بررسی رابطه عزت نفس با توانمند سازی روانشناختی فرمانده‌هان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

1 - دکتری حرفه‌ای علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

2 2- کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده

هدف اصلی پژوهش بررسی رابطه عزت نفس با توانمندسازی روانشناختی فرمانده‌هان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش در دسته پژوهش‌های همبستگی قرار می‌گیرد. گردآوری داده‌ها از طریق پرسشنامه بود، با طیف پاسخگویی لیکرت صورت گرفت که سوالات آن با توجه به متغیرهای موجود در فرضیه‌ها از پرسشنامه‌های استاندارد (اسمیت و اسپرتیزر) استخراج شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل فرمانده‌هانی بود که در یگان‌های نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران مشغول انجام وظیفه می‌باشند. تعداد 384 پرسشنامه توزیع و مورد استفاده قرار گرفت. از آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون و نرم افزار SPSS19 برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که بین دو متغیر عزت نفس و توانمندسازی روانشناختی فرمانده‌هان نزاجا رابطه مثبت و معنا‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of relationship between self-esteem and psychological empowerment in the Islamic Republic of Iran Army commanders

نویسندگان [English]

 • kiomars heydari 1
 • vahid moradi 2
چکیده [English]

Abstract
Main objective of this study is to assess relationship between self-esteem and psychological empowerment of Ground Force commanders of the Islamic Republic of Iran Army. By purpose, it is practical and by method it is classified as correlative. Data collected through a questionnaire with Likert response spectrum and the questions according to the variables in the theory of standard questionnaires (Smith and Spreitzer) was extracted. The population of this research includes the commanders of the Iranian army units who were engaged in the task. 384 questionnaires were distributed and used. Pearson correlation test and SPSS 19 software was used for data analysis. The results show that there is a significant positive relationship between the two variables, namely, self-esteem and psychological empowerment of Ground Force commanders of the Islamic Republic of Iran Army. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • self-esteem
 • Army commanders
 • Psychological Empowerment
 • منابع

  • ابراهیمی نژاد، مهدی و سلیمیان، محمود،(1386)، بررسی رابطه عزت نفس و انگیزه پیشرفت کارکنان، پیام مدیریت، شماره 23 و 24،ص31-52
  • اسلامی نسب، علی،(1373)، روانشناسی اعتماد به نفس،تهران، انتشارات رشد، چاپ اول، انتشارات مهرداد
  • بیابانگرد، اسماعیل، (1373)، روش­های افزایش عزت نفس در کودکان و نوجوانان، چاپ دوم، انتشارات کلینی
  • جواهری کامل، مهدی،(1388)، تاثیر عدالت سازمانی، رابطه رهبر- عضو، اعتماد و توانمند سازی روانشناختی بر رفتار های شهر وندی سازمانی،دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس،سال ششم، شماره 24، ص 7-24
  • خاکی، غلامرضا، (1387)، روش تحقیق با رویکرد پایانامه نویسی، تهران ،انتشارات بازتاب، چاپ چهارم
  • رنجبریان،رسول و موسی پور، نعمت ا.. و قزل ایاق، محمد،(1384)، رابطه بین عزت نفس و نیاز به کسب موفقیت کارکنان سازمان های دولتی، فصلنامه مطالعه مدیریت، شماره 48، ص 87-101
  • سنجری، فرهاد، (۱۳90)، بررسی ارتباط عزت نفس مدیران و توانمند سازی کارکنان در سازمان مسکن وشهر سازی استان اصفهان ،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد نجف آباد
  • شیهان،ایلین، (1964)، عزت نفس، ترجمه مهدی گنجی، (1378)، انتشارات ویرایش
  • صادقیان، فاطمه و عابدی، محمد و باغبان، ایران،(1387)، نقش عزت نفس در توانمند سازی کارکنان سازمان، فصلنامه بهداشت و روان ، شماره 23، ص 4-11
  • صنعتی، زینب. (1386)، بررسی رابطه بین آموزش های ضمن خدمت و توانمند سازی کارکنان در سازمان جهاد کشاورزی استان قم، پایانامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران
  • عبدالهی، بیژن، (1383)، طراحی الگوهای توانمند سازی روانشناختی کارکنان حوزه ستادی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری، پایان نامه دکتری مدیریت آموزشی ، دانشگاه تربیت معلم،تهران
  • قدس میرحیدری، سید فضل­الله و لاتکلی، همیلا و عبداللهی، مرتضی و غرایاق زندی، حسن و مشهوری، مرضیه و قدس، میرحیدری، صنم بیگم،(1389)، مقایسه و ارتباط بین عزت نفس و آمادگی جسمانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه تهران، نشریه رشد و یادگیری حرکتی _ ورزشی ، شمارة 5، ص 85-  100
  • کوزه چیان، هاشم و نوروزی سید حسینی، رسول و مرادی، حدیث،(1391)، مقایسة عزت نفس و رضایت از زندگی دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه تربیت مدرس، مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 14 ،ص61-76
  • نادری، ناهید و رجایی پور، سعید، (1386)، مفاهیم و راهبرد های توانمند سازی کارکنان، ماهنامه تدبیر، شماره 186
  • Cooper  smith( 1967), the Antecedents of self- esteem. Sanfrancisco: freeman. 32, p:67
  • Hoban, Sh., & Hoban, G. (2004). Self-esteem, self-efficay and self-directed learning: Attempting to undo the confusion. International journal of directed learning. 1(2): 7-25.
  • Huczynski, A, & Buchanan, D.(2001). Organizational, fifth edition, MCGraw-Hill companies.
  • Gree and John Macandrew(1999); “Re-empowering the empowered - the ultimate challenge?” ; personnel Review; Vol.28 ; No.3; PP.258-278
  • Spreitzer ,G .M.(1995). Psychological empowerment in the workplace :dimensions , measurement ,and validation .Academy of Management Journal,1465-1442 ,38.