بررسی استقرار فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات آموزشی در مرکز آموزش پشتیبانی شهید امانی

نویسنده

کارشناس ارشد مدیریت دولتی- مدیریت نیروی انسانی

چکیده

هدف از این پژوهش امکان سنجی استقرار فناوری های نوین آموزشی با تاکید بر فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) در مرکز آموزش پشتیبانی شهید امانی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. روش تحقیق توصیفی - پیمایشی و از نوع زمینه‌یابی است. جامعه آماری این پژوهش از دو گروه شامل مسئولین و کارکنان دانشکده‌ها و همچنین دانشجویان دوره‌های (عالی- مقدماتی- تخصصی ثانویه)[1] در رسته‌های مختلف می‌باشند، با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه پژوهش به تعداد 300 نفر برآورد گردید. و روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شد. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته با طیف پاسخگویی لیکرت مرکب از چهار مولفه شرایط و امکانات زیرساختی، نیروی انسانی متخصص، منابع مالی و پشتیبانی و اقدامات فرهنگ‌سازی استفاده شده است. ضریب پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفایکرانباخ 920/0 بدست آمده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون خی دو (χ2) بهره‌گیری شده است.نتایج این تحقیق در پرتو تجزیه و تحلیل نهایی نشان می‌دهد که امکان استقرار فناوری نوین آموزشی با تاکید بر فناوری اطلاعات و ارتباطات از لحاظ شرایط  و امکانات زیرساختی و نیروی انسانی متخصص و اقدامات فرهنگ‌سازی در مرکز آموزش پشتیبانی شهید امانی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران امکان‌پذیر می‌باشد و از لحاظ منابع مالی و پشتیبانی در حد متوسط می‌باشد.


 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The feasibility of deploying new educational technologies, with an emphasis on information and communication technology (ICT) in Shahid Amani NEZAJA Logistics Training Center

نویسنده [English]

 • vahid moradi
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the feasibility of deployment of new technologies with an emphasis on information and communication technology (ICT) in Shahid Amini Logistics Training Center affiliated to the Ground Forces of the Islamic Republic of Iran. This research is descriptive- survey of background finding type. The population consists of two groups of 300 officials and staff of faculties as well as 1065 students of different military courses. Using a Cochran formula, sample size was estimated to be 300 people and simple random sampling method was selected. For data collection, a researcher made questionnaire has been employed with Likert response spectrum composed of four components of infrastructure circumstances and facilities, expert human resources, funding and support, and culture-building measures. Using Cronbach alpha method, the questionnaire reliability coefficient was estimated to be 0.920.  To analyze the data, chi-square test (χ2) was used. The results of this study show the possibility of the deployment of new educational technologies, with an emphasis on information and communication technology and infrastructure facilities and expert labor force and culture-building actions in Shahid Amini Logistics Training Centre of the Ground Forces Islamic Republic of Iran is possible and in terms of funding and support is average.

کلیدواژه‌ها [English]

 • feasibility study
 • Training
 • ICT
 • Nezaja
 • منابع

  • افضل­خانی، مریم و شریعتمداری­، مهدی و ادیبی، ملیحه (1389)، "امکان سنجی استقرار نظام آموزش مجازی در مدارس متوسطه استان سمنان"، فصلنامهرهبریومدیریتآموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحدگرمسار، سال چهارم، شماره 3،ص 9 تا 30
  • ·      بیراوند، علی و صیف، محمدحسن(1388)،"تاثیر فناوری بر نظام آموزشی مدارس" irandoc.ir..نشریه الکترونیکیعلوموفناوریاطلاعات
  • جمشیدی، غلامحسین و پاشا، رضا و الهی ، ذبیح اله، (1392)،" امکان سنجی توسعه فناوری های نوین آموزشی با تاکید بر  فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس متوسطه شهر آمل"، دومین همایش مجازی ره آوران آموزش با محوریت آموزش در عصر دیجیتاال، 30 شهریور 1392
  • ·      حسن زاده، محمد (1381)،"امکان سنجی آموزش از راه دور از طریق اینترنت کتابداری و اطلاع رسانی در ایران" ، پایاننامهارشد دانشگاهتربیتمدرستهران
  • خزایی، کامیان و سردار، شیرین و رسولی، بهاره،(1392)،" میزان علاقه مندی بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات معلمان در بکارگیری دانش آموزان دبستان های غرب استان مازندران"، دومین همایش مجازی ره آوران آموزش با محوریت آموزش در عصر دیجیتاال، 30 شهریور 1392
  • ·      ذبیحی مبارکه ، آزاده و نصیری، رکسانا،(1392)،" امکان سنجی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران"، دومین همایش مجازی ره آوران آموزش با محوریت آموزش در عصر دیجیتاال، 30 شهریور1392
  • رئیس دانا، فرخ لقا،(1381)، "کاربردها و سودمندیهای فناوری اطلاعات"، تکنولوژی آموزشی، شماره 2
  • شریعتمداری، مهدی، (1391)،" آسیب شناسی موانع بکارگیری فنآوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه." فصلنامهفنآوریاطلاعات وارتباطاتدرعلومتربیتی، سال دوم، شماره 4، ص 113 تا 128
  • شریعتمداری، مهدی؛ عباسی، پریسا،(1391)،"رابطه بین فناوری اطلاعات و ارتباطات با پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد"، فصلنامهارتباطاتوآموزشدرتوسعهانسانی، سال سوم، شماره 7، ص 19 تا 31
  • ·      صالحی چشمه، علی(1384)،"امکان سنجی طراحی و پیاده سازی آموزش مجازی در موسسه آموزش عالی آموزش پژوهش مدیریت و برنامه ریزی با استفاده از تکنیک تلوز"،پایان نامهکارشناسیارشد. موسسهعالیآموزشوپژوهشمدیریتوبرنامهریزیتهران.
  • صالحی، محمد و حاجی زاد، محمد، (1389)" بررسی سواد عمومی کامپیوتری کارکنان، دانشگاه های آزاد اسلامی مازندران. فصلنامه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی،ش 1، ص 39-53
  • عباس زاده، ناصر(1390)، "بررسی وب گاه ارتش جمهوری اسلامی ایران در رابطه با گزینش و انتخاب دانشجو برای دانشگاه های افسری"، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت نظامی، سال 11، شماره 43، ص 75 تا 102
  • کرمی پور ، محمدرضا (1381) ،"آموزش متناسب با عصر اطلاعات"، رشد تکنولوژی آموزشی، شماره 7، ص2
  • کشاورزی، محمدحسن و صلاحی ، معصومه و حیدری ، سید تقی و صالحی ، مسلم و امیریان زاده، مژگان(1392)، "امکان سنجی استقرار آموزش الکترونیکی در دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی آزاد اسلامی واحد مرودشت"، مجله امکانسنجیاستقرارآموزشالکترونیکی، دوره 4، شماره1
  • کوهی نژاد، علی و نباتی، محمود(1392)، "نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و یادگیری"، دومین همایش مجازی ره آوران آموزش با محوریت آموزش در عصر دیجیتاال، 30 شهریور 1392
   • Brown, M. E., Trevino, L. K., & Harrison, D. A. (2008). Ethical leadership: A social learning perspective of construct development and testing. Organizational.
   • Gladun,A. Rogushina,J.(2008). An application of intelligent techniques and semantic web technologies in e-learning environments. An International Journal,Volume 36 , Issue 2 ,March 2009 ,Pages: 1922-1931 .
   • Sharma M. Feasibility of Distance Education: An Alternative Route of Formal College Education in Saudi Arabia [PhD thesis]. Manila: California University. 1991. p. 136.
   • Naghavi A. Survey about the Attitude of Teacher and Student about e-Learning in the Virtual Universities in Iran [Master thesis]. Tehran: Malek Ashtar University, Engineering Department; 2009. p. 111. [In Persian]