مدل انتخاب و تخصیص بهینه پروژه‌های آموزشی و پژوهشی آجا با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

2 دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

چکیده

ارتش جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک سازمان نسبتاً بزرگ به‌طور مستمر در زمان صلح و یا جنگ پروژه‌هاپروژه‌ها و طرح‌های مختلفی را در حوزه‌هایحوزه‌های آموزشی و پژوهشی برنامه‌ریزیبرنامه‌ریزی و اجرا می‌نمایدمی‌نماید. این قبیل پروژه‌هاپروژه‌ها و طرح‌ها در قالب تحقیقات صنعتی، نظری، مطالعات گروهی، تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، در مراکز دانشگاهی و دفاتر مطالعاتی آجا برنامه‌ریزیبرنامه‌ریزی و اجرا می‌گردندمی‌گردند. از اهداف کلان ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مختلف آن تخصیص و اجرای بهینه طرح‌ها و پروژه‌هاپروژه‌ها به‌گونه‌ای است ککه ضمن تحقق اهداف سازمانی را به شیوه‌ای مطلوب و بدون صرف منابع اضافی و ییا نادییده گرفتن ساییر محدودیت‌ها برآورده سازد. در تخصیص و اجرایی پروژه‌هاپروژه‌ها باییستیی معییارهایی متعددیی همچون عوامل عملیاتی، پشتیبانی، مالیی، تککنیکییکی و فنی، مدییرییتیی، محییطیی و سازمانیی مدنظر قرار گییرند. در ایین مقاله به‌منظور استخراج مدل مناسب انتخاب، تخصیص و اجرایی طرح‌ها و پروژه‌هایپروژه‌های آموزشی و پژوهشی از نظرات ککارشناسان خبره و متخصص در سطح مراکز دانشگاهی آجا استفاده شده است. برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات و استخراج مدل مناسب از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) استفاده گردید در این بخش مشخص گردید که عوامل و نیازمندی سازمانی بالاترین اهمیت را در تخصیص بهینه دارا می‌باشدمی باشد. به منظور تعیین روایی مدل استخراج شده از روش تحلیل اهمیت عملکرد (IPA) استفاده گردید در این قسمت نیز مشخص گردید که پروژهای که در ده سال گذشته عملکرد مناسب داشتند؛ عوامل معیارهای آن از اهمیت بالایی مطابق مدل برخوردار بودند. در پایان با تائیید پیشنهادهای برای اجرایی نمودن مدل استخراج شده ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The model of choosing and allocating optimal AJA educational and research projects using the Fuzzy Analytic Hierarchy Process and the Importance-Performance Analysis

نویسندگان [English]

  • Hossein Valivand Zamani 1
  • mohammadtaghi partovi 2
  • ebrahim ijabi 2
1 Faculty member of Command and Staff University
چکیده [English]

The Islamic Republic of Iran as a relatively large organization continuously plans and implements projects in the various fields of education and research in peace time or war-projects. These projects and plans are planned and implemented as industrial research, theoretical, group studies, the formulation of regulations and guidelines, in academia and research offices of Islamic Republic of Iran Army (AJA). The goals of the Islamic Republic of Iran’s army and its forces are also optimal allocation and implementation of plans and projects. Therefore, due to resource constraints, a scientific method for the selection and allocation of this type of plans and project must be used. In the allocation and implementation of projects, various criteria such as operational, support, financial, technical and technological, managerial, organizational and environmental factors must be considered. In this article, the opinions of experts and specialists are used in academic centers of AJA for selection, assignment and implementation’s model of research and educational projects. It was used to analyze the data and extract the appropriate model of fuzzy analytic hierarchy process (FAHP), we found in this section that organizational and requirements factors are the highest priority in assignment. In order to determine the validity of the model, the Importance-Performance analysis (IPA) technique was used. In this part it was also revealed that the projects had suitable performance in the last ten years, in these projects, it was important that factors were in accordance with suggested model. Finally some suggestions have been presented for the implementation of obtained model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fuzzy analytical hierarchy process
  • Importance-Performance Analysis
  • Selection and Assignment Projects
منابعومآخذ:
1-      پرتوی، محمدتقی و توکلی مقدم، رضا، " ارائه مدل اندازه گیری بهره وی در مراکز تحقیقاتی صنایع دفاعی" دانشگاه الزهرا، هشتمین کنفرانس دانشجوئی مهندسی صنایع، 1379
2-      پرتوی، محمدتقی و کرمانی، محمد و روح الهی احمدعلی، "ارائه راهبرد کنترل ترافیک هوائی با رویکرد مطالعه تطبیقی وضعیت موجود در مقایسه با کشورهای پیشرفته جهان و وضعیت مطلوب"دانشگاه هوائی شهید ستاری، همایش CNS/ATM، 1389
3-      آذر،عادل و رجب زاده، علی"تصمیم‌گیری کاربردی(رویکردMADM )" تهران، نشرنگاه دانش،چاپ اول،  ١٣٨١، صص110-100 .
4-       محقر، علی و امین ناصری، محمدرضا  "تعیین و تبیین شاخص‌های ارزیابی تصمیمات مجلس شورای اسلامی "، فصلنامه علمی - پژوهشی دانشکده علوم انسانی(مدیریت)، دوره پنجم، شماره دوم،١٣٨٠ ، صص  177-155
زیرنویس ها
5-       Kumar Dye, Peasant" International project evaluation and selection using multiple-attribute decision making technique", International Journal of Production Economicss103, [2006], 90-103.
6-       Archer, NP. And Ghasemzadeh, F."An integrated framework for project portfolio selection", International Journal of Project Mnagement, Vol.17, No.4, [1999], PP. 207-216.
7-       Saaty, T.L. "The analytic Hierarchy Process", McGraw – Hill, New York, [1980].
8-       Al Khalili, Mohammed I. "Selecting the appropriate project delivery method using AHP", International Journal of project management 20, [2002], 469-474.
9-       Kurtila, Mikko, Pesonen, Mauno, Kangas, Jyrki and Kajanus, Miika "Utilizing the analytic hierarchy process (AHP) in SWOT analysis - a hybrid method and its application to a forest -certification case", Forest Policy Economics, 1 April, [2000], 41-52.
10-   Shrestha, Ram k., Alavalapati, Janaki R.R. and Kalmbacher, Robert S. "Exploring the potential for silvopasture adoption in south - central Florida: an application of SWOT - AHP method", Agricultural Systems, September, [2004], 1-15.
11-   Rangone, Andrea "An analytical hierarchy process framework for comparing the overall performance of manufacturing departments", International Journal Operations & Production Management, Vol.16, No.8, [1996], 104-119.
12-   Wolfslehner, Bernhard Vacik, Harald and Lexer Manfred J. "Application of the analytic network process in multi - criteria analysis of sustainable forest management", Forest Ecology and Mnagement207, [2005], 157-170.
13-   Stewart, Rodney A., Mohamed, Sherif and Daet, Raul "Strategic implementation of IT / IS projects in construction: a case study", Automation in Construction11,[2002], 681-694.
14-   Huang, Chi- Cheng, Chu, Pin-Yu, and Chiang, Yu-Hsiu"A fuzzy AHP application in government-sponsored R&D project selection", The International Journal of Management Science, [2006], 1-15.
15-   Chang, D.Y. "Application of the extent analysis method on fuzzy AHP", European Journal of Operational Research95, [1996], 649-655.
16-   Kahraman,Cengiz, Etay,Tijen and Buyukozkan,Gulcin "A fuzzy optimization model for QFD planning process using analytic network approach", European Journal of Operational Research,[2004],110-132.
17-   Jiang, James J. and Klein, Gary, "Project selection criteria by strategic orientation", Information & management36, [1999], 63-75.
18-   Adler, P.S.; Clark and K.B., "Behind the learning curve: a sketch of the learning process", Management Science, Vol. 37, No. 3, 1991, 267-281.
19-   Bhatt, Dilip; "EFQM Excellence Model and Knowledge Management Implications", www.eknowledgecenter.com, 2000.
20-   Bohn, R.E.; "Measuring and managing Technological knowledge" Sloan management review, Vol. 36, No. 1, 1994, P. P. 61-73.
21-   Choi, B.; Lee, H; "Knowledge management strategy and its link to knowledge creation process", Expert system with application, Vol.23 ,2002, PP. 173-187.
22-   Dooley, K.J.; "The paradigms of quality: evolution and revolution in the history of discipline", Advancess the management of organizational quality, IAI Press, 2000.
23-   Drew, S.; "Building Knowledge management into Strategy: Making sense of a new perspective", Long Range Planning, Vol. 32, No. 1, 1999, PP. 130-136.
24-   Fine, C.H.; "Quality improvement and learning in productive systems", Management Science, Vol. 32, No. 10, 1986, PP.1301-1315.
25-   Gallupe, B.; "Knowledge management systems: surveying the land escape", International journal of management review, Vol. 3, No. 1, 2001, PP. 61-77.
26-   Holsapple, C.W.; Singh, M.; "The knowledge chain model: Activities for competitiveness", Expert systems with applications, Vol. 20, 2001, PP. 77-98.
27-   Holsapple, K.D.; Joshi, H.;"An investigation of factors that influence the management of knowledge organization", Journal of strategic information system, Vol. 9, 2000, PP. 235-261.
28-   Kamara, J.M.; Anumba, C.J.; carrillo, P.M.; "A clever approach to selecting a knowledge management strategy", International Journal of project Management, Vol. 20, 2002, 205-211.
29-   Kim, Y.G.; Yu, S.H.; Lee, A.H.;"Knowledge Strategy planning: Methodology and Case", Expert system with application,Vol.24 ,2003, PP. 295-307.
30-   Liebowitz, Jay; Knowledge Management HandBook, CRC Press LLC, United States of America, 1999.
31-   Macduffie, J.P.; "The road to root cause: shop-floor problem solving at three auto assembly plants", Management Science, Vol. 43, No. 4, 1997, PP. 479-502.
32-   Martensen, A.; Dahlgaard, J.J.; "Strategy and planning for innovation management – Supported by creative and learning organizations", International journal of quality and reliability management, Vol. 16, No. 9, 1999, PP. 878-891.
33-   Mukherjee, A.s.; Lapre, M.A.; van Wassenhove, L.N.; "Knowledge driven quality improvement", Management Science, Vol. 44, 1998, PP.35-49.
34-   Ngai, E.W.T.; Chan E.W.C.; "Evaluation of knowledge management tools using AHP", Expert Systems with applications, Vol. 29, 2005, PP. 889-899.
35-   Handbook on commercial knowledge management 2, knowledge directions, New York, 2003, PP. 5-28.
36-   Zaho, Fang, "Integrating knowledge management and total quality: a Complementary Process", Australia, 2000.