپیوتری، 1387،چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران
  • مورهد و گریفن، ترجمه محمدیان فر،1383: سرمایه اجتماعی در سازمانها،چاپ اول، تهران، انتشارات زعیم
  • ازکیا، مصطفی و فیروزآبادی، سیداحمد 1383: «سرمایه اجتماعی و نقش آن در تشکل های تولیدی»، مجلة انجمن جامعه شناسی ایران، دوره پنجم، شماره 4 : 49 – 72.
  • ازکیا، مصطفی و غفاری، غلامرضا1380، «بررسی رابطه بین اعتماد و مشارکت اجتماعی در نواحی روستایی شهر کاشان»، کتاب نامه علوم اجتماعی، شماره 17.
  • فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال ششم، شماره مجله نامه علوم اجتماعی، شماره 26: 1 – 32.
  • مجله جامعه شناسی ایران، دوره ششم، شماره 2.
  • مجله جامعه شناسی ایران، دوره ششم، شماره 4.
  • اکبری، محمد(1380): بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شهید باهنر.
  • شهامت، پیمان(1386): بررسی سرمایه اجتماعی در شهر کرمان (اعتماد و مشارکت اجتماعی)، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
  • موحد، حامد(1389): بررسی جامعه شناختی نقش مشارکت اجتماعی در توسعه محله در منطقه 20 شهر تهران، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران.