گسترش ورزش‌های رزمی مصوب در دانشگاه‌ها و آموزشگاه‌های آجا

نویسنده

دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

چکیده

بهره‌مندی نظامیان از مهارت‌های رزمی، در نبردهای آینده که از نوع ناهمطراز، نامنظم و تن به تن خواهد بود، قطعاً تاثیرات مثبتی در مواقع حساس متوجه کشور می‌نماید. علم به این موضوع منتج به این سوال عمده شد که «چگونه می‌توان ورزش‌های رزمی مصوب ارتش(تکواندو، کاراته و جودو) را در دانشگاه‌ها و آموزشگاه‌های آجا گسترش داد؟» در این پژوهش به بررسی وضع موجود و مطلوب سه متغیر مهمِ ساختار اجرایی تربیت و آموزش - تجهیزات و امکانات و شیوه مدیریت مناسب پرداخته شد. هدف از انجام این پژوهش تبیین چگونگی گسترش ورزشهای رزمی و تعیین راه‌کارهای سودمند برای از میان برداشتن فاصله مابین وضع موجود و وضع مطلوب می‌باشد. جامعه آماری پژوهش متشکل از کارکنان ستاد آجا و نیروها در جایگاه‌های مدیریتی و در سمت‌های اجرایی تخصصی ورزش رزمی است. نمونه آماری این پژوهش منطبق بر جامعه آماری شامل 43 نفر خبره از روسا، مدیران و مربیان مرتبط با موضوع بودند. داده‌های جمع‌آوری‌شده با استفاده از آزمون‌های آماری توصیفی(زمینه‌یاب) و استنباطی و ابزارهای آماری مربوطه، محاسبه، تحلیل و با بهره‌گیری از نرم‌افزار SPSS19 پردازش شد. یافته‌های پژوهش موید این مطلب است که، ساختار اجرایی تربیت و آموزش موجود جهت گسترش ورزش‌های رزمی مناسب نبوده، اما می‌تواند از طریق گنجاندن رشته‌های رزمی در فعالیت‌های فوق‌برنامه دانشجویان و ریشه برنامه تفصیلی دانش‌آموزان، و عواملی دیگر به وضع مطلوب نزدیک شود. تجهیزات و امکانات لازم از قبیل کیفیت پایگاه‌های ورزش رزمی(مربی مجرب، فضا و تجهیزات مناسب و کافی)، از جمله عوامل مهم در توسعه آتی ورزش رزمی شناسایی شد. و نهایتاً اعمال شیوه مدیریت مناسب از طریق انتصاب متخصصین تربیت بدنی(مدیریت ورزشی) در تربیت بدنی نیروها و مراکز دانشگاهی و آموزشگاهی، و ... در گسترش ورزش رزمی تاثیر انکارناپذیری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The development of the approved Martial Arts in the IRI Army academies and colleges

نویسنده [English]

 • mehrdad mostafaiee
چکیده [English]

Possessing the skills of Martial Arts by military personnel in probable future wars, which are expected to be of asymmetric and pitched battle type, definitely has positive consequences for the country. The knowledge of this fact led to the principal question: “How can the approved Martial Arts in the Islamic Republic of Iran's Army (taekwondo, karate and Judo) be developed in the army universities and training centers?” This paper investigates the current and desired conditions of three important variables: the executive structure of physical education, the equipment and facilities and the suitable management method. The objective of this paper is to state the manner for the development of Martial Arts and to specify the beneficial ways to narrow the gap between the current and the desired conditions. The statistical population in this research includes the personnel of the Army Joint Staff and the Army Forces who are in Martial Arts management positions. The statistical sample equal to the statistical population embodies 43 of the specialists among the directors, managers and coaches. The collected data was calculated and analyzed through descriptive and inferential statistics tests and then it was processed via SPSS 19. The findings of the study reveal that the physical education executive structure is not suitable for the development of Martial Arts but it can attain to the desired conditions by means of including martial exercises in the students and cadets educational curriculum. Equipment and facilities such as (experienced coaches, places and suitable and adequate equipment) were identified as another important factor in the future development of Martial Arts. Finally appropriate management method plays an undeniable part in the development of such sports.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Army Martial Arts
 • executive structure
 • equipment
 • management methods
 • Coaches
 • منابع و ماخذ

  • باقری، احسان، 1381، بررسی تطبیقی شیوه­های اندازه­گیری آمادگی جسمانی نیروهای مسلح ایران با ارتش چند کشور منتخب جهان، دانشگاه امام حسین (ع).
  • جمشیدی، حمدا... و دیگران، 1390، روش تحقیق با رویکرد نظامی، انتشارات دافوس، تهران.
  • جهان­بینی، عباس، 1388، تدوین استراتژی توسعه ورزش همگانی و قهرمانی استان قم.
  • خلیلی شورینی، سیاوش،1389، روش­های پژوهش آمیخته(با تاکید بر بومی­سازی)، انتشارات یادواره کتاب، تهران.
  • دمورا، فومیو، 1370، کاراته شیتوریو، ترجمه: سجادی، سحرا، انتشارات موفق، تهران.
  • دستورالعمل گسترش ورزش رزمی، 1387، ستاد فرماندهی کل آجا، سازمان تربیت بدنی آجا، تهران.
  • دستورالعمل شانزدهمین جشنواره ورزشی دانشجویان آجا، 1392، ستاد فرماندهی کل آجا، سازمان تربیت بدنی، تهران.
  • دستورالعمل هفدهمین جشنواره ورزشی دانش­آموزان آجا، 1392، ستاد فرماندهی کل آجا، سازمان تربیت بدنی، تهران.
  • روش جاری دایره دانشگاه­های آجا، 1392، ستاد فرماندهی کل آجا، معاونت تربیت و آموزش آجا، تهران.
  • سنجری، احمدرضا، 1391، روش­های تحقیق در مدیریت، عابد، مهرگان قلم، تهران.
  • ستاد مشترک سپاه نظام آموزشی ارتشهای جهان شماره 1، 1379 ص 38.
  • سرفصل دروس عمومی دوره کارشناسی پیوسته رشته امور دفاعی، 1392.
  • شیری، بیژن،1380، پژوهش استاندارد­ها و ایمنی در اماکن ورزشی، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، تهران.
  • طالقانی، محمود،1381، روش تحقیق نظری، دانشگاه پیام نور، ش کتابشناسی ملی 7326-80 م تهران.
  • گودرزی، محمود و هنری، حبیب، 1386، پژوهش در علوم ورزشی، فصلنامه علمی – پژوهشی، شماره چهاردهم، طراحی و تدوین نظام جامع ورزش کشتی کشور، صص54-33.
  • محمدباقر طباطبایی، افشین، 1387، راهی به نهایت حقیقت، انتشارات اندیشه علوی، تهران.
  • مرادیان، محمدصدیق، 1379، مقالات اولین همایش علمی ورزش و تربیت بدنی نظامی، آمادگی جسمانی و نقش آن در نیروهای مسلح و ورزش، صص 227-243.
  • مصطفایی، مهرداد، 1393، گسترش ورزش­های رزمی مصوب ارتش در دانشگاه­ها و آموزشگاه­های آجا، استاد راهنما اسکندری­پور، تورج و استاد مشاور مشرفی زنوزی، عباس، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا.
  • نادریان جهرمی، مسعود، 1379، مقالات اولین همایش علمی ورزش و تربیت بدنی نظامی، ترسیم چهره یک نظامی موفق، صص89-103
  • نظام جامع تربیت و آموزش آجا، 1391، ستاد فرماندهی کل آجا، معاونت تربیت و آموزش آجا.
   • Imamura,R.T.,Hreljac,A.,Escamilla,R.F. and Edwards,B.W.(2006).A three dimensional analysis of the center of mass for three different judo throwing techniques. Journal of sports science and medicine. CSSI, 122-131.
   • Kazemi,M.,Shearer,H. and Chounh,Y.S.(2005). Pre – competition habits and injuries in taekwondo athletes.BMC Musculoskeletal Disorder, 6-26.