شناسایی و بررسی عوامل کلیدی موفقیت در استقرار مدیریت دانش در صنعت هوانوردی

نویسندگان

1 - دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 - دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

مدیریت دانش به عنوان مهم‌ترین وظیفه سازمان‌ برای مدیریت و استفاده از منابع حیاتی و  همچنین به عنوان رویکردی نوین برای بهره‌برداری و توسعه دارایی‌های غیرملموس سازمان معرفی می‌شود که اجرای موفق آن در سازمان‌ مستلزم فراهم‌سازی بسترهای فکری، مهارتی و علمی خاص است. هر سازمانی عوامل کلیدی خاص خود را جهت استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش دارد. دغدغه سازمان‌ها این است که این عوامل را شناسایی و به آنها توجه کنند تا در موفقیت مدیریت دانش پیش قدم باشند. این تحقیق از لحاظ طبقه‌بندی بر مبنای هدف یک تحقیق کاربردی و از جنبه زمانی، مقطعی و از لحاظ طبقه‌بندی بر حسب روش یک تحقیق پیمایشی است که به شناشایی و بررسی عوامل کلیدی موفقیت در استقرار مدیریت دانش در صنعت هوانوردی می‌پردازد. نتایج تحقیق نشان داد که 6 عامل توانمندسازی کارکنان، ساختار دانش، فرهنگ حمایتی، درگیر شدن کارکنان، زیرساخت سیستم‌های اطلاعاتی، و الگوبرداری عوامل بحرانی موفقیت در پیاده‌سازی مدیریت دانش در صنعت مورد بررسی بشمار می‌روند که برای استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش مستلزم توجه به آنها است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and assessing the key success factors of knowledge management in Aviation Industry

نویسندگان [English]

 • mohammad moosakhani 1
 • abdollah vosooghi niri 2
چکیده [English]

Knowledge Management is introduced as the most important task of organizations to manage and use this vital source and also as an approach to operate and develop intangible assets.Successful implementation of Knowledge Management in organizations requires providing special intellectual, ingenuity and scientific contexts. In most studies that have examined critical success factors of knowledge management, some general factors as key success factors of Knowledge Management are presented. However, each organization has its key factors.This research, in terms of classification based on objective, is an applied research and in terms of classification based on time, place and approach is a survey research. This aims to identify and assess the key success factors of knowledge management in the aviation industry.The results showed that six factors are the critical success factors in the implementation of knowledge management in investigated research: staff Empowerment, knowledge structure, supportive culture, involvement of employees, infrastructure of information systems, and standards.

کلیدواژه‌ها [English]

 • knowledge management
 • key factors in establishing KM
 • aviation industry
 • staff empowerment
 • منابع

  • آذر، عادل و منصور مومنی. (1385). آمار و کاربرد آن در مدیریت (تحلیل آماری). تهران: انتشارات سمت.
  • البدوی، امیر و رضا شفاعی. (1381). "مقدمه‌ای بر راهکارهای ایجاد سازمان‌های یادگیرنده در ایران"، دانش مدیریت، شماره 57، تابستان، ص 27-5.
  • بابایی, علی اکبر و خلیلی عراقی، مریم و یقین لو، مهرانگیز.( 1381) "توانمندسازی کارکنان سرمایه گذاری بی­جایگزین"، تدبیر 29.
  • بازرگان،عباس،سرمد،زهره،حجازی،اله،(1385)روشهایتحقیقدرعلوم رفتاری
  • جعفری، مصطفی و کلانتر، سید کیانوش،(1382) مدیریت دانش در سازمان،مجله تدبیر، شماره ۱۴۲.
  • رهنورد، فرج­اله. (1378). "یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده"، مجله مدیریت دولتی، شماره 43، ص 22-11.
  • ساعدی، مهدی؛ یزدانی، حمیدرضا (1388). " ارائه مدلی برای پیاده­سازی مدیریت دانش مبتنی بر یادگیری سازمانی در ایران خودرو"، نشریه مدیریت فناوری اطلاعات، دوره1، شماره 2، بهار و تابستان1388، ازصفحه67 تا84
  • سنج، پیتر. (1385). پنجمین فرمان؛ خلق سازمان یادگیرنده. ترجمه حافظ کمال هدایت و محمد روشن. تهران: سازمان مدیریت صنعتی.
   • Akhavan, P. and Jafari, M. “Critical issues for knowledge management implementation at anational level”, journal of information and knowledge management systems, Vol. 36 No. 1, pp.52-66, 2006.
   • Bhatti, W.A., Zaheer, A., and Rehman, K.U., (2011). “The Effect of Knowledge Management Practices on Organizational Performance: A Conceptual Study.” African Journal of Business Management Vol. 5(7), pp. 2847-2853.
   • Cantner, U., joel, K., Schmidt. (2009), ”The use of knowledge management by German innovators“, Journal of Knowledge Management, VOL. 13, NO. 4, pp. 187-203.
   • Chang, M.Y., Hung, Y.C., Yen, D.C., and Tseng.P. “The research on the critical success factors of knowledge management and classification framework project in the Executive Yuan of Taiwan Government”, SienceDirect. 2008.
   • Chong, S.C. “Critical Success Factors to Knowledge Management Implementation:A Holistic Approach”, Faculty of Business and LawMultimediaUniversity, Jalan Ayer Keroh Lama, 75450 Melaka, 2006.
   • Chong, S.C. and Choi. Y.S. “Critical Success Factors in the implementation of knowlwdge management”, Journal of Knowledge management Practice, 2005.
   • Cohen, S. and Backer, N. (1999), “Making and mining intellectual capital: method or madness?”,
   • Cross, R., “Technology Is Not Enough: Improving Performance by Building Organizational Memory,” Sloan Management Review, Volume 41, Number 2, 2000
   • Dastranj Mamaghani, N. Akhavan, P. Saghafi, F. (2011), ”Investigating Organizational Readiness of Knowledge Management Implementation by Considering Knowledge Management Effective Success Factors“, Iranian Research Institute For Science and Technology, Vol.26, No.3, pp. 493-517.
   • Davenport, T.H., De Long, D.W., and Beers, M.C. “Successful Knowledge Management Projects”, University of Texas at Austin, 1998.
   • Davenport. and Klahr, P. (1998),“Managing customer support knowledge”, California Management Review, Vol. 40 No. 3, pp. 195-208
   • Gupta, J.N.d. & Sharma, S.K. (2004),"Creating knowledge Based organizations", Idea Group Publishing,pp. 1-15
   • Hung, Y.C., Huang, S.M., Lin, Q.P., and Tsai, M.L. “Critical factors in adopting aknowledge management systemfor the pharmaceutical industry”, Industrial Management & Data Systems, Vol. 105 No. 2, pp.164-83, 2005.
   • Jennex, M.E., Knowledge Management Success in an Engineering Firm. Engineering Management Review, 2013. 2(3).
   • Karabag,Atila. "Critical barrier and success factors for implementing knowledge management in organization".CEMS Doctoral Seminar. June, 2010.
   • Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, 30, 607-610
   • Luis, Carlos. "Influence of Critical Success Factors of Knowledge Management on the Innovation Performance of Colombian Organizations". June 1-4, 2010.
   • Marr, G. & Schiuma, A. Neely (2002), "Assessing Strategic Knowledge Assets in E-Business", International Journal of Business Performance Management. 4, (2–4), 279–295
   • Martensson, M.(2000),“A criticalre view of knowledge management as a management tool”, Journal of Knowledge Management, Vol. 4 No.3.
   • Mathi, K. “Key Success FactorsForKnowledge Management”, University Of Applied Sciences/ FH KEMPTEN, Germany, 2004.
   • Miller, D. Droge, C. (1986) " Psychological and traditional determinants of structure", Administrative science quarterly, Vol. 31, pp: 539-60.
   • Nordin. M, Pauleen. D, Gorman. G. E. (2009), Investigating KM antecedents: KM in the criminal justice system, Journal of knowledge Management, vol. 13, No. 2
   • Rowley,J. (1999), What is km, library management,vol20,No8.
   • Seemann P., De Long D, Stucky S, Guthrie E. (1999), "Building Intangible Assets: A Strategic Frame Work for Investing in Intellectual Capital PAKeM99 Proceedings", The Practical Application Company Ltd.
   • Sun, P. (2010), ” Five critical knowledge management organizational themes“, Journal of Knowledge Management, VOL. 14, NO. 4, pp. 507-523.
   • Wen, Y. (2009), ”An effectiveness measurement model for knowledge management“, Knowledge-Based Systems 22, PP. 363–367.
   • Wong, K.Y. “Critical success factors for implementing knowledge management in small and medium enterprises”, Industrial Management & Data Systems, Vol. 105 No. 3, pp. 261-79, 2005.