الزامات پیاده‌سازی نظام اقتصاد مقاومتی در سایه فرهنگ‌سازمانی آجا

نویسندگان

دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

چکیده

نظریه اقتصاد مقاومتی برای اولین بار توسط رهبر فرزانه انقلاب اسلامی ابداع گردید. فرای اینکه برای پیاده‌سازی نظام اقتصاد مقاومتی در هر حوزه و نهاد چه اقدامی بایستی صورت پذیرد تا نظام اقتصاد مقاومتی اجرا گردد،  می‌بایست ابتدا به مقوله فرهنگ‌سازمانی توجه ویژه نمود. فرهنگ مهم است زیرا هر اقدامی بدون آگاهی از نیروهای فرهنگی ممکن است پیامد‌های پیش‌بینی‌نشده و ناخواسته داشته باشد. بنابراین قبل از پیاده‌سازی هر نظامی در هر سازمان باید در کارکنان فرهنگ لازم برای پذیرش آن تغییر را ایجاد نمود. فرهنگ‌سازمانی شمشیری است دو لبه. از یک سو بستری است که دستیابی به اهداف سازمانی را تسهیل می‌کند. لبه دوم فرهنگ‌سازمانی می‌تواند سدی باشد بر سر را اعمال تغییرات در سازمان؛ بنابراین سازمان آجا نیز باید توجه خاص به فرهنگ‌سازمانی خود در راستای اجرای نظام اقتصاد مقاومتی داشته باشد. تغییر فرهنگ و نقش رهبری در مدیریت آن بسته به مراحل رشد سازمان، از طریق سازوکارهای گوناگونی پدید می‌آید. در تمام برنامه‌هایی از این دست، یک گروه پیش‌تاز برای آموختن و آزمایش رفتار تازه تشکیل می‌شود. نا آموزی یک باور مشترک و آموختن یک چیز ناشناخته به جای آن، آزار دهنده است. به آسانی می‌توان گفت آنان که دربست در درون سازمان درگیر هستند نمی‌توانند فرهنگی را که خود در درون آن شناورند به روشنی ببینند و لذا نمی‌توانند ارزیابی درستی از آن داشته باشند. رهبر تغییر را می‌توان کسی دانست که در نفی وضع موجود سازمان و بر انگیختن افراد به تغییر به اندازه کافی نقش دارد. چنانچه فرآیند "تغییر فرهنگ برنامه‌ریزی‌شده و ساختارمند" نتایج لازم را به بار نیاورد، رهبران تغییر به اقدامات شدیدتر دست می‌زنند. رایج‌ترین شیوه این است که مدیرعاملی از بیرون می‌آورند که ارزش‌ها و باورهای متفاوتی از فرهنگ موجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Requirements of Resistance Economic System implementation in the shadow Organizational Culture of Aja

نویسندگان [English]

 • Behzad Taghavi Farahi
 • Ibrahim Ejabi
چکیده [English]

 for the first time Resistance Economic Theory was raised by supreme leader of the Islamic Republic of Iran. Beyond determining place and time of implementation of resistance economic system in organizations, should be advert to issues of culture force of the economy. Culture is important because any measures may have unintended and unexpected consequences without the knowledge of cultural forces. Before implementing any system in any organization must be created in staff, acceptance changing culture. Culture is double-edged sword, On the one hand it's litter that achieve the facilitates organizational goals, second edge of culture can be a barrier to the changes in the organization. so the AJA organization should have special attention to their organization culture in the direction of Implementation of resistance economy system. Culture change and leadership role in its management arise through a variety of mechanisms depending on the growth of the organization. In all programs of this kind is formed a leading group to learn and test new behaviors. unlearning is a common belief instead of learning something unknown is annoying. It is easy to say, those who are involved exclusively within their own culture, which cannot be clearly seen floating in it and therefore cannot be evaluation properly. The transformational leader is who knew that the organization can play an important role in the rejection of the status quo and encourage the people to enough changes. If it didn't load "changing the culture of planned and structured" process necessary results, changing leaders resort to stronger measures. The most common approach that is brought a CEO, who beliefs different kinds of the values and the culture.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Implementation
 • Resistance Economy
 • culture
 • Aja
 • منابع:

  • ال. دفت، ریچارد(1380) تئوری و طراحی سازمان؛ ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی؛ تهران: انتشارات دفتر پژوهش­های فرهنگی، ج 2، چ 3،.
  • پویا،علی، نقش تجارت و اقتصاد مقاومتی، روزنامه کیهان، شماره 202484، 14/4/1389.
  • لوئیس، فدیر(1383)خودآموز اقتصاد، فیروز خلعتبری، تهران، انتشارات شباویز، چاپ چهارم،.
  • ساموئلسمن، هاوس نورو(1384) اصول علم اقتصاد، مترجم محمد خام، مرتضی تهران،شرکت انتشارات علمی فرهنگی؛.
  • شاین، ادگار(1383) فرهنگ‌سازمانی، ترجمه محمدابراهیم محجوب، تهران: انتشارات سازمان فرهنگی فرا.
  • جوهچ، ماری(1385) تئوری سازمان، ترجمه حسن دانائی فرد، تهران، نشر افکار، جلد دوم،
  • مشبکی، اصغر(1377)مدیریت رفتار سازمانی؛ انتشارات ترمه، چ 1
  • مصباحی مقدم(1391) ماهنامه آموزش و اطلاع‌رسانی معارف، شماره‌ی92،مرداد و شهریور
  • رابینز، استیفن پی(1391) مبانی رفتار سازمانی؛ ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی؛ انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی، ویرایش اول، چ 39.
  • روح الامینی، محمود(1388)زمینه فرهنگ شناسی، تهران: انتشارات عطار؛ چ8،.
  • نجفی، منیره؛ نجارزاده، رضا(1382)واژه‌های کلیدی اقتصاد خرد و کلان، تهران، شرکت نشر و چاپ بازرگانی وابسته به مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی،.
  • کیافر، شهرزاد، پایگاه www.banki.ir17/5/1391
  • پایگاه www.khamenei.ir 5/1/1392
   • Quinn. R(1999). “Diagnosing culture and changing organizational culture. “Newyork: Addison Wesley.