نقش الکترومغناطیس سایبری در کنترل میدان جنگ با ایجاد زیرساخت‌های نظامی سایبری

نویسندگان

1 استادیار برق- الکترونیک، دانشگاه هوایی شهید ستاری

2 کارشناس‌ارشد برق - الکترونیک

چکیده

   در عصر حاضر، توسعه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات به ویژه فن‌آوری‌های مرتبط با فضای سایبری، در حوزه غیرنظامی که دروازه آن اینترنت است، به عنوان یک سلاح در میدان نبرد مطرح می‌باشد و کاربرد آن در آینده نزدیک برای توفیق عملیات‌های نظامی امری انکارناپذیر خواهد بود. بنابراین روش‌های نوین جنگی با کنترل میدان نبرد توسط یکپارچه‌سازی و هماهنگ‌سازی فضای سایبر، نبرد الکترونیک و مدیریت طیف الکترومغناطیس با عنوان الکترومغناطیس سایبری انجام خواهد شد. سیر این تحول توسط ایجاد زیرساخت‌های نظامی مناسب و با بهره‌گیری از شبکه‌های ارتباطی غیرنظامی و همچنین استفاده از حداکثر ظرفیت طیف الکترومغناطیسی انجام خواهد شد. حائز اهمیت است که تهدیدات امنیتی آن نیز تغییر اساسی پیدا خواهد کرد. این مقاله، اقدامات الکترومغناطیسی سایبری را به نیروهای نظامی معرفی می‌کند، اطلاعات کاربردی مفیدی را به آنها می‌دهد و نحوه انجام عملیات نظامی با اتخاذ رویکرد آفندی و پدافندی در این حوزه را بیان می‌کند. از طرف دیگر بسترهای راهبردی به منظور بهره‌گیری از قابلیت‌های الکترومغناطیس سایبری در جهت انجام عملیات نظامی علیه دشمن را معرفی می‌نماید؛ تا آنها بتوانند برای دفاع از آرمان‌ها و اهداف نظامی و غیرنظامی کشور و برای جلوگیری از پیاده‌سازی و اجرای اهداف دشمنان با روش‌های نوین نبرد آشنا شوند. این مقاله اهمیت موضوع الکترومغناطیس سایبری را به فرماندهان و نیروهای نظامی جهت طرح‌ریزی محیط عملیات نوین و نحوه انجام عملیات یکپارچه با استفاده از مبانی اقدامات الکترومغناطیسی سایبری را نشان می‌دهد. همچنین این مقاله می‌تواند مرجعی برای فرماندهان و نیروهای نظامی باشد تا توانائی قابلیت‌ روش‌های ابتکاری برای تسخیر، حفظ و بهره‌برداری از برتری نظامی در تمام محیط عملیاتی تقویت شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Syber Electromagnetic Actions to Maintain Military Advantage in Future Operational Environments

نویسندگان [English]

  • hassan abdollahi 1
  • afsane haghnegahdar 2
چکیده [English]

At present, the development of information and communication technologies can be used as a weapon in the battlefield, especially technologies associated with civilian cyberspace for which the internet is a gateway. The application of cyberspace will be undeniable for the success of military operations in the near future. Therefore, new army methods will be done as cyber electromagnetic activity (CEMA) to maintain military advantage by integrating and synchronizing of cyberspace, electronic warfare and management of the electromagnetic spectrum. Development of these evolutions will be performed by creative proper military infrastructure, taking advantage of the civil communication networks and using the maximum capacity of the electromagnetic spectrum. It is important that its security threats will also undergo radical changes. This paper introduces CEMA to military forces that give useful information to them in this domain, explaining how to conduct military operations with offensive and defensive approaches. In addition, it introduces a strategic context to take advantage of CEMA for military operations against the enemy, so that they can become familiar with new methods of warfare to defend the ideals and, military and civil goals in our country, and to prevent the implementation of enemy goals. This article demonstrates the importance of CEMA to commanders and military forces to design a new operational setting and how integrated operations using fundamentals of CEMA. This paper can also provide commanders and military forces with a reference to develop innovative approaches to seize, retain and exploit an advantage in all operational field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CEMA
  • Future Wars
  • cyber military operations
  • electronic warfare
  • Cyberspace
منابع
-            هادی خانیکی, & محمود بابائی. (2013). فضای سایبر و شبکه های اجتماعی مفهوم و کارکردها. جامعه اطلاعاتی, دوره اول شماره 1: 71-96.‎
-            __­­______، (سال انتشار)، ملزومات امنیت در فضای سایبر ملی" کمیته مطالعات فناوری اطلاعات 1-7
-        حسینی، ظریف منش. (1392). مطالعه تطبیقی ساختار دفاع سایبری کشورها. فصلنامه پژوهش های حفاظتی و امنیتی, 2(5) : 41-68.
-        دستجردی حسن کامران, & میرمحمدی زهرا، (1393) فضای سایبری و تعاریف جدید در جغرافیای سیاسی.، جغرافیا، سال دوازدهم، شماره 43: 143-156
-  Coonfield III, J. D. (2013). Cyber Electromagnetic Activities within the Mission Command Warfighting Function: Why is it Important and What is the Capability? (No. ATZL-SWV-GDP). ARMY COMMAND AND GENERAL STAFF COLLEGE FORT LEAVENWORTH KS.
-  Bender, J. M., & Hamilton, A. (2013). The Cyberspace Operations Planner. Journal Article| Nov, 5(11), 18am.
-  Lyons, Sean P. Social Media Analytics: A New Approach for Cyberspace Enabled Understanding of Operational Environments. No. ATZL-SWV. ARMY COMMAND AND GENERAL STAFF COLLEGE FORT LEAVENWORTH KS SCHOOL OF ADVANCED MILITARY STUDIES, 2013.
-  Army, U. S. "Army Doctrine Publication (ADP) No. 3-0, 2011 (), Unified Land Operations." Headquarters Department of the Army Washington, DC, 10 October
-  Center, D. C. C. A. (2009). Capability Development Integration Directorate,“. In Army Cyber/Electromagnetic Contest Capabilities-Based Assessment (C/EM CBA) Functional Solutions Analysis (FSA) Workshop (Vol. 1).
-  Liang, Yi J., Eckehard G. Steinbach, and Bernd Girod. (2001) "Real-time voice communication over the internet using packet path diversity." In Proceedings of the ninth ACM international conference on Multimedia, pp. 431-440. ACM,.
-  Conti, Gregory, John Nelson, and David Raymond. "Towards a cyber common operating picture." In Cyber Conflict (CyCon), 2013 5th International Conference on, pp. 1-17. IEEE, 2013.
-  Stamper, Lisa Jayne. "The LandWarNet School, The Army Learning Model, and Appreciative Inquiry: How is a Centralized Training Organization Improved by Introducing Decentralization?" (2015).
-  Eckley, Gordon P. "Voice and data communication system." U.S. Patent 4,740,963, issued April 26, 1988.
-  Miller, Chris. Network Requirements in Support of Army's LandWarNet Transformation. ARMY WAR COLL CARLISLE BARRACKS PA, 2011.
-  TRADOC PAM 525-7-8, Army, U. S. (2010), "Cyberspace Operations Concept Capability Plan 2016-2028." US Army Capabilities Integration Center 22.
-  Field Manual (FM) 3-36, (2012), Electronic Warfare, Headquarters Department of the Army Washington, DC, 9 November
-  Field Manual (FM) 3-38, (2014), Cyber Electromagnetic Activities, Headquarters, Department of the Army Washington.
-  Field Manual No. 6-02.70, (2010) “ARMY ELECTROMAGNETIC SPECTRUM OPERATIONS’, Headquarters Department of the Army Washington, DC, 20 May
-  Pub, J. (2014). Pub 3-13. Joint Doctrine for Information Operations, U.S. Army.
-   Army, U. S. "Field Manual No. 3-13, (2013): Inform and Influence Activities." Headquarters Department of the Army Washington, DC, 25 January.