تأثیر رهبری تحول‌آفرین بر نوآوری سازمانی (مطالعه موردی: شعبه مرکزی سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح شهر تهران)

نویسندگان

1 عضو هیئت‌علمی دانشگاه هوایی شهید ستاری

2 مدرس دانشگاه هوایی شهید ستاری، کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

3 مدرس دانشگاه هوایی شهید ستاری، کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

چکیده

رهبران تحول‌آفرین دارای رفتارهایی هستند که پیروان خود را بر می‌انگیزانند تا در راستای اهداف و علایق سازمانی تلاش نمایند و آنها را محقق سازند. همچنین این رهبران قابلیت تحریک کارکنان جهت عملکرد کاری فراتر از حد انتظار را نیز دارند. هدف از این تحقیق؛ تأثیر رهبری تحول‌آفرین و نوآوری سازمانی کارکنان (مطالعه موردی: شعبه مرکزی سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح شهر تهران) می‌باشد. جامعه آماری (نمونه آماری) تحقیق کلیه کارمندان (رئیس؛ معاون و کارکنان) واحدهای مختلف شعبه مرکزی سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح شهر تهران که تعداد 62 نفر برآورد گردیده‌اند؛ بوده است. به‌منظور بررسی ویژگی‌های جمعیت شناختی افراد نمونه در این تحقیق؛ از جداول و نمودارهای فراوانی؛ میانگین؛ انحراف معیار، و جهت تحلیل استنباطی داده‌ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون و جهت رتبه‌بندی متغیرها از آزمون اسمیرنوف و کلمروف استفاده شد. نهایتاً پس از تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS کلیه فرضیات تحقیقی به تأیید رسیدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of the effect of transformational leadership on organizational innovation (Case Study: Central branch of the Armed Forces Social Security Organization of Tehran)

نویسندگان [English]

 • abdollah vosoghi 1
 • akbar hoshyar 2
 • rasool karmi taheri 3
چکیده [English]

Transformational leaders have such behaviors that could motivate their followers in the interests of organizational goals and achieve them.  Such leaders can encourage employees to perform their tasks beyond what they are expected as well. The purpose of this study is to examine the relationship between transformational leadership and organizational innovation (Case Study: Central branch of the Armed Forces Social Security Organization of Tehran). The population of this study consisted 62 employees (including: director, deputy director and staff) of the Central Branch of the Social Security Organization for Armed Forced at Tehran. In order to examine the demographic characteristics of the sample in this study, the frequency tables and graphs, average, and standard deviation were used. To analyze data,  Pearson correlation and regression test data, and to rank variables K-S test were used. Finally, after analysis through SPSS software, all hypotheses were confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Transformational Leadership
 • aspirational influence؛ intellectual stimulation
 • inspirational motivation
 • personal considerations
 • Organizational innovation
 • منابع:

  • کاظمی طامه؛ م.(1386)"کارآفرینی در بیمه"فصلنامه تخصصی آسیا؛ ش 42.
  • موغلی، علیرضا (1383) رهبری تحول‌آفرین و ابزار سنجش آن، فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره 44-43
  • -یزدان‌شناس؛ م.جمشیدیان؛ م.(1387)"رهبری تحول‌آفرین در مدیریت تغییر" ششمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت؛ مرجع دانش.
  • تونکه نژاد، مانی. (1385) "مقایسه دو سبک رهبری خدمتگزار و تحول‌گرا دو محیط، دو سبک رهبری، ماهنامه تدبیر، سال 17، شماره 172
  • قادری، اسماعیل. (1388) رهبری تحول‌آفرین رکن اصلی در توسعه و ارتقای هوش سازمانی، مجله عصر مدیریت، سال چهارم، شماره دوازدهم و سیزدهم.
  • میر کمالی، سیدمحمد؛ چوپانی، حیدر. (1390) "رابطه بین رهبری تحول‌آفرین با گرایش به نوآوری سازمانی دریک شرکت بیمه‌ای. پژوهشنامه بیمه (صنعت بیمه)؛ پاییز 1393.
  • عابدی جعفری، حسن؛ و آغاز، عسل (1387) "رهبری تحول‌آفرین و فرهنگ‌سازمانی (مطالعه موردی در وزارت رفاه و تأمین اجتماعی؛ دانش مدیریت؛ شماره 21
  • -آقایی فیشانی، تیمور. (1377)، خلاقیت و نوآوری در انسان‌ها و سازمان‌ها، انتشارات ترمه.
   • BASS, B. M. and AVOLIO, B. J. 1989. “Potential biases in leadership measures: How prototypes, eniency, and general satisfaction relate to ratings and rankings of transformational and transactional leadership construct”, Eductional and
   • Psychological Measurement, 49:509-527
   • Landrum, N. E., Howell, J. P., and Paris, L. (2000). "Leadership for strategic change", Leadership & Organization Development Journal, 21(3): 150- 156.
   • Humphreys, J. H., and Einstein, W. O. (2003). Noting "New under the sun: transformational leadership from a historical perspective", Management Decision, vol.41, No.1, pp 85-95.
   • Humphreys, John H(2005). Contextualimplications for transformational andservant leadership; Management Decision;Vol. 43 No. 10 pp. 1410-1431.