تأثیر هم‌افزایی فراحوزه‌ای و فراسازمانی نیروهای مسلح ج . ا . ا بر امنیت و بازدارندگی

نویسندگان

دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

چکیده

هم‌افزایی فراحوزه‌ای و فراسازمانی آحاد جامعه به‌ویژه نیروهای مسلح، یک جانشین مکمل برای به‌کارگیری توانمندی‌های بیشتر در حوزه‌های مختلف است، بطوریکه یکی از حوزه‌ها اثربخشی را ارتقاء می‌بخشد و آسیب‌پذیری حوزه‌های دیگر را جبران می‌نماید. در تحقیق انجام‌یافته ضمن استفاده از نوع تحقیق کاربردی، از روش تحقیق توصیفی بهره گرفته شده است؛ همچنین از  روش‌های میدانی و کتابخانه‌ای با ملحوظ نظر قرار دادن ابزارهای مصاحبه با صاحب‌نظران، پرسشنامه و مطالعه اسناد و مدارک (مطالعه منابع) جهت جمع‌آوری و گردآوری اطلاعات استفاده شده است. اعتبار سؤالات پرسشنامه با استفاده از روش تنصیف(دو نیمه کردن)، عدد 92% محاسبه گردید به‌طوری‌که این مطلب مبین آن است که سؤالات پرسشنامه از اعتبار بالایی برخوردار می‌باشند. تحقیق حاضر ضمن بررسی اثر هم‌افزایی فراحوزه‌ای و فراسازمانی نیروهای مسلح ج . ا . ا بر امنیت ناشی از بازدارندگی، یک جامعه نمونه به تعداد 36 نفر از جامعه آماری مد نظر قرار داده است. در نهایت طی انجام روش‌های تحلیل آمار توصیفی و استنباطی و آزمون فرض‌هایی که روی اطلاعات حاصل از جمع‌آوری داده‌ها انجام گرفته است، هر سه فرضیه تحقیق مورد تأیید قرار گرفته و بر اساس آراء موافق 8/82 درصد شرکت کنندگان در این نظرسنجی، مشخص شد با احتمال 95 درصد بیش از 60 درصد خبرگان و صاحب‌نظران نیروهای مسلح اعم از ارتش و سپاه موافقت خود را مبنی بر تأثیر مثبت هم‌افزایی فراحوزه‌ای و فراسازمانی نیروهای مسلح بر امنیت ناشی از بازدارندگی اعلام نموده‌اند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of the effect of synergy, ultra-domain and ultra-organizational aspects of Islamic republic of Iran armed forces on the security resulted from deterrence capabilities.

نویسندگان [English]

 • alireza narimani
 • majid rajab pour
چکیده [English]

Ultra-domain and ultra-organizational synergy of  the entire society, especially in the armed forces, is a complimentary substitution or an alternative for using further capabilities in various` domains. In such a way that one of the domains promotes the effectivity  and compensates vulnerabilities in others. In this research, the applied type of study has been used and the method is descriptive. Field and library techniques have been used; in addition, for data collection, instruments such as intertwining experts, questionnaires and official documents have been employed. The questionnaires have been validated by dividing them into two halves and resulted in 92% validity, showing a high validity of the questionnaire. The current research has examined the effect of ultra-domain and ultra-organizational synergy on the capabilities of armed resources influencing the security level by deterrent effects of armed forces.36 people participated in this research. The results of this study have been analyzed through using descriptive and inferential statistical analysis and all the three hypotheses were tested and confirmed.According to the opinions of the participants, %82.8 agreed and thus it was revealed that with %95 probability, more than %65 of military experts and veterans of armed forces, including army and revolutionary guard corps, agreed on positive influences of ultra-domain and ultra-organizational synergy of armed forces which promote security gained by deterrent capabilities of  armed forces.

کلیدواژه‌ها [English]

 • synergy
 • ultra-domain
 • ultra-organizational
 • joined planning
 • joint command
 • joint staff
 • deterrence
 • منابع

  • قرآن مجید
  • آرکین، ویلیام ام(2001) چارچوب ذهنی جدیدی برای جنگ، واشنگتن پست، 22سپتامبر،
  • پلینو، جک سی و آلتون(1375)، روی "فرهنگ روابط بین‌الملل" ترجمه حسن پستا، تهران نشر فرهنگ معاصر،
  • روزن، استفن پی، آینده جنگ و نیروهای نظامی آمریکا، جمعیت‌شناسی، فناوری و سیاست امپراتوری مدرن،
  • سادئی ، علی (1390)، روش تحقیق و آمار به زبان ساده ، انتشارات شلاک ، چاپ سوم ،
  • کوک، نیک(2003)، شوک و بهت، هفته‌نامه جینز دیفنس، جلد 39، 2 آوریل
  • کورل، جانتی، هدف جنگ، نشریه نیروی هوایی، سرمقاله، اوت 2001، جلد 84، شماره 8
  • دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا (1390) مدارک نیروهای مشترک و مرکب دافوس آجا، تهران گروه مشترک دافوس آجا
  • نریمانی، علی‌رضا( 1394) عملیات مشترک نظامی، انتشارات قرارگاه پدافند هوایی خاتم ‌الانبیاء (ص) آجا، چاپ اول،
  • کورل، جانتی( 2001) هدف جنگ، نشریه نیروی هوایی، سرمقاله، اوت ، جلد 84، شماره 8،
  • آذر، عادل؛ مؤمنی، منصور(1392) آمار و کاربرد آن در مدیریت(جلد اول & جلد دوم)، انتشارات سمت،
  • ایجابی،  ابراهیم(1392) آمار و کاربرد آن در مدیریت(با رویکرد نظامی)، تهران، انتشارات دافوس آجا، چاپ اول،
  • حافظ‌نیا، محمدرضا (1391) مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، انتشارات سمت،
  • جمشیدی، حمدالله (1390) روش تحقیق با رویکرد نظامی، تهران، انتشارات دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، چاپ اول،
  • رستمی، محمود،(1378)  فرهنگ واژه‌های نظامی، تهران، انتشارات ستاد مشترک ارتش ج. ا.ا ، چاپ اول،
   • www.washingtonpost.com/ac2/wp­_dyn/a8672-201sep22
   • www.harvardmagazine.com/on-line/050218.html
   • www.afa.org/magazine/editiorial/08edit01-print.html