تأثیر موسیقی انگیزاننده بر زمان خستگی، و شاخص درک فشار در سربازان ورزشکار طی یک آزمون فزاینده

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی

2 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه کردستان

چکیده

بررسی تأثیر موسیقی انگیزاننده بر زمان رسیدن به خستگی، تغییرات لاکتات و شاخص درک فشار درسربازان ورزشکار طی یک آزمون فزاینده بود. در این پژوهش16سرباز ورزشکار مرکز آموزش تکاور نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران از رشته های مختلف ورزشی با میانگین سنی 16/3 ± 94/24 سال، قد 88/4 ± 44/179 سانتی متر، وزن 96/6 ± 38/72 کیلوگرم، شاخص توده بدن 30/1± 73/22 ، به صورت داوطلبانه در مطالعه حاضر شرکت کردند. این افراد به روش تعادل مخالف در 2 جلسه به انجام آزمون فزاینده رمپ پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد گوش دادن به موسیقی انگیزاننده، حین فعالیت ورزشی پیشرونده موجب تغییر معنی داری در مدت زمان رسیدن به خستگی شد وباعث افزایش آن در گروه با موسیقی نسبت به گروه بدونه موسیقی گردید (05/≥p)؛ اما در تغییرات لاکتات خون تفاوت معنی داری دیده نشد، تأثیر موسیقی بر شاخص درک فشار در دقایق پانزده و هیجده به صورت معنی داری دیده شد و باعث کاهش فشار بر روی ورزشکاران گردید (05/≥p). مطالعه حاضر نشان داد گوش دادن به موسیقی انگیزاننده اجرای هوازی را بهبود بخشیده و ضمن افزایش زمان رسیدن به خستگی باعث کمتر شدن فشار بر روی سربازان ورزشکار می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of the effect of motivating music on the time of exhaustion and the index of perceiving pressure on athletically trained soldiers through an incremental test

نویسندگان [English]

 • reza sabzevari rad 1
 • farshid agharezaiee 2
1
2
چکیده [English]

the purpose of current study was the effect scrutiny of music(motivation) on time to exhaustion, blood lactate changes and perceived exertion of trained Soldiers at incremental test.In this research 16 athletes Soldiers of commando training center of ground force of Iran Islamic republic army with  different sports, with an average age of 24.94 ± 3.16 years, height 179.44 ± 4.88 cm, weight 72.38 ± 6.96 kg, BMI 22.73 ±1.30, voluntarily participated in this study. They balance method against the second session to incremental ramp test. The results showed that listening to music (motivation), while progressive change during time to exhaustion was significantly increased in the group's music has been compared to the group without music (0.5 ≥ p) but there was no significant difference in blood lactate changes, the effect of music on perceived exertion in Fifteen and eighteen minutes was seen to significantly reduce pressure on the athletes (0.5 ≥ p).This study showed that listening to music (motivation) to improve aerobic performances and also increase the time to exhaustion is cause less pressure on athletes Soldiers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • music
 • incremental ramp tests
 • blood lactate
 • perceived exertion
 • time to exhaustion
 • منابع

  • آصفی، یحیی. قهرمان تبریزی، کورش. (1389). «تأثیر موسیقی بر ضربان قلب و سطح درک فشار دانشجویان پسر رشته تربیت‌بدنی». نشریه علوم زیستی ورزش، شماره 8، صفحات 53-39.
  • اشمیت پترز، ژاکلین. (1380). «مقدمه‌ای بر موسیقی‌درمانی»، ترجمه علی زاده محمدی، انتشارات اسرار دانش، چاپ دوم.
  • ترابی، فرناز. جابری مقدم، علی اکبر. فرخی، احمد. (1390). «تأثیر ضرباهنگ‌های موسیقی بر برخی شاخص‌های خستگی مرکزی و محیطی زنان غیر ورزشکار». نشریه پژوهش در علوم ورزشی شماره بیست و دو، صفحات 147-131.
  • دیوید، ب_فراست. (1366). «روانشناسی ورزشی». ترجمه علیجانی، عیدی. نوربخش، مهوش. انتشارات سازمان تربیت‌بدنی، دفتر تحقیقات، جلد اول.
  • فاکس، ماتیوس. (1368). فیزیولوژی ورزش، ترجمه خالدان، اصغر. جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران.
  • نیک بخش، رضا. (1374). تأثیر محرومیت حسی و موسیقی بر میزان درک فشار و خلق‌وخو هنگام تمرین «. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران.».
   • Barwood Martin J., Neil J.V. Weston, Richard Thelwell. Jennifer PageA. (2009)." Motivational music and video intervention improves high-intensity exerciseperformance ".Journal of Sports Science and Medicine 8, 435-442.
   • Birnbaum, Larry. Boone, Tommy.Huschle, Betch. (2009). "Cardiovascular responses to music tempo during steady-state exercise."Journal of Exercise Physiologyonline (JEPonline), 12(1):50-56.
   • Brownley KA. Mc Murray RG, Hackney AC. (1995)."Effect of music on physiological and affective responses to graded treadmill exercise in trained and untrained runner ". Int Journal of Psychophisyiol. Appr. 19 (3): PP: 193-201.
   •  Copland – BL., Franks, B.D. (1991). "Effects of type and intensities of background music on treadmill endurance". Journal of sport medicine and physical fitness (Torino). 51(1), PP: 100-103.
   • EhardHohne. (1979). "The place of music in physical culture and sport". The Journal of sports medicine, 19; 97-99.
   • Flint Mariagrace. (2010). "The effect of music on physical productivity ". A Senior Honors Thesis Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for graduation with research distinction in Psychology in the undergraduate colleges of The Ohio State University. At Mansfield February.
   • Karageorghis Costas I., Denis A. Mouzourides, David-Lee Priest, Tariq A. Sasso, Daley J. Morrish, and Carolyn L. Walley. (2009). "Psychophysical and ErgogenicEffects of Synchronous Music During Treadmill Walking" Journal of Sport & Exercise Psychology, 31, 18-36.
   • KocHaluk., TurchBan. curtseit. (2009)."The effects of music on athletic performance. Ovidius University Annals, series physical education and sport/science, movement and health.Tissue 1.44-47.
   • Szabo, A. small, A & Leigh, M. (1999). "The effects of slow- and fast-rhythm classical music on progressive cycling to voluntary physical exhaustion". Journal of sports medicine and physical fitness, 39; 220-225.