تبیین نقش جنگ سایبری در جنگ‌های آینده

نویسنده

دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

چکیده

روند رو به رشد تحول و پیشرفت روز افزون فناوری اطلاعات و کاربرد گسترده آن در عرصه فضای مجازی و استفاده از ابزار و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مرتبط، بر روشها و فنون نبردها تاثیر داشته و شکل جدیدی از جنگ را پدید آورده است.  الزام نیروهای مسلح کشورها  بهره برداری از آخرین دستاوردهای فناوری را امری حیاتی نموده است از این رو شناخت صحیح و ورود به موقع در عرصه های نوین دفاعی همواره یکی از دغدغه های طراحان و بازیگران حوزه راهبرد و دفاع می‌باشد. در این مقاله الگوهای  کشورهای  صاحب فناوری در فضای مجازی بین تجهیزات ارتباطی ، مخابراتی، شبکه‌های رایانه ای و سیستم مبتنی بر رایانه مورد مطالعه قرار گرفته  و فضای سایبر و و فرصتها و تهدیدهای آن در جنگ آینده بررسی شده است نتیجه مقاله حاکی از این است که جنگ سایبری به اندازه کنشهای عینی میادین نبرد جدی است . در این راستا اقدامن لازم برای کاهش نسبی آسیب پذیری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در برابر حملات سایبری پیشنهاد می‌شود 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the role of cyber war in future conflicts

نویسنده [English]

 • iraj bakhtiyari
چکیده [English]

   Increasing development in information technology and its extensive use in cyber space, along with hardware and software have caused the techniques and methods of war to change greatly. Hence, taking advantages of recent developments in technology is necessary for IRIA. Exact recognition and in time introduction of new defensive measures are of main concern for strategists and players of defense and strategy field. This article aims to study the new patterns of war which the countries with technological power fully pursue in the cyber space and among communication, network and other systems related to computer.The article tries to study cyberspace briefly and analyze its opportunities and threats in a future war. The results show that the threat of cyber war is as serious as that of normal war. Some measures have been introduced to reduce the relative vulnerability of IRIA against cyber attacks.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cyber war
 • Intelligence
 • computer communication
 • Network
 • منابع:

  • آذر داود، مسلمی حسین؛ شناخت تهدیدات فضای سایبری و پدافند از آن، تهران، انتشارات دانشگاه فرماندهی و ستاد، 1393
  • باقری، محمد حسن، جنگ آینده از منظر آماد و پشتیانی، فصلنامه علوم و فنون  نظامی ، شماره 11، 1384
  • بل، دیوید، درآمدی بر فرهنگ های سایبر،ترجمه مسعود کوثری وحسین حسنی، تهران انتشارات جامعه شناسان، 1389
  • پور ابراهیمی محمدرضا، پدافند ملی سایبر، دانشگاه عالی دفاع ملی، 1392
  • "جنگ سایبری: روش ها، نیروها و سلاح های کشتار جمعی"، بیارد کلمنس ، میلیتاری ریویو، شماره 79،  سپتامبر 1999
  • حفظ­نیا محمدرضا، جغرافیای سیاسی فضای مجازی، انتشارات سمت، تهران، 1390.
  • ·    حسن بیگی ابراهیم، حقوق و امنیت در فضای سایبر، انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، 1388
  • ·    دوران ، بهزاد، تاثیر فضای سایبر بر هویت اجتماعی ،پایان نامه دکتری ، دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکده علوم انساتی،1381
  • ·    شکوه حسن، اقتصاد ودفاع ملی(چارچوبی برای مطالعه)، فصلنامه مطالعات راهبردی شماره3، تهران، 1391
  • ·    شریفی هولاسو ، اسماعیل، پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی ، تهران دانشگاه تربیت مدرس، 1387
  • ·    گلمنس بیارد، "جنگ سایبری: روش ها، نیروها و سلاح های کشتار جمعی" ، میلیتاری ریویو، سپتامبر 1999، شماره 79.
  • ·    صدری ، محمدرضا ، کروبی، محمد تقی، ابعاد حقوقی محیط سایبر در پرتو توسعه ملی ، تهران، انتشارات بقعه،1384
  • فصلنامه علوم و فنون نظامی، شماره­های 10و 11، انتشارات دافوس، تهران، 1384 
  • نیروی هوایی و ماموریت فضای سایبر، موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری دفاعی ، 1388
   • Joint Vision 2020, Washington, DC: The Joint Chiefs of Staff Office
   • http://www.gsc.army
   • http://www.Trojan Horse Attacks.htm
   • http://www.nanite , what is definition, nanomachines.htm 
   • Charles Billo & Welton Chang, "Cyber Warfare an analysis of the means and motivations of selected nation states", Institute for security technology studies at Dartmouth College., November ; 2004
   • Jon Dougherty, "U.S. developing cyber-warfare capabilities, Threats range from teen hackers to sophisticated nation-states".
   • http://www.WorldNetDaily.com/ WorldNet Daily US developing cyber-warfare capabilities.htm