نقش مدیریت زمان در ارتقاء کارایی فرمانده‌هان تیپ‌های پیاده

نویسنده

دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

چکیده

فرمانده تیپ مدیری است که در برهه کنونی با حداقل بودجه و امکانات بایستی کلیه امور آموزشی، پرورشی و فرهنگی تیپ را هدف‌گذاری، برنامه‌ریزی، هدایت و به مورد اجرا گذارد. تحقیق حاضر به منظور ارتقاء کارآیی فرماندهان تیپ‌های پیاده نزاجا با بهره‌گیری از مدیریت زمان انجام شده و هدف تحقیق تبیین نحوه ارتقاء کارایی فرماندهان تیپ‌های پیاده نزاجا با بهره‌گیری از مدیریت زمان می‌باشد. روش تحقیق توصیفی با رویکرد آمیخته می‌باشد. جامعه مورد مطالعه فرمانده‌هان تیپ‌های پیاده نزاجا به تعداد 26 نفر بصورت تمام شمار انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. به علت نداشتن سابقه بکارگیری مدیریت زمان در سطح تیپ‌های پیاده محقق با انجام مصاحبه با صاحب‌نظران، مطالعه  اسناد و مدارک و توزیع پرسش‌نامه، اقدام به جمع‌آوری اطلاعات در این تحقیق نموده است. 95 درصد جامعه آماری استفاده از برنامه‌ریزی و اعمال گام‌های آن را سبب کاهش حجم کارها، افزایش زمان فرماند‌هان و افزایش عملکرد و کارایی فرماند‌هان می‌دانند، 81 درصد جامعه آماری در حد متوسط به بالا معتقدند پس از حذف عوامل اتلاف زمان با بهره‌گیری از مدیریت زمان کارآیی فرماندهان تیپ‌های پیاده نزاجا ارتقاء می‌یابد.92 درصد جامعه آماری در حد متوسط به بالا معتقدند پس از بکاربردن ابزارهای فنی با بهره‌گیری از  مدیریت زمان کارآیی فرماندهان تیپ‌های پیاده نزاجا ارتقاء می‌یابد.در نهایت مشخص گردید با اجرای مدیریت زمان کارایی فرماندهان به میزان  25% درصد ارتقاء یافته و میزان سلامت فرماندهان نیز بهبود می یابد.ا

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Time management role in improving the efficiency of infantary brigade commanders

نویسنده [English]

 • Nader Javani
چکیده [English]

Brigade commander is a manager who must do goal-setting, plan, direct and implement all educational, cultural affairs of the brigade in the present juncture with minimal budget and facilities. This research aims to improve the effectiveness of the infantry brigade commanders using time management. The research method is described by a mixed approach. 26 people were selected as the participants of this study. Data collection was performed by the researcher via interviewing with experts, studying the documents and distributing questionnaires. 95% of the population considered using planning and implementing its steps, effective in reducing workload, and increasing time, performance and efficiency of commanders. 81% of the population averages to high believe that after eliminating time-wasting factors using time management, commanders’ efficiency can be improved. 92% of average to high population believes that after using technical tools enjoying time management, the efficiency of Army infantry brigade commanders can be promoted. Finally it was revealed that commanders’ efficiency has been promoted by as much as 25% and also their health has improved implementing time management.

کلیدواژه‌ها [English]

 • time management
 • brigade commanders
 • Planning
 • and time wasting
 • technical tools
 • منابع

  • اسلامی، سعید (1373) مدیریت کاربردی زمان، تبریز، انتشارات فرهنگی تبریز
  • تریسی، بریان، مدیریت زمان، یلدا بلارک، اشکذر، چاپ دوم، 1388
  • ------(1389) وقت طلاست، مبترالدین اغشاری، تهران انتشارات راستین، چاپ چهارم
  • حافظ­نیا، محمد­رضا  (1390) روش تحقیق در علوم انسانی، تهران انتشارات سمت،
  • خاکی، غلامرضا (1386)، مدیریت بهره­وری، تهران، انتشارات کوهسار، چاپ پنجم
  • ·         ----------- (1384) مدیریت زمان، تهران انتشارات کوهسار، چاپ سوم
  • رستمی، محمود (1386) فرهنگ واژه های نظامی، تهران انتشارات ایران سبز،
  • راس جی(2002) مدیریت زمان رمز موفقیت، ترجمه بهروز مینو­بخش، تهران، انتشارات ترمه،  چاپ اول
  • روبرتاش روش(1386)، ترجمه مژده شیرازی منش، امیر حسین فهیمی، حسام شهریاری، تهران انتشارات فرهنگی رسا، چاپ چهارم
  • روش، روبرتاش، مدیریت زمان، گروه مترجمین، غزال، چهارم، 1384
  • سرور، رحیم (1383) فرهنگ لغات و اصطلاحات جغرافیایی انسانی، تهران، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری، چاپ اول
  • همتی، خیراله (1386) فرماندهی و مدیریت در تیپ، تهران پشتیبانی آموزش آجا، چاپ دوم
  • صادق­پور، ابولفضل(1385) اصول و مبانی سازمان و مدیریت، تهران انتشارات گستر، چاپ دوم
  •  علی­احمد، علیرضا(1391) ارزیابی کار و زمان، تهران، انتشارات دانشگاه علم و صنعت
  • گاتری، استیو(1386) مدیریت زمان، تهران، انتشارات سازمان فرهنگی فرا
  • نورزی فرسنگی، احمد،(1385) ارتش درتاریخ، تهران انتشارات زهد، چاپ اول،