تبیین رابطه مدیریت دانش و چابک‌سازی یگان‌های آجا

نویسنده

- کارشناس ارشد مدیریت دفاعی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

چکیده

    دانش موجب افزایش بهره‌وری در سازمان و خروج آن از رکود و رخوت است و چابک‌سازی در سطح سازمان یکی از پایه‌های افزایش بهره‌وری مدیریت دانش است. چابکی سازمانی به‌عنوان یکی از ابزارهای قدرتمند شناخته می‌شود که لازمۀ محیط‌هایی با عدم قطعیت و  یا تغییرات زیاد را داراست .از آن‌جا که کارکنان، دانش و مهارت آنان سرمایه اصلی هر سازمان محسوب می‌شود، می‌توان انتظار داشت که فراهم آوردن بستر مناسب جهت فعالیت‌های مدیریت دانش در شکست یا موفقیت سازمان چابک نقش به‌سزایی دارد. در این مقاله، شکلی از هم‌گرایی این دو از این نظر که ابعاد آن‌ها قویاً با یکدیگر ارتباط نزدیکی خواهند داشت، مورد ارزیابی و استدلال قرار گرفته تا بیان گردد عناصر، ابعاد و فرایندهای مدیریت دانش در چابک‌سازی یگان‌های آجا موثر است. یکی از یگان‌های آجا به‌عنوان نمونه انتخاب و مطالعه شد همچنین وضعیت چابکی و مدیریت دانش در آن‌ها (با کمک پرسش‌نامه) مورد ارزیابی قرار گرفت. جامعه آماری 120 نفر و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 60 نفر تعیین گردید. بررسی و تجزیه و تحلیل حاصل از دستاوردهای این مقاله حاکی از وجود ارتباط میان ابعاد و مولفه‌های پیاده‌سازی مدیریت دانش با ابعاد و مولفه‌های چابک‌سازی یگان‌ها می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying between knowledge management and agility of units in Aja

نویسنده [English]

 • shahriyar simchi
چکیده [English]

Knowledge as the most important aspect of any organization increases its productivity and helps it get rid of depression and depletion. One of the foundations of knowledge management to improve productivity is agility in the organization. One of the most powerful tools known as an agile organization is ability to respond to changes in environments with uncertainty. Since employees and their knowledge and skills are the key asset of any organization, it can be expected that providing a framework for knowledge management activities has an important role in the failure or success of an organization. In this paper, a form of the integration of the two dimensions is shown to be closely connected. The argument is evaluated and used to express the elements of knowledge management processes and agility of Army units effectively. The population of sample is 120 individuals and 60 individuals were determined using Cochran formula. Review and analysis of the results show high correlation and effectiveness exist between the dimensions and elements of the implementing knowledge management and agility of army units.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Agility
 • knowledge management
 • mutual collaboration
 • Intelligence
 • منابع:

  • آذر داود، 1389، مدیریت دانش و نوآوری­های فناورانه در آجا، اولین همایش مدیریت دانش در آجا، مجموعه مقالات همایش، دافوس آجا.
  • بات گانت دی، مترجم: ایرانشاهی محمد، 1382، مدیریت دانش در سازمان ها: بررسی تأثیر متقابل فناوری، فنون و انسان، علوم اطلاع­رسانی، دوره 18، شماره دوم.
  • بی‌نام، 1382، هیئت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی، ارزیابی علم و فناوری، اولین ارزیابی کلان.
  • جعفرنژاد احمد، شهائی  بهنام، 1386،  مقدمه­ای بر چابکی سازمانی و تولید چابک، کتاب مهربان.
  • حسن­زاده محمد، 1385، بررسی زیرساخت مدیریت دانش در دولت جمهوری اسلامی ایران، رساله دکتری علوم کتابداری و اطلاع رسانی، مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
  • خاکی غلام­رضا،1379، روش تحقیق با رویکردی به پایان­نامه نویسی، انتشارات مرکزی تحقیقات علمی کشور.
  • خزایی سعید، 1384، مرکز پژوهشی علوم و فناوری دفاعی، مدیریت دانش در عرصه نظامی.
  • دانایی­فرد حسن، الوانی  سید مهدی، آذر  عادل، 1387، روش­شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع، انتشارات صفار، اشراقی.
  • قانعی­راد، امینی محمد، 1382، ناهم­زمانی دانش، روابط علم و نظام­های اجتماعی، اقتصادی در ایران، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.
   •  Ashrafi, Noushin., et al. (2005). A Framework for Implementing Business Agility through Knowledge Management Systems. Proceedings of the Seventh IEEE International Conference on E-Commerce Technology Workshops, 116-121.
   • Barsky, N., Marchant, G. (2000). The most valuable resource: measuring and managing intellectual capital. Strategic Finance Magazine , 58-62.
   • Becker, Franklin. (2001). Organisational agility and the knowledge infrastructure. Journal of Corporate Real Estate. 3: 1, 28-37.
   • Cao, Q., Dowlatshahi, S. (2005). Impact of alignment between virtual enterprise and info tech on business performance in an agile manufacturing. Journal of Operations Management, 23, pp. 531-550.
   • Correia Ann. M, Sarmento anabela, Knowledge management: key competences and skills for innovation and competitiveness, (2003) The technology and HRM conference on the dual interaction between technology and human resource, France. 2003, 19-21 may   
   •  Cowan Robin and paal Gert V. D., (2000), Innovation Economy, publication no. Eur 17023 of the commission of European communities Luxembourg, 43pp
   • Davenport Thomas H., (2004), Some Principles of Knowledge Managemant
   •  Davenport, T., Prusak, L. (1998). Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know, Harvard Business School Press, Boston, MA,.
   • Davis,T.(1996). Managing knowledge-work support functions. Journal of General Management,68-86.
   • Dess, G., & Picken, J. (2000). Changing roles: leadership in the 21st century. Organizational Dynamics , 28, 18-34.
   • Dove, Rick. (1999). Knowledge Management + Response Ability. Paradigm Shift International, http: //www.parshift.com.
   • Earl, M.J. (1999). Opinion: what is a chief knowledge officer?. Sloan Management Review, Vol. 40 No.2, pp.29-38.
   • Geraint, J. (1998). Share strength: developing a culture of knowledge sharing. People Management , 44-47.
   • Goldman, S. L., Nagel, R. N., Preiss, K. (1995). Agile Competitors and Virtual Organizations: Strategies for Enriching the Customer. New York: Van Nostrand Reinhold.
   • Greengard, S. (1998). Will your culture support KM?. Workforce , pp. 93-94.
   • Gunasekaran, A. (1999). Agile manufacturing: a framework for research and development. International Journal of production Economics , 87-105.
   • Hasanali, F. (2002). Critical Success Factors of Knowledge Management. Hasanali,F., (2002), “Critical Success Factors of Knowledge Management.
   • Hornby, A. S., (2000). Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English, Sixth Edition, Oxford University Press.
   • Hsieh, C., Yang, H., Lin, B. (2002). Roles of knowledge management in online procurement systems. Industrial Management & Data Systems , 365-370.
   • http://www.mccombs.utexas.edu/kman/kmprin.htm
   • Hung, Y.C., Huang, S.M., Lin, Q.P., Tsai, M.L. (2005). Critical factors in adopting a knowledge management system for the pharmaceutical industry. Industrial Management & Data Systems; 105(2), pp.164-83.
   • King, A. W., & Zeithalm, C. P. (2003). Measuring organizational knowledge: A conceptual and methodological framework. Strategic Management Journal , 763–772.
   • Levy, Meria., Hazzan, Orit. (2009). Knowledge management in practice: The case of agile software development, Proceedings of the 2009 ICSE Workshop on Cooperative and Human Aspects on Software Engineering table of contents, 60-65.
   • M.Gauvin and B.Waruszynski          Canadian Military journal, Spring (2003). PP. 35-40.
   • Moffett, S., McAdam, R., & Parkinson, S. (2003). An empirical analysis of knowledge management applications. Journal of Knowledge Management , 23, 6-26.
   • Nonaka, I., Takeuchi, H. (1995). The Knowledge Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation, Oxford University Press, New York, NY,.
   • O’Brien, O., Crauise, R. (1995). Employee involvement in performance improvement: a consideration of tacit knowledge, commitment and trust. Employee Relations , p. 110.
   • Pérez-Bustamante, Guillermo. (1999). Knowledge management in agile innovative organizations. Journal of Knowledge Management, Volume 3 · Number 1, pp. 6–17.
   • Ryan, S. D., Prybutok, V. R. (2001). Factors affecting knowledge management technologies: a discriminative approach. Journal of Computer Information Systems , 41, pp. 31-7.
   • Sharifi, H., Ismail, HS., Reid, I. (2006). Achieving agility in supply chain through simultaneous “design of” and “design for” supply chain, Journal of Manufacturing Technology Management: 17 (8), pp. 1078-1098.
   • Tsourveloudis, N.C., Valavanis, K.P. (2002). On the measurement of enterprise agility. Journal of Intelligent and Robotic Systems, pp. 329–342.
   • Ulrich, D. (1998). Intellectual capital ¼ competence commitment.Sloan Management Review,15-26.
   • Wild, R. H., Griggs, K. A., Downing, T. (2002). A framework for e-learning as a tool for knowledge management. Industrial Management & Data Systems , 102, 371-80.
   • Youssef, M. A. (1992). Agile manufacturing: a necessary condition for competing in global markets. Industrial Engineering, pp. 18-20.
   • Yusuf, Y., Sarhadi, M., Gunasekaran, A. (1999). Agile manufacturing: the drivers, concepts and attributes. International Journal of production economics , 33-43.
   • Zhang, David Z. (2010). Towards theory building in agile manufacturing strategies – case studies of an agility taxonomy. International Journal of Production Economics.